Skocz do zawartości
Zdjęcie

PYANIA MATURALNE - GEOGRAFIA


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
60 odpowiedzi w tym temacie

Katalogi.pl

Katalogi.pl
 • Bywalec
Tekst alternatywny

#31 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:00

18.Wymień główne okręgi przemysłowe w Polsce. Omów jeden z nich
Główne okręgi przemysłowe:
Górnośląski Okrąg Przemysłowy
Okręg Bielski
Okręg Krakowski
Okręg Częstochowski
Okręg Opolski
Okręg Sudecki
Okręg Turoszowski
Okręg Staropolski
Okręg Bydgosko-Toruński
Okręg Wrocławski
Okręg Poznański
Okręg Gdański
Okręg Łódzki
Okręg Szczeciński
Okręg Warszawski
Górnośląski Okręg Przemysłowy to największy w Polsce i jeden z największych w Europie okręgów przemysłowych, którego rozwój - dzięki bogatej bazie surowcowej, rozpoczął się jeszcze w okresie zaborów. Złoża węgla kamiennego stały się podstawą rozwoju górnictwa węglowego, przemysłu koksowniczego i energetycznego. Na dużą skalę rozwinęło się też hutnictwo żelaza i metali niezależnych (lokalne złoża rud cynku i ołowiu). Obecnie z GOP-u pochodzi większość węgla kamiennego i ponad 50% produkcji wyrobów hutniczych. W związku z rozbudowanym lokalnym rynkiem zbytu rozwinął się przemysł elektromaszynowy, specjalizujący się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa i hutnictwa, rozwija się również produkcja urządzeń dla energetyki, konstrukcji stalowych i odlewów. Na terenie GOP-u istnieją zakłady produkujące obrabiarki i środki transportu.
Stosunkowo słabo rozwinięty jest na tym terenie przemysł chemiczny - z wyjątkiem przetwórstwa surowców energetycznych. Północną część charakteryzuje większe zróżnicowanie branżowe, w części południowej, w Rybnickim Okręgu Węglowym, dominuje przemysł wydobywczy. GOP jest wyraźnie zdominowany przez górnictwo oraz energochłonne i surowcowochłonne branże przemysłu przetwórczego, co poważnie ogranicza możliwość dalszego rozwoju okręgu. Dodatkowym utrudnieniem jest jednokierunkowe wykształcenie kadr i mały odsetek pracowników z wyższym wykształceniem.
Okręg Bielski zdominowany jest przez branże przemysłu elektromaszynowego i włókienniczego. Na tym terenie rozwinęła się produkcja środków transportu (fabryka samochodów w Bielsku Białej) i maszyn dla przemysłu włókienniczego. Okręg Bielski znany jest z produkcji wysokiej jakości tkanin wełnianych i obuwia. Należy również zwrócić uwagę na duży kombinat chemiczny w Oświęcimiu i browar w Żywcu.


19 .Na wybranym przykładzie wykaż wpływ przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka
Głównym sprawcą zanieczyszczenia powietrza i zdrowia człowieka jest przemysł, a ściślej rzecz biorąc około 13 tysięcy zakładów zatrudniających blisko połowę polskich robotników. Oddziałują one na środowisko emitując gazy i pyły do atmosfery, odprowadzając ścieki do rzek lub jezior, zatruwając wody podziemne oraz deformując powierzchnię terenu. Wśród zanieczyszczeń powietrza szczególnie groźne są dwutlenki siarki i tlenki azotu. Skażenie powietrza jest źródłem powstawania opadów zawierających kwas siarkowy zakwaszających glebę, niszczących faunę i florę.
Górnośląski Okręg Przemysłowy:
W GOP-ie wydobywa się węgiel, rudy cynku i ołowiu. Na to wszystko potrzeba jest dużo wody. Niedostatek wody spowodowany jest:
• GOP jest położony na dziale wodnym pomiędzy Wisłą a Odrą (tu biorą one swój początek, więc są mało zasobne, głównie odbiorcami są ścieków przemysłowych i komunalnych. W ściekach przemysłowych jest pył węglowy, kwas siarkowy, chlorek wapnia. W ściekach komunalnych dominują związki organiczne - tłuszcze, białka, węglowodany). 2/3 wód powierzchniowych na terenie GOP-u nie nadają się do użytkowania. Natomiast wody podziemne na skutek działalności ludzkiej, przez składowanie opadów oraz na skutek odwadniania kopalni utworzyły leje depresyjne, przez co spada wydajność studni
• powietrze - na terenie GOP-u jest około 170 zakładów, które emitują w powietrze różnego rodzaju zanieczyszczenia. Są to między innymi dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek siarki, amoniak, jak i pyły ołowiu, rtęci, cynku.
• rzeźba powierzchni - na powierzchnię terenu spadają kwaśne deszcze, które powodują degradację gleby.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#32 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:01

