Skocz do zawartości
Zdjęcie

PRL i Solidarność


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 fsza

fsza

    1

  • Members
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 15 luty 2005 - 11:31

Więc tak... Usiłuję przygotować się do konkursu historycznego z okazji 25lecia Solidarności... Niestety, mam lenia (cóż za rozbrajająca szczerość :P) i zupełnie nie potrafie sobie poradzić z pytaniami... Mam więc prośbę do kogoś kto być może przerabiał już ten etap historii, bądź po prostu go to interesuje... Pomocy... Proszę o odpowiedzi na pytania, chociaż niektóre, w miarę możliwości... Ewentualnie konkretne stronki, na których mogłabym znaleźć odpowiedzi...1. Wyjaśnij, dlaczego często spotykamy się z określeniem „ład jałtański”?
2. Wpisz do tabeli postanowienia w sprawie Polski podjęte na konferencjach w Jałcie i Poczdamie.
Data Miejsce Postanowienia3. Wyjaśnij pojęcia:
a. Referendum
b. „Żelazna kurtyna”
c. ziemie odzyskane
d. system monopartyjny
e. propaganda sukcesu
f. literatura „drugiego obiegu”
g. stan wojenny
h. okrągły stół

4. Podaj trzy przykłady stalinizacji życia politycznego w Polsce:
5. W jaki sposób wydzarzenia z czerwca 1976 roku w Ursusie i Radomiu wpłynęły na kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce?
6. Oceń, w jaki sposób wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny wpłynęły na postawę społeczeństwa polskiego?
7. Przedstaw przyczyny i skutki wydarzeń grudniowych 1970 roku.
8. Napisz, jakie państwa graniczyły z Polską w 1989 roku, a jakie
od 1 stycznia 1993 roku?


9. Wymień dwa najważniejsze sukcesy polskiej kultury w końcu XX wieku
i uzasadnij swój wybór.
10. Jakie wydarzenia doprowadziły do liberalizacji życia politycznego w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku ?
11. Wyjaśnij, na czym miały polegać kontraktowe wybory w Polsce w 1989 roku?
12. Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, wpisując w miejsce kropek liczby od 1 do 6:
........... utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego
........... wprowadzenie stanu wojennego
........... rozpad ZSRR
........... obrady „okrągłego stołu”
........... powstanie „Solidarności”
........... wybory parlamentarne w czercu 1989 roku
13. Uzupełnij tabelkę, wpisując P (prawda) lub F (fałsz).
W wyniku uprzemysłowienia kraju dominującą rolę miał przemysł lekki
Huta „Katowice”, wybudowana w latach 70. XX wieku, była najnowocześniejszą hutą w Europie
Polska gospodarka była ściśle związana z gospodarką ZSRR
PRL była krajem zacofanym cywilizacyjnie
14. Omów krótko postawy Polaków wobec władzy komunistów w czasach PRL-u.
15. Napisz, na czym polegała różnica pomiędzy gospodarką socjalistyczną
a gospodarką rynkową.
16. Napisz, na czym polegała kontrola władzy PRL nad:
a. Gospodarką
b. Kulturą17. Podaj dokładną datę referendum 3 x tak.
18. Jakie pytania zadano w referendum 3 x tak?
19. Podaj dokładną datę wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
20. Jak rozdysponowano 444 mandaty do Sejmu Ustawodawczego między blok demokratyczny i PSL?
21. Komu podlegał Urząd Bezpieczeństwa w latach 1944-1954?
22. Co to był X Departament utworzony w 1952 r. i kto stał na jego czele?
23. W którym roku wydano dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, nakazujący księżom, piastującym stanowiska kościelne, obowiązek ślubowania na wierność PRL?
24. Kogo nazywano „prymasem tysiąclecia”?
25. W którym roku utworzono PZPR?
26. Podaj imię i nazwisko marszałka Polski i ministra obrony narodowej od XI 1949r.
27. Gdzie rozpoczął się strajk 28 VI 1956r?
28. Pod jakim hasłem protestowali strajkujący w Poznaniu w 1956r.?
29. Wyjaśnij pojęcie inwigilacja
30. Wyjaśnij skrót ORMO?
w jakich latach funkcjonowało ORMO?

