Skocz do zawartości
Zdjęcie

gotowa praca- Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu.


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
5 odpowiedzi w tym temacie

#1 ojj_zmorka

ojj_zmorka

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 685 postów

Napisano 30 marzec 2005 - 10:09

Imię i Nazwisko, klasa
Temat:
Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny.

I. Literatura podmiotu:
1) Konopnicka Maria ?Rota?
2) Mickiewicz Adam ?Dziady? cz. III
3) Mickiewicz Adam ?Konrad Wallenrod?
4) Mickiewicz Adam ?Pan Tadeusz?
5) Orzeszkowa Eliza ?Nad Niemnem?
6) Sienkiewicz Henryk ?Krzyżacy?
7) Słowacki Juliusz ?Grób Agamemnona?
II. Literatura przedmiotu:
1) Hanczowski M., Kuziak M., Zawadzki A., Żynis B. ?Epoki literackie. Od antyku do współczesności?; Bielsko- Biała 2002;
2) Matoszko Jadwiga ?Słownik szkolny Tematów Literackich?; Białystok 2000.
III. Ramowy plan wypowiedzi:
1) Określenie problemu:
a) Patriotyzm- próba zdefiniowania problemu.
2) Kolejność prezentowanych argumentów (treści):
a) Patriotyzm w epoce romantyzmu.
B) Patriotyzm w czasach pozytywistycznych.
3) Wnioski:
Patriotyzm, a miłość do ojczyzny. Jak przedstawiali problem twórcy epoki romantyzmu i pozytywizmu?
Materiały pomocnicze:

Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny.