20.Scharakteryzuj czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Polsce
Rolnictwo jest to podstawowa gałąź produkcji materialnej, tj. wytwarza produkty żywnościowe i surowce przemysłowe przez uprawę roślin oraz chów zwierząt. Wykorzystuje ono zasoby oraz Siły przyrody i dlatego jest uzależnione od warunków przyrodniczych. Spośród warunków przyrodniczych największy wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce wywierają warunki klimatyczne i stosunki wodne oraz warunki glebowe i rzeźba terenu. Duży wpływ na rolnictwo ma budowa geologiczna, przebieg zlodowaceń oraz późniejsza działalność wód.
Klimat w Polsce jest sprzyjający rozwojowi rolnictwa (umiarkowany):
• najdłuższy okres wegetacji jest na terenie Polski zachodniej i północno-zachodniej, jak również w kotlinach śródgórskich: Sandomierska, Oświęcimska
• najkrótszy okres wegetacyjny w Polsce jest w górach i w Polsce północno-wschodniej:
Suwalszczyzna. Okres ten trwa 220 dni.
Wielkość opadów i rozkład ich w ciągu roku:
• małe opady są w Polsce centralnej, gdzie występuje cień opadowy, w reszcie kraju opady są sprzyjające. Rozkład opadów jest korzystny dla roślin okopowych (burak) i niekorzystny dla zbóż, bo maksimum opadowe przypada na lipiec:
Rzeźba terenu jest bardzo korzystna, gdyż 3/4 Polski jest niziną, lekko pofalowaną, równomiernie oświetloną.
Stosunki wodne - woda potrzebuje melioracji i są one przeprowadzane 75% nasze rolnictwo głównie korzysta z wód opadowych.
Gleby - w Polsce występuje 6 klas gleb. Najlepsze gleby stanowią około 3,3%. Są to czarnoziemy, mady, rędziny, czarne ziemie, ziemie brunatne i występują one na:
• Wyżynie Lubelskiej
• Wyżynie Sandomierskiej
• Nizinie Śląskiej
• Podgórze Karpackie
• Żuławy Wiślane
• ziemia Proszowicka
Najwięcej jednak w Polsce jest gleb średnich i słabych. Na najlepszych uprawia się pszenicę i buraki cukrowe.

21 .Scharakteryzuj strukturę własnościowa, wielkościową oraz społeczną rolnictwa w Polsce.
Struktura własnościowa:
W rolnictwie Polskim występują trzy formy społeczno - własnościowe:
• gospodarstwa indywidualne - stanowią 82%, jest to własność prywatna; zatrudniają gro ludności w rolnictwie
• gospodarstwa państwowe - 7%
• spółdzielnie produkcyjne
Udział gospodarstw państwowych jest największy w północno-zachodniej i północnej Polsce. Na skutek przemian: część gospodarstw uległo likwidacji. W latach l960-1980 nastąpiło zahamowanie wzrostu liczby gospodarstw, a następnie jej zmniejszenie. Pozytywne tendencje w strukturze gospodarstw przejawia się w powolnym wzroście liczby gospodarstw dużych (powyżej 10 ha użytków rolnych) i bardzo małych (do 2 ha), a zmniejszeniem się liczby gospodarstw małych (2-5 ha) i średnich (5-10 ha). Przeciętnie gospodarstwa mają 6,3 ha. Najmniejsze występują w południowej i wschodniej Polsce. W Polsce jest 6% gospodarstw powyżej 15 ha.
Struktura wielkościowa:
Przeciętna wielkość gospodarstw indywidualnych wynosi 7,6 ha. Tendencja tych gospodarstw jest rosnąca.. Ponad 56% gospodarstw jest do 5 ha, a powyżej 15% - 8,4%. Są to gospodarstwa na własne potrzeby. Najmniejsze gospodarstwa są wokół wielkich aglomeracji: warszawskiej, katowickiej oraz w Polsce południowo-wschodniej. Bardzo dużym rozdrobnieniem gospodarstw .charakteryzuje się południowo-wschodnia Polska (Podkarpacie, Karpaty) oraz na terenach podmiejskich aglomeracji (warszawskiej, górnośląskiej). Z południa ku północy średnią wielkość gospodarstw indywidualnych wzrasta - maleje udział gospodarstw małych, a wzrasta dużych.
Struktura społeczna:
W rolnictwie jest zatrudnionych około 10% ludności czynnej zawodowo. W stosunku do Unii Europejskiej odsetek ludności czynnej zawodowo w rolnictwie jest wyższe. Największą liczba ludności zamieszkuje .tereny północno-wschodniej Polski, a .najmniej w rejonach silnie uprzemysłowionych np. Warszawa, Katowice. Tendencje w rolnictwie są spadkowe, ale na skutek prywatyzacji zakładów ludność jest zwalniana i przechodzi do sektora rolniczego. Ludność wiejska jest słabiej wykształcona. Wieś polska się starzeje, ponieważ młodzi migrują do miast oraz z północno-wschodniej części Polski dużo migruje kobiet. Gospodarstwa są mało wydajne, ponieważ dużo osób pracuje w małych lub rozdrobnionych gospodarstwach. Tendencje tych gospodarstw są rozwijające się. Ludzie powinni znaleźć zatrudnienie w infrastrukturze wsi, np. aby młodzi zostawali na wsi, to trzeba zbliżyć wygląd wsi do miasta.


22. Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne
Użytki rolne stanowią blisko 60% powierzchni kraju, z czego 76% stanowią grunty orne, 21% trwałe użytki zielone, około 1% sady. Największy udział użytków rolnych charakteryzuje centralne rejony kraju, co wynika z oddziaływania rynków zbytu dużych aglomeracji miejskich (Warszawa, Łódź). Obszary centralnej Polski głównie Kujawy i Mazowsze, charakteryzuje również najwyższy w skali kraju udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych. Najniższym odsetkiem użytków rolnych charakteryzują się tereny górskie. Górny Śląsk oraz Pas Pojezierzy. Użytki rolne mają tendencję spadkową.' Większy udział gruntów rolnych jest w gospodarstwach prywatnych. Większy udział mają' Wielka Brytania, Dania, Węgry. Sady (1%) występują głównie na Kujawach, Wyżynie Lubelskiej i Podkarpaciu. Jest to podyktowane przede wszystkim warunkami i środowiskowymi: uprawa drzew owocowych wymaga długiego okresu wegetacyjnego, równomiernych i obfitych opadów atmosferycznych oraz łagodnych ziem. Blisko 90% ' sadów w Polsce przypada na gospodarstwa indywidualne.1 Ich udział wzrasta w pobliżu wielkich miast - okolice Grójca, Góry Kalwarii, Płońska, Płocka, Lublina, Radom, Nowego Sącza, Gorzów Wielkopolski Zwarte obszary (13%) łąk i pastwisk występują w Polsce' Północno-wschodniej, na Pojezierzu Mazurskim, w dorzeczu Narwi, Biebrzy i Bugu oraz na Podlasiu. Rozległe obszary zajmują również łąki górskie (hale) w Sudetach,' Karpatach i na Podkarpaciu. Najmniejszy udział łąk i pastwisk ma Polska centralna. W dużej mierze przyczyniło się do tego niewłaściwe prace melioracyjne, które doprowadziły do nadmiernego obniżenia się poziomu wód gruntowych (zwłaszcza w Wielkopolsce i na Kujawach) oraz cień opadowy. W Polsce dominują łąki z wysokim poziomem wód gruntowych, mniejszą powierzchnię zajmują łąki, występujące w dolinach rzecznych, bardzo urodzajne, wzbogacone żyznymi namułami. Najmniej wartościowe są łąki terenów bagiennych.
Tereny leśne zajmują 28,6% powierzchni kraju, a nieużytki ponad 10% (na terenach uprzemysłowionych lub ze słabymi glebami).