31. Jakie decyzje dotyczące wyborów do sejmu zapadły na konferencji w Jałcie? Dlaczego w praktyce okazały się fikcją?
32. Wymień metody zwalczania opozycji przez komunistów w latach 1945 – 1947.
33. Czemu służyło referendum ludowe?
34. Jak zakończyły się pierwsze powojenne wybory do sejmu?
35. Scharakteryzuj główne ośrodki konspiracji niepodległościowej w kraju w latach 1945 – 1947.
36. Wymień ugrupowania legalnej opozycji i ich przywódców przeciw komunistom w latach 1945 – 1947.
37. Wyjaśnij pojęcia: reglamentacja, repatrianci, PGR, socrealizm, PZPR, ORMO, ZOMO, WRON, „komandosi”, denominacja, dewaluacja, infrastruktura, puste pieniądze, inwigilacja, rubel transferowy, OPZZ, PRON,
38. Jakie funkcje polityczne lub państwowe, gospodarcze i wojskowe, w jakich latach pełnili: Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Konstanty Rokosowski, Edward Gierek, Aleksander Kwaśniewski, Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania, Wojciech Jagielski, Czesław Kiszczak, Alfred Miodowicz, Stanisław Ciosek, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki?
39. Przedstaw zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej – przedstaw zyski i straty
40. Wymień założenia gospodarczego plany sześcioletniego
41. Jaki był wynik planu sześcioletniego?
42. Jakimi metodami próbowano przeprowadzić kolektywizację w PRL?
43. Przedstaw przyczyny i skutki pogromu kieleckiego, podaj datę tego wydarzenia
44. Jakie ziemie propaganda PRL nazywała „Ziemiami Odzyskanymi”?
45. Omów założenia Planu Odbudowy Gospodarczej (plany trzyletniego)
46. Podaj przyczyny konfliktu władz z Kościołem w okresie stalinowskim.
47. Opisz wydarzenia Polskiego czerwca.
48. Podaj daty aresztowania ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego
49. Od kiedy był wydawany „Tygodnik Powszechny”, – jaka była jego ranga, wymień głównych publicystów tygodnika.
50. Jakie były podstawowe założenia reform W. Gomułki?
51. Przedstaw główne założenia polityki „grubej kreski”, – kto był pomysłodawcą tej polityki i w jakich latach została wprowadzona?
52. Przedstaw główne idee tzw. „wojny na górze”, kto był pomysłodawcą i jakie były jej konsekwencje?
53. Wymień organizacje działające w konspiracji w latach 1980 – 1989 r.
54. Jakimi metodami prowadziły walkę wobec władzy ( lata 1980 – 1989)
55. przedstaw organizację obrad okrągłego stołu.
56. Na jakie ustępstwa zgodziła się strona rządowa w czasie obrad okrągłego stołu?
57. wymień postulaty porozumień sierpniowych przedłożonych władzy w 1980 roku.
58. wymień głównych działaczy opozycji w latach 1980 – 1989 – jakie funkcje pełnili w NSZZ „Solidarność”?
59. Jakie represje dotknęły działaczy opozycji po wprowadzeniu stanu wojennego?
60. Wyjaśnij genezę wydarzeń marcowych z 1968 roku.


61. Podkreśl kolorem zielonym skutki realizacji planu sześcioletniego dla państwa polskiego i społeczeństwa:

a) Zastój w rozbudowie miast;
B) Zastój w przemyśle lekkim i spożywczym;
c) Braki w zaopatrzeniu sklepów;
d) Pogorszenie warunków życia społeczeństwa;
e) Powstanie nowych miejsc pracy;
f) Kolejki po towary przed sklepami;
g) Rozwój rolnictwa;
h) Zahamowanie emigracji ludności wiejskiej do miast;


62. Uporządkuj chronologicznie podane niżej wydarzenia wpisując w nawiasach cyfry od 1 do 10 w porządku rosnącym a następnie dopisz datę.

a) Pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego (.........) ..................;
B) Powstanie PZPR (........) ................;
c) Utworzenie Rządu Tymczasowego (..........) .................;
d) Układ z RFN w Zgorzelcu (.........) .................;
e) Wypadki marcowe w Polsce (.........) ...............;
f) Pierwsze referendum w powojennej Polsce (.........) ..................;
g) Początek akcji „Wisła” w Bieszczadach (.........) ................;
h) Dekret o reformie rolnej (.........) ...............;
i) Uchwalenie Konstytucji Polski Ludowej (.........) ................;
j) Wydarzenia w Poznaniu (..........) ................;
63. Połącz postaci z ich określeniami:
A) Stefan Wyszyński ......... – Prezydent Krajowej Rady Narodowej;
B) Gen. Karol Świerczewski ......... – Stał na czele ugrupowania „partyzanci” w PZPR;
C) Mieczysław Moczar ......... – Komendant główny Armii Krajowej;
D) Władysław Gomułka ......... – Prezes Rady Ministrów w latach 1954 – 1970;
E) Gen. Leopold Okulicki ......... – Kardynał, Prymas Polski;
F) Józef Cyrankiewicz ......... – Wiceminister obrony narodowej;
G) Bolesław Bierut ......... – Minister spraw wewnętrznych
A) Jakub Berman ......... – I sekretarz KC PZPR
H) Gabriel Janowski

64. Wyjaśnij krótko znaczenie pojęć:

a) Rewizjonizm -
B) Białe plamy -
c) Dogmatyk -
d) Rehabilitacja -
e) Nomenklatura -
f) Weryfikacja -
g) Destalinizacja -

65. Wymień bezpośrednią przyczynę wydarzeń marcowych 1968 r. w Polsce:


66. Uporządkuj chronologicznie podane niżej wydarzenia wpisując w nawiasach cyfry od 1 do 10 w porządku rosnącym a następnie dopisz datę.

a) Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego – Jana Pawła II do Polski (.......) ..................;
B) Grudniowe strajki na Wybrzeżu (.......) ................;
c) Wprowadzenie stanu wojennego (.......) .................;
d) Pierwszy sekretarzem KC PZPR zostaje gen. Wojciech Jaruzelski (.......) ..................;
e) Powstanie NSZZ „Solidarność” (.......) .................;
f) Pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje Edward Gierek (.......) .................;
g) Wybuch strajków w Radomiu i Ursusie (.......) .................;

67. Wyjaśnij krótko, jakie było znaczenie dla Polaków i państwa polskiego następujących wydarzeń:

a) Powstanie „Solidarności”
· Dla Polski:
· Dla Polaków:
B) Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
· Dla Polski:
· Dla Polaków:
B) Wprowadzenie stanu wojennego
· Dla Polski:
· Dla Polaków:
68. Wyjaśnij znaczenie skrótów:

a) WRON -
B) OPZZ -

69. Wyjaśnij krótko:

a) Premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce został:
B) Pierwszym prezydentem Polski wybranym przez Zgromadzenie Narodowe został

70. Połącz postaci z ich określeniami wpisując w wolne miejsca odpowiednie litery:

a) Lech Wałęsa ....... – Premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce;
B) Wojciech Jaruzelski ....... – Minister finansów;
c) Leszek Balcerowicz ....... – Pierwszy prezydent wybrany w powszechnych wyborach;
d) Tadeusz Mazowiecki ....... – Pierwszy prezydent III Rzeczpospolitej;
e) Jerzy Bińczycki

71. Uporządkuj chronologicznie podane niżej wydarzenia wpisując w nawiasach cyfry od 1 do 10 w porządku rosnącym a następnie dopisz datę.

a) Pierwsze powszechne wybory prezydenckie w Polsce (.......) ..................;
B) Przyjęcie Polski do NATO (.......) .................;
c) Rozwiązanie PZPR (.......) ................;
d) Pierwsze wybory do sejmu III Rzeczpospolitej (......) ...............;
e) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (.......) ...............;
f) Początek obrad okrągłego stołu (......) ................;

72. Wyjaśnij znaczenie poniższych skrótów. Podkreśl kolorem czerwonym partie postkomunistyczne.

a) SDRP -
B) ZChN -
c) PC -
d) UD -
e) PSL -
Z góry dzięki!
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development