Na przestrzeni wieków zmieniało się samo znaczenie pojęcia ?ojczyzna?, różnie definiowano też patriotyzm w zależności od przyjętego światopoglądu, opcji politycznej, przynależności do grup społecznych itd. Niemniej, ojczyzna to jeden z najczęstszych motywów naszej literatury, która przedstawiła tysiące przykładów patriotycznych postaw, walki o niepodległość oraz patriotyzmu czasu pokoju, powtarzała apele o ratowanie zagrożonego kraju, wskazywała konflikty między interesem jednostki a dobrem ojczyzny, manifestowała tęsknotę za nią. Obowiązki obywatela ojczyzny, głębokie przywiązanie do rodzinnego kraju są tematem nowożytnej literatury od czasów renesansu. Jakie są typy patriotów? Sposób, w jaki bohaterowie literaccy wyrażali miłość do ojczyzny, zależał zawsze od momentu dziejowego, w jakim przyszło im żyć. W czasach pokoju patrioci żądają reform i piętnują postawy szkodliwe dla kraju. W czasie wojny idą walczyć. W czasie niewoli konspirują, przygotowują powstania, także walczą. Wariant ciekawy: patriotyzm w rozumieniu polskich pozytywistów. Zmęczeni walką i klęskami powstań postulują pracę nad społeczeństwem, edukacje warstw niższych, pracę organiczną, pracę na roli.
Romantyzm to prąd ideowy rozwijający się w Europie od czasów Rewolucji Francuskiej do połowy XIX w, a w niektórych krajach nieco dłużej, który odznaczał się zamiłowaniem do swobody, a przeciwstawiał klasycyzmowi. Romantyzm jednak najbardziej zaznaczył się w literaturze wnosząc do niej nowoczesność zarówno w treści jak i w stylu i w kompozycji utworu literackiego. Wykształcił nowe gatunki literackie, takie jak ballada, powieść poetycka i dramat romantyczny. Twórczość literatury poszczególnych romantyków wybitnie ukazuje wątek narodowy, gdyż odzwierciedla aktualne problemy i dążenia narodu wynikające z jego sytuacji polityczno- społecznej. Romantyzm polski rozwijał się w okresie niewoli narodowej i wzmożonego ucisku politycznego, dlatego jego naczelnym hasłem jest głęboki patriotyzm i ruch narodowo wyzwoleńczy. Literatura tego okresu głównie rozwijała się na emigracji, a w kraju jedynie w Konspiracji. Kwitła w tym okresie głównie poezja romantyczna, ale obok niej pojawiła się realistyczna powieść obyczajowa i komedia zbliżona do realizmu obyczajowego. A była to literatura niezwykle bogata, piękna i głęboka patriotyczna której naczelnym problemem był problem walki narodowo wyzwoleńczej Polaków, walki skazanego na nieszczęście narodu. Polscy romantycy rozsławili imię polski w świecie i mobilizowali naród do wielkich ofiar na rzecz ojczyzny. Można powiedzieć, że literatura romantyczna dzięki swej zawartości ideowej była i jest wielką szkołą patriotyzmu dla wielu młodych pokoleń. Godna uwagi jest zawartość ideowa, literatury rzeczywistej, która była wyrazicielka najgłębszych pragnień i dążeń narodu polskiego udręczonego niewolą i bliskiego wynarodowienia. Z tym popularnym wśród romantyków motywem, mamy do czynienia już w III części ?Dziadów? Adama Mickiewicza, który powstał po klęsce listopadowej. Adam Mickiewicz ukazuje męczeństwo młodzieży i cierpienia całego narodu, znajdującego się pod zaborami. Przedstawia również Konrada- wybitną jednostkę i poetę, który buntuje się nawet przeciwko Bogu, narażając się na potępienie, dlatego iż zezwolił on na klęskę narodową. W scenie Widzenie księdza Piotra tłumaczy Mickiewicz Polakom, że klęska listopadowa i upadek narodu jest wstępem do zmartwychwstania i odrodzenia się. Hasło Polska Mesjaszem narodów nadawało sens polskim cierpieniom i ofiarom. Dawało również pokrzepienie na przyszłość. W utworze tym w scenie Salon warszawski i Bal u senatora potępia Polaków, którzy nie umieli zachować godności narodowej, szczególnie zaś tych, wysługujących się zaborcom.
Konrad Wallenrod, tytułowy bohater powieście poetyckiej Adama Mickiewicza, pomimo wychowania w Zakonie, czuje się Litwinem, jest patriotą, który podejmuje samotną walkę z Krzyżakami. Może pokonać potężnych wrogów tylko zdradą, podstępnym działaniem na ich szkodę i taką właśnie drogę wybiera- składając na ołtarzu ojczyzny swój rycerski honor, osobiste szczęście, nawet życie. Nie może zaznać szczęścia w życiu, gdy nieszczęśliwa jest jego ukochana ojczyzna. Jego patriotyzm przypomina postawę prometejską: dla dobra ojczyzny będzie walczył z siłami wyższymi, swym sumieniem i honorem, a nawet Bogiem. Utwór odegrał ważną rolę w kształtowaniu bardziej nowoczesnej postawy patriotycznej rówieśników autora i następnych generacji, stał się dla spiskowców swego rodzaju katechizmem i zarazem podręcznikiem moralności ludzi walczących w podobny sposób do Konrada. Nakazywał poświęcić dla ojczyzny wszystko, zrezygnować ze wszystkiego poza walką. ?Konrad Wallenrod? jest pierwszym utworem w sposób tak pełny przedstawiającym koncepcję ?patriotyzmu walki?, patriotyzmu bez narodowego państwa, tłumionego przez zaborców, nakazującego maską zasłaniać oblicze, skrywać prawdziwe uczucia i spiskować.