23 .Przedstaw rejonizacje upraw pszenicy i żyta oraz podaj czynniki na nią wpływające
Zboża zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich roślin uprawnych, w roku 94 blisko 70% ogólnej powierzchni użytków rolnych stanowiły pola zajęte pod ich uprawą. W Polsce w ostatnich latach zmniejszyła się powierzchnia upraw zbóż, w porównaniu z rokiem 1980 o blisko 10%; Wyraźny spadek zanotowano na przełomie lat 1991-92, co można tłumaczyć ogólnym kryzysem rolnictwa i utrzymującymi się od kilku lat niekorzystnymi warunkami pogodowymi (długotrwałe susze). Konieczne stało się importowanie zbóż, co było spowodowane również niekontrolowanym eksportem zbóż w 91-92 roku i drastycznym ograniczeniem zapasów w przedsiębiorstwach handlowych i przetwórstwa spożywczego. Spadek powierzchni zasiewów dotyczy przede wszystkim podupadających gospodarstw państwowych. Udział gospodarstw prywatnych wzrósł z 75% do blisko;90%. Pszenica jest najważniejszym zbożem chlebowym uprawianym w Polsce, zajmuje 28% powierzchni przeznaczonej pod uprawy zbóż (z czego 78% przypada na gospodarstwa prywatne). Jest to stosunkowo mało w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i. Południowej, gdzie pszenica zajmuje od 25% do 30% ogólnej powierzchni zasiewów (w Polsce 18,6%). Można to tłumaczyć dużymi wymaganiami klimatyczno - glebowymi tej rośliny. Najlepiej udaje się na żyznych czarnoziemach stepowych i rędzinach, wymaga łagodnego, ciepłego klimatu. Główne rejony uprawy pszenicy to: Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Kujawy, Ziemia Pyrzycka, okolice Przemyśla Podkarpacie, Ziemia Proszowicka. Od roku 91 zbiory pszenicy w Polsce systematycznie malej ą (w ciągu 4 lat o ponad 17%), największy spadek (ponad 60%) zanotowały gospodarstwa państwowe. W Polsce zdecydowanie dominuje pszenica ozima (następstwo stosunkowo krótkiego okresu wegetacyjnego) - zajmuje ponad 70% powierzchni upraw tego zboża w kraju.
Żyto dominuje pod względem powierzchni upraw - 29% powierzchni zajętej pod uprawę żyta. W Polsce powojennej stopniowo ograniczano powierzchnię uprawy żyta na korzyść pszenicy, jednak kryzys ostatnich lat przyczynił się do zwiększenia zasiewów. Ma dużo mniejsze wymagania niż pszenica, jest odporna na suszę i przymrozku, dobrze udaje się na słabych glebach, co decyduje o jego popularności. Na Polskę przypada jednak 21% światowych zbiorów żyta. Główne rejony uprawy to: Nizina Mazowiecka i Podlasie, wschodnia Wielkopolska, Wysoczyzna Piotrkowska. Żyto nie jest tylko zbożem chlebowym, ale również cenioną rośliną paszową i surowcem dla przemysłu (między innymi spirytusowego). Ponad 86% powierzchni upraw żyta przypada na gospodarstwa indywidualne (88% zbiorów krajowych). Najwyższe plony uzyskują gospodarstwa państwowe, są one jednak dwukrotnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej - 21,8 q/ha (kraje Unii Europejskiej średnio 40-50 q/ha). Polska ma 1,1% produkcji światowej zbóż, w tym pszenica 4%, a żyto 21,8%. W Europie pszenica zajmuje 4,3%, a żyto 24%. Plony pszenicy wynoszą 34,6 q/ha, a żyta 23 q/ha. Plony są dużo mniejsze jak w krajach europejskich wysoko rozwiniętychpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#33 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:01

24. Przedstaw rejonizacja upraw buraków cukrowych i ziemniaków oraz podaj, jakie czynniki na nią wpływają?
Podstawowe rośliny okopowe uprawiane w Polsce to ziemniaki i buraki cukrowe. Burak cukrowy to najważniejsza z roślin przemysłowych (3% ogólnej powierzchni uprawy). Jest rośliną o dużych wymaganiach klimatyczno-glebowych (konieczne intensywne nawożenie), a uprawa należy do bardzo pracochłonnych. Dlatego podobnie jak ziemniaki, uprawiany jest głownie w gospodarstwach indywidualnych, które uzyskują nieznacznie niższe plony. Burak cukrowy jest jedną z nielicznych roślin uprawnych, których areał w ostatnich latach zwiększył się. Wynika to z dużego znaczenia tej rośliny. Wykorzystywany jest to produkcji cukru (ze względu na nietrwałość tej rośliny duże plantacje na ogół sąsiadują z cukierniami), a liście i wytłoki (odpady przemysłowe) stanowią cenną paszę.
Polska należy do dziesiątki światowych producentów buraka cukrowego, a uzyskane plony kształtują się na poziomie 300 q/ha (w krajach UE do 500 do 700 q/ha). Zmniejszenie się plonów (i zbiorów) buraka cukrowego w latach 90-tych to efekt ogólnego kryzysu w rolnictwie, a przede wszystkim spadku zużycia nawozów sztucznych. Główne rejony uprawy buraka cukrowego to: Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Wielkopolska (gdzie na dużą skalę rozwinął się przemysł cukierniczy). Kujawy. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, Ziemia Pyrzycka. Plony buraka cukrowego wynoszą 392 q/ha i są porównywalne wydajnością w krajach Europejskich.
Ziemniaki pod względem powierzchni upraw stanowią trzecią (po pszenicy i życie) rośliną uprawną- 13% ogólnej powierzchni upraw przy niewielkiej tendencji spadkowej. Ziemniaki można uprawiać na glebach słabych, nie toleruje natomiast nadmiernej wilgoci w glebie, są również wrażliwe na niską temperaturę. Ze względu na dużą pracochłonność uprawą ziemniaków zajmują się głownie rolnicy indywidualni (98% powierzchni zasiewów). Uprawa koncentruje się na Mazowszu, Podlasiu, we wschodniej Wielkopolsce, w Małopolsce, na Wysoczyźnie Piotrkowskiej, w Karpatach i na Podkarpaciu. Na znaczną koncentrację uprawy w Polsce centralnej wpływa zapotrzebowanie rynków dużych aglomeracji miejskich i rozwinięta hodowla trzody chlewnej. Na Dolnym Śląsku i Pomorzu powoli odchodzi się od stosowania ziemniaków jako rośliny paszowej, dlatego też powierzchnia upraw ulega tam znacznemu ograniczeniu. Ziemniaki są również cennym surowcem dla przemysłu spożywczego (głównie spirytusowego) i chemicznego. Pod względem powierzchni upraw ziemniaków Polska zajmuje 4 miejsce na świecie (po Chinach, Rosji i Ukrainie). Na Polskę przypada 8,4% produkcji światowej Uzyskiwane plony (136 q/ha) należą jednak do najniższych w Europie (dla porównania w Niemczech wynoszą blisko 400 q/ha). Ziemniaki stanowią 9,6% światowych zbiorów.

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#34 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:03

25 .Przedstaw chów zwierząt gospodarskich w Polsce
Podstawowym czynnikiem przyrodniczym warunkującym rozwój hodowli w Polsce jest baza paszowa. Trwałe użytki zielone w Polsce charakteryzuje mała wydajność, wynika to z nieuregulowania stosunków wodnych i ograniczonego nawożenia./Hodowla jest tym samym uzależniona od uprawy roślin paszowych i produkcji pasz treściwych. Bydło stanowi 27% pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce (jako, zwierzęta gospodarskie rozumiemy tu bydło, trzodę chlewną, owce i konie. W ostatnich latach pogłowie bydła uległo znacznemu ograniczeniu. Zdecydowana większość bydła hodowanego w kraju przypada na gospodarstwa indywidualne - ponad 91%, a najwięcej na gospodarstwa małe i średnie o powierzchni od 2 do 15 ha. Pogłowie bydła w gospodarstwach państwowych i spółdzielczych w porównaniu z rokiem 1980 spadło blisko o 85%. W Polsce na 100 ha użytków rolnych przypada 41,3 sztuk bydła, jest to bardzo niska obsada w porównaniu z krajami UE, gdzie na 100 ha przypada nawet 100 sztuk bydła. Główne rejony hodowli bydła w Polsce to: Karpaty i Podkarpacie, północno-wschodnia część Mazowsza, Podlasie, Kujawy i południowa Wielkopolska.
O takiej strukturze przestrzennej decyduje:
• baza paszowa (Karpaty, Podkarpacie, Polska północno-wschodnia)
• zapotrzebowanie na mleko (Mazowsze, Podlasie, Kujawy)
• rozwinięty kierunek mięsny hodowli (Mazowsze, Wielkopolska)
• znaczne rozdrobnienie gospodarstwa i duże zasoby siły roboczej (Karpaty, Podkarpacie) Trzoda chlewna stanowi 68% ogólnego pogłowia zwierząt gospodarskich, 86% przypada na gospodarstwa indywidualne. Pogłowie trzody chlewnej w Polsce ulega dużo mniejszym wahaniom niż pogłowie bydła. Obecnie znów pojawia się tendencja wzrostowa. Podobnie jak w przypadku bydła, największy udział w hodowli trzody chlewnej mają gospodarstwa małe i średnie, które uprawiają przede wszystkim rośliny stosowane w żywieniu trzody chlewnej (ziemniaki, żyto, jęczmień). O popularności hodowli trzody chlewnej w Polsce decyduje znaczne spożycie wieprzowiny, duży udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów i duże walory świń jako zwierząt hodowlanych. Główne rejony hodowli to:
Wielkopolska i Kujawy, obszary intensywnego rolnictwa towarowego. Hodowla rozwinęła się również na Mazowszu oraz w województwach: gdańskim, lubelskim i opolski, ze względu na sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich i zakładów przetwórczych. Wraz ze wzrostem znaczenia pasz pochodzenia przemysłowego obserwujemy spadek korelacji pomiędzy rejonami hodowli trzody chlewnej i uprawy ziemniaków. Na trzodę chlewną przypada 62% produkcji żywca rzeźnego - spożycie wieprzowiny w Polsce od lat wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Z pogłowia blisko 19,2 min sztuk Polska należy do pierwszej dziesiątki hodowców na świecie, a obsada 104 sztuk na 100 ha użytków rolnych jest bardzo wysoka (wyższa jedynie w krajach intensywnego rolnictwa jak Niemcy - 152 sztuk/100 ha, czy Belgia - 439/100 ha).