Epos narodowy, który również wyszedł spod pióra naszego wieszcza, jest wyrazem tęsknoty za krainą dzieciństwa, gdzie ?się człowiek napije, nadyszy ?Ojczyzny.? Wszystko jest na Litwie piękniejsze niż w każdym innym zakątku świata: lasy, kwiaty, łąki, pola, zwierzęta. Zarazem wszystko, co litewskie pozostaje bohaterom najbliższe, wielbione i swojskie. Życie toczy się z rytmem przyrody, przyjaznej człowiekowi i opisywanej z wielką miłością, uwielbieniem. W tej krainie mieszkają niezwykle barwne postaci, nawet wielu oryginałów i dziwaków. Wszyscy stanowią zwarta społeczność, są połączeni głębokimi więzami międzyludzkimi, mają wspólne upodobania, wyobrażenia o świecie, jego porządku, łączy ich patriotyzm, ukochanie ziemi przodków, ważnym spoiwem patriotycznej wspólnoty pozostaje tradycja. Można odnieść wrażenie, że historia, duch przemian mają zaledwie minimalny wpływ na Soplicowo, jego społeczność. Utwór jest patriotycznym poematem o urodzie ziemi ojczystej, krajobrazów zapamiętanych z dzieciństwa, pięknie i barwności tradycji, mówi o sile zgodnej wspólnoty, harmonii życia, ojczyźnie rzekomo oczekującej na powrót ?synów w rozproszeniu?.
?Grób Agamemnona? wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z ?Iliadą? Homera, która jest według Słowackiego utworem traktującym o przemijaniu wielkości w historii. Poczucie własnej małości prowadzi poetę do ukorzenia się przed historią. W drugiej części wiersza autor dokonuje zestawienia starożytnej Grecji i współczesnej sobie Polski. Z ostrej krytyki skierowanej do pokolenia okresu powstania listopadowego i do dawnej Polski poeta wysnuwa wizję przyszłego obrazu ojczyzny, której symbolem jest ?posąg z jednej bryły?. W wierszu "dusza anielska" jest symbolem ludu polskiego, natomiast ?czerep rubaszny?- to szlachta. ?Posąg z jednej bryły? jest więc symbolem przezwyciężenia rozbicia i osiągnięcia pełnej jedności narodu. Końcowe apostrofy do Polski wyrażają pogardę dla małości i niewolnictwa. Autor obwinia rodaków o lekkomyślność i próbuje pobudzić ambicje narodu, który utracił wolność. Utwór wyraża gorycz poety, który nie chce uznać i usprawiedliwić klęski narodowej. Słowacki dokonuje tu również gorzkiego obrachunku z rodakami i z sobą samym, dopatrując się przyczyny utraty wolności w podziałach istniejących w wewnątrz społeczeństwa. Osądzając surowo swój naród za przeszłość i współczesność nie oszczędza poeta i siebie. W słowach: ?mówię bom smutny i sam pełen winy? wyraża prawdopodobnie żal, iż nie wziął bezpośredniego udziału w powstaniu listopadowym. Poeta przytacza mit o Prometeuszu i odnosi go do losu Polski, stwierdzając, że sęp wyjada jej mózg, co sugeruje, że Polakom brak mądrości do zmiany własnego losu. Dokonując tak surowej krytyki wydarzeń w Polsce w ostatnich dziesiątkach lat autor ma świadomość, że nie zyska tym uznania, a nawet zrazi do siebie odbiorców tekstu. Czyni to jednak powodowany troską o losy ojczyzny bez względu na konsekwencje.
Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, którego podstawy sformułował August Comte. Pozytywizm był zarówno ruchem społeczno- ideowym, jak i literackim. Klęska powstania styczniowego i dotkliwe carskie represje nasunęły potrzebę szukania koncepcji, które pozwoliłyby polskiemu społeczeństwu przetrwać i zachować podstawy bytu. Pozytywiści w przyszłość, do momentu kiedy cały naród będzie przygotowany, odsunęli problem walki narodowowyzwoleńczej. Zmienił się typ bohatera literackiego. W miejsce bojownika spiskowca pojawił się człowiek trzeźwo oceniający rzeczywistość, oddany pracy, działalności gospodarczej i oświatowej. Ideałem epoki była praca użyteczna, przynosząca dobra materialne i duchowe jednostce, a zarazem całemu społeczeństwu. Pozytywiści wypowiedzieli walkę wszelkim pozostałościom feudalizmu, wysunęli program dźwignięcia gospodarczego kraju. W oparciu o filozofię Herberta Spencera głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko wtedy całe społeczeństwo