Owce - chów owiec w Polsce nastawiony jest głównie na produkcję wełny i skóry, produkcja mięsna i mleczna rozwinęła się na dużą skalę tylko w Karpatach i na Podkarpaciu. Owce hoduje się również na Górnym Śląsku, Podlasiu, w Wielkopolsce i na Wysoczyźnie Piotrkowskiej. O takiej strukturze przestrzennej decydują głównie warunki paszowe (ubogie pastwiska Karpat i Śląska) oraz zapotrzebowanie na wełnę jak o efekt rozwoju przemysłu włókienniczego (Wysoczyzna Piotrkowska i Górny Śląsk). Krajowa produkcja wełny nie zaspakaja jednak potrzeb przemysłu. Pogłowie owiec w Polsce wynosi 870 tysięcy sztuk, czyli 3% pogłowia zwierząt gospodarskich.. Konie są w Polsce głównie zwierzętami pociągowymi, hodowane są również dla celów sportowych i na mięso Pogłowie koni, podobnie jak i w innych krajach świata, systematycznie maleje. W dużym stopniu jest to efekt masowego eksportu koni jako zwierząt rzeźnych, głównie do Włoch i Francji. W kraju produkcja koniny jest stosunkowo wysoka, dużo wyższa niż produkcja baraniny Konie hoduje się głównie w Karpatach i na Podkarpaciu, na Podlasiu i na Polesiu, we wschodniej części Niziny Mazowieckiej i na Wyżynie Małopolskiej. Jak łatwo zauważyć są to rejony, w których przewyższa własność indywidualna i które charakteryzuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw Drób - w Polsce jest stosunkowo młodym działem hodowli. Wstrzymanie kredytowanie zakupu pasz (głównie kukurydzy) i wzmożony import mięsa drobiowego ze Stanów
Zjednoczonych doprowadziły do upadku wielu ferm - głównie państwowych. W ostatnich .latach daje się jednak zauważyć oznaki poprawy sytuacji, ponownie rośnie liczebność stad. _ produkcja jaj i mięsa drobiowego Powstają specjalistyczne gospodarstwa hodowlane i rozwija się przetwórstwo mięsa drobiowego, przykładem może być notowane na giełdzie przedsiębiorstwo "Indykopol". Produkcja mięsa drobiowego w Polsce przewyższa łączną produkcję baraniny, koniny i mięsa cielęcego. Chów drobiu wykazuje ścisły związek z rozmieszczeniem dużych rynków zbytu - aglomeracji .miejskich.
Kozy - są hodowane dla mleka
Króliki - na mięso i futerko
Lisy, szynszyle, nutrie - na futro

26.Przedstaw produkcję zwierzęcą rolnictwa w Polsce na tle produkcji niektórych państw europejskich
Polska ma 4,7% produkcji mięsa w Europie i 1.3% produkcji światowego mięsa. Więcej od nas produkuje Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy, Rosja. Produkujemy około 63% mięsa wieprzowego, wolowego - 17% i drobiu - 15%. Inne gatunki mięsa u nas nie są produkowane, bo nie mamy takiej tradycji w spożyciu. Mamy większą produkcję na jednego mieszkańca niż średnia światowa - Polska 65kg, a świat 34kg. Niższa jest w Niemczech, Czechach, Holandii, Francji, Hiszpanii, a wyższa w Rosji i Ukrainie. Do niedawna eksportowaliśmy dużo mięsa do Rosji. Jednak na skutek kryzysu z Rosji na rynek wszedł towar z UE z dotowanym towarem przez nią. To spowodowało nadprodukcję naszego rynku, spadły ceny mięsa, a to spowodowało strajki rolników Eksportujemy również do Europy Zachodniej mięso w postaci żywych zwierząt - konie (Włochy), owce (Wielka Brytania).
Mleko - 5% produkcji w Europie i około 3% światowej produkcji. Więcej produkują Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja. Są to kraje większe i mają większe pogłowie bydła. Produkcja na l mieszkańca wynosi 317 kg w Polsce, a średnia światowa wynosi 87kg. Mamy jednak mniej mleka na l mieszkańca niż w wielu krajach Europy. Związane jest to z mniejszą wydajnością krów, a to jest związane z paszą i odmianami krów. Jaja - około 3,2% produkcji w Europie i około 1% na świecie. Więcej jaj produkuje Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy. Na jednego mieszkańca przypada 8,4 kg jaj, a w większości krajów Europu wynosi 12 kg na l mieszkańca. Związane jest to z większą wydajnością kur, a to z paszą. Jednak Polska ma zdrowsze mleko i jaja, ponieważ są mniej sztuczne.
Wełna - mamy wełnę trwałą. Większą produkcję zwierzęcą mają państwa wysoko rozwinięte


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#35 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:04

27.Scharakteryzuj transport kolejowy w Polsce
Sieć linii kolejowych w Polsce została ukształtowana w Polsce w XIX wieku i w I połowie XX wieku. Od połowy lat 80-tych obserwuje się spadek linii kolejowych, przede wszystkim w wyniku likwidacji mało uczęszczanych tras. W 1994 roku długość linii kolejowych w Polsce wynosiła 24,3tys km, co dawało gęstość sieci kolejowej 7,3 km/100km. Wielkość ta sytuuje Polskę na 5 miejscu w Europie. Istnieją jednak duże dysproporcje przestrzenne w gęstości linii kolejowych. Województwa o największej gęstości kolejowej to: katowickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie, legnickie, warszawskie. Ponad 49% linii kolejowych jest, zelektryfikowanych, co w skali Europy jest dobrym wynikiem.
Z powodu recesji gospodarczej zmniejszyło się zapotrzebowanie na usługi kolejowe. Zajmują się one przede wszystkim przewozami następujących ładunków: węgla kamiennego, metali i wyrobów z metali, rud, ropy naftowej i jej przetworów oraz węgla brunatnego i koksu. Koleje wykonują także prace w zakresie przewozów pasażerskich.
Szczególnie duże nasilenie występuje na głównych szlakach tranzytowych, pomiędzy największymi miastami kraju.
Najważniejsze połączenia:
• GOP - Szczecin - Świnoujście
•GOP- Gdynia - Gdańsk
• GOP-Warszawa
• GOP - na wschód od Medyki
Najważniejsze węzły kolejowe to:
• Tarnowskie Góry
• Wrocławski
• Poznański
• Warszawski
• Łódzki


28. Scharakteryzuj transport samochodowy w Polsce
Jest to jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi transportu. W przewozach pasażerów nastąpiły ogromne zmiany i tu zdecydowanie przeważa ten rodzaj transportu nad kolejowym. Samochodami przewozi się ponad 5-krotnie więcej ładunków niż koleją, jednak na krótszą odległość. W ostatnich latach wzrosła również liczba samochodów. Jedynie liczba autobusów się nie zmieniła. Ten gwałtowny wzrost liczby samochodów nie wiąże się z rozwojem inwestycji w zakresie budowy dróg kołowych. Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni wyniosła 235tys km i wzrosła w ostatnich latach o około 40tys km Drogi ulepszone obejmują 193tys km. W Polsce nie ma autostrad. Gęstość sieci dróg kołowych w Polsce jest za mała, wynosi 75 km dróg na 100 km2 powierzchni. Jest ona nierównomierna. Drogi międzynarodowe:
• Słubice - Warszawa - Terespol
• Cieszyn - Piotrków Trybunalski - Warszawa
• Cieszyn - Warszawa - Gdańsk
• Cieszyn - Piotrków Trybunalski - Gdańsk
• Kudowa - Wrocław - Leszno - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk
• Chyżyne - Kraków - Radom - Warszawa - Elbląg - Gdańsk
• Zgorzelec - Legnica - Opole - Katowice - Kraków - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl -Medyka
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Świnoujście
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Lubieszyn
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Kołbaskowo
• Jakuszyce - Jelenia Góra - Legnica - Lublin - Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski -Szczecin - Gryfice - Koszalin - Słupsk - Lębork - Gdańsk
Transport samochodowy jest droższy niż kolejowy, bardziej zanieczyszcza powietrze, ale przewozi więcej ludzi i jest docelowy.