będzie mogło poprawnie funkcjonować. Pozytywiści kierowali się również hasłem pracy u podstaw, pracy wśród najuboższych warstw społecznych. Szerzenie oświaty i utrwalanie świadomości narodowej przez warstwy wykształcone było częstym tematem utworów literackich. Wśród gatunków prozatorskich szczególną uwagę warto zwrócić na nowelistykę, która odegrała bardzo istotną rolę w walce pozytywistów o nowy, lepszy świat. Nowela jest to krótki utwór epicki, charakteryzujący się niewielkimi rozmiarami, o niezwykle skondensowanej i zwartej kompozycji. Jest pozbawiona komentarzy, refleksji autorskich, dużej ilości bohaterów oraz panoramicznego ujęcia świata. Na pierwszy plan wysuwa się niezwykle zwięzła i wyraźnie zarysowana akcja, rozwijająca się szybko i sprawnie. Każde z wydarzeń ma dla bohatera niezwykłe znaczenie. Fabuła t prosta i przejrzysta, składa się z jednego głównego wątku. Nowelę kończy pointa nietrudna do odczytania dla odbiorcy, może zawierać prawdę filozoficzną.
?Rota? Marii Konopnickiej, to wiersz patetyczny, podniosły i deklaratywny, stal się popularny jako pieśń narodowa z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Idee patriotyczne tego utworu zostały sformułowane za pomocą głównie odwołań do literatury romantycznej oraz symboliki z twórczości Wyspiańskiego, zawierają się w rodzaju narodowej, składanej przed Bogiem przysięgi dochowania wierności ziemi przodków i mowie ojczystej. Optymistyczny utwór, o ogromnym ładunku patriotyzmu, przywołuje nasze najświetniejsze tradycje historyczne i wyraża wiarę w przyszłe zwycięstwo narodu, któremu błogosławi Bóg.
Optymistyczne, pozytywne rozwiązanie wszystkich wątków powieści ?Nad Niemnem? Elizy Orzeszkowej, w pewnym sensie wskazuje drogę prowadzącą do ratowania polskości w popowstaniowych realiach. Taką receptę znajduje młode pokolenie: w ludzie szukając zdrowia moralnego, źródła patriotyzmu i żywej tradycji, witalności oraz aktywności. Sprzymierzeńcem młodych będzie drobne ziemiaństwo, ludzie ciężkiej, codziennej pracy. Odrodzą się dwory, nad Niemnem wróci odwieczna harmonia. W tym kontekście raczej nie należy mówić o konflikcie pokoleń, zarówno w utworze starzy, jak i młodzi nie stanowią jednolitych grup. By ta fantastyczna wizja urzeczywistniła się konieczna jest praca u podstaw, wysiłek zmierzający do podniesienia poziomu cywilizacyjnego ludu, także naprawy stosunków na wsi.
Powieść ?Krzyżacy? zrodziła się z zaniepokojenia Sienkiewicza przyszłością narodu, któremu zagrażała prowadzona w zaborze pruskim polityka germanizacyjna, godząca w podstawy trwania na tych ziemiach Polaków. Usiłując podtrzymać Polaków na duchu autor odwołał się do konfliktu polsko- niemieckiego zakończonego naszym zwycięstwem. Pisarz ukazał dramatyczny okres w dziejach Polski, uwypuklił agresorskie zapędy Zakonu. Krzyżacy zagrażali nie tylko Polsce, ale i innym narodom umiejącym wtedy zjednoczyć się, zmobilizować w obliczu niebezpieczeństwa. Do obrony stanął cały patriotyczny narodów, a w powieści na pierwszym planie został postawiony patriotyzm zwykłych, prostych ludzi kochających ojczyznę, gotowych poświęcić dla niej wszystko, nawet życie.
Literatura romantyczna rozumiała więc patriotyzm jako obowiązek całkowitego poświęcenia się dla ojczyzny i prowadzenia walki z zaborcą wszelkimi dostępnymi środkami. Analizowała ona błędy popełniane przez Polaków, ażeby nie powtórzyły się w przyszłości. W epoce tej pretendowała ona do roli przewodniczki narodu, a pisarz do roli jego przywódcy. Młode pokolenie pozytywistów, które doszło do głosu po 1864 roku, widząc daremność zrywów niepodległościowych, zaczęło nawoływać do skupienia wysiłków na działaniach ekonomicznych, jak również podniesieniu na wyższy poziom kultury ludu, aby w przyszłości mógł on poprzeć zryw narodowy. Dla pozytywistów patriotyzm to praca dla narodu i społeczeństwa. Dlatego z zachwytem pisali oni o postępie nauki, głosili kult wiedzy i rozumu, nawoływali do rozwijania produkcji kapitalistycznej i techniki. Pisarz pozytywista miał więc dzięki swojej twórczości wychowywać społeczeństwo w duchu pracy na rzecz kraju. Bohaterem, który poświęca całe swoje życie pracy na roli, jest Benedykt Korczyński z powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Pragnie on nie dopuścić do utraty majątku i przekazuje go w ręce syna. Rozumie, że przyszły nowe czasy, kiedy Polacy toczą walkę również na śmierć i życie, jak w czasach romantyzmu, ale na polu gospodarczym.


#2 Miskowa

Miskowa

  1

 • Members
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 29 styczeń 2008 - 18:26

mozesz podac mi jakies wskazowki do tematu maturalnego PROMETEIZM JAKO POSTAWA BOHATEROW ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCOW.ANALIZA WYBRANYCH UTWOROW LITERACKICH.prosze pomoz mi ze wskazowkami bo nie wiem jak mam sie za to zabrac

#3 kochajmnie

kochajmnie

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 05 luty 2008 - 12:31

za ile piszesz te prace

#4 Miskowa

Miskowa

  1

 • Members
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 06 luty 2008 - 18:37

OJJ ZMORKA nie rozumiem jaki ma zwiazek moj temat z tym na ktory mi odpisalas..bardzo dziekuje ale prosze,mozesz mi to wyjasnic?

#5 lopesali

lopesali

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 10 październik 2011 - 16:48

Ta praca to jakiś stylistyczny koszmar!
Nie dałabym za nią ani grosza. Lektury dobrane fatalnie. Jest mnóstwo tytułów które do tematu pasują o niebo lepiej. Wzięliśmy ją na warsztat na zajęciach (studiuję filologię polską) i po wnikliwej analizie nie zostawiliśmy na niej suchej nitki. Koszmar. Publikowanie czegoś takiego w Internecie powinno być karalne. Owszem, informacje zawarte w pracy są prawdziwe i w miarę poprawne, ale aby dać tą pracę komuś do czytania, należałoby przez minimum 1,5 godziny wprowadzać korekty. Zanim zaczniesz wyłudzać od ludzi pieniądze za takie „twory” (bo inaczej bym tego nie nazwała), naucz się zasad gramatyki, stylistyki i poświęcaj na pisanie więcej niż 15 minut. Pozlepiać informacje z różnych źródeł może każdy, praca maturalna jednak musi mieć w sobie więcej treści i stylu.

Jeżeli chcesz zarabiać na pisaniu prac, rób to profesjonalnie, bo inaczej narobisz sobie tylko problemów.

#6 asseco

asseco

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1660 postów

Napisano 10 październik 2011 - 17:39

tez sie zgadzam ale to temat sprzed ponad 2 lat - teraz każdy kto troszkę myśli kupuje tylko na zamówienie prace a nie kopiuje bezmyślnie z neta
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development