29 Jaką rolę odgrywa żegluga śródlądowa, morska i transport lotniczy w Polsce
Żegluga śródlądowa odgrywa bardzo małą rolę w Polsce. Długość dróg wodnych śródlądowych wynosi około 4 tyś. km, ale żegluga może odbywać się jedynie w półroczu letnim i nieregularnie ze względu na zmienność stanów wód. Największe przewozy mamy na Odrze (Szczecin - Górny Śląsk), i na Wiśle - poniżej Włocławka oraz na Noteci i dolnej Warcie.
Największe porty:
• Szczecin - Rogalica
• Płock
• Wrocław
• Warszawa - Żerań
• Gliwice
• Bydgoszcz
• Kozile
Drogi wodne powyżej 400 ton:
• Włocławek - Gdańsk (Wisła)
• Włocławek - Elbląg (Wisła)
• Gliwice - Szczecin (Odra)
• Poznań - Kostrzyn (Warta)
• Bydgoszcz - Gorzów Wielkopolski (Noteć) Kanały:
• Gliwicki
• Bydgoski
• Augustowski
• Elbląski
Transport morski wykonuje największą pracę przewozową (53% ogólnej ilości tonokilometrów) ze względu na wielkość jednostek pływających i odległości jakie te jednostki pokonują. Żegluga morska obsługuje przewozy międzynarodowe Polski oraz przewozy między obcymi portami. Ze względu na dużą odległość przewozów międzykontynentalnych zajmuje ona l miejsce pod względem liczby wykonanych tonokilometrów. Przewozy żeglugą morską są tanie korzysta ona z portów morskich:
• Szczecin - węgiel kamienny, rudy żelaza, środki chemiczne
• Gdańsk - paliwa płynne, węgiel kamienny
• Gdynia
• Świnoujście
Transport lotniczy nie odgrywa znaczącej roli w przewozach krajowych, większe znaczenie ma tylko w międzynarodowych przewozach pasażerskich. W 1994 roku LOT obsługiwał 53 linie zagraniczne i 4 linie krajowe. Regularne połączenia utrzymane są z 35 państwami. Liczba samolotów wzrosła w wyniku zakupu nowoczesnych samolotów. W 1992 roku oddano do eksploatacji duży port lotniczy "Okęcie IF' w Warszawie. Pozostałe większe lotniska to Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin. Transport krajowy:
• Warszawa - Gdańsk
• Warszawa - Wrocław
• Warszawa - Goleniów
• Warszawa - Kraków
• Warszawa - Rzeszów
Transport lotniczy zagraniczny:
• Warszawa Okęcie
• Kraków Balice
• Gdańsk Rębiechowo


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#36 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:04

30. Jakie gałęzie przemysłu i dlaczego rozwinęły się w Warszawskim Okręgu Przemysłowym?
Jest drugim pod względem ogólnego znaczenia okręgiem przemysłowym w kraju. Głównymi ośrodkami tego okręgu są: Warszawa, Pruszków, Legionowo, Otwock, Skierniewice, Żyrardów, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Mińsk Mazowiecki. Jest to okręg nie surowcowy. Bazą surowcową dla niego są płody rolne, gliny, pisaki. W strukturze produkcji wyraźnie dominuje przemysł elektromaszynowy, a zwłaszcza: obrabiarkowy, maszyn budowlanych, samochodowy (Żerań - Deaewoo) i lotniczy (Okęcie) oraz produkcja traktorów (Ursus), telewizorów i innych urządzeń elektronicznych. Drugim pod względem znaczenia jest przemysł spożywczy (tłuszczowy, mięsny, mleczarski i owocowo-warzywny), a następnie paliwowo-energetyczny (elektrociepłownie) i chemiczny (tworzywa sztuczne, środki piorące, wyroby gumowe i lekarstwa). Stosunkowo małe znaczenie ma natomiast produkcja papieru i tektury, stali i odlewów żeliwnych oraz wyrobów gliniarskich, pończoszniczych, odzieży i obuwia. Okrąg Warszawski jest największym w kraju centrum przemysłu poligraficznego, fonograficznego i filmowego, co dodatkowo podkreśla jego nie surowcowy charakter. Przemysł bazuje tutaj głównie na dużych zasobach kwalifikowanej siły roboczej oraz na rozległych możliwościach kooperacji i współpracy z zapleczem naukowo-badawczym. Jest przy tym w znacznym stopniu zorientowany na produkcję rynkową, zaspokajającą nie tylko potrzeby lokalne, ale również potrzeby całego kraju.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#37 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:05

GEOGRAFIA EKONOMICZNA

1.Na czym polega i gdzie występuje zjawisko eksplozji demograficznej. Wyjaśnij przyczyny i skutki tego zjawiska
EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA duży przyrost ludności objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego oraz zmniejszoną liczbą zgonów. Eksplozja demograficzna nastąpiła w XX wieku.
Przyrost naturalny jest to różnica między urodzeniami, a liczbą zgonów.
Państwa, które mają przyrost naturalny powyżej 30%: - Irak, Iran, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia
Największy przyrost naturalny -występuje na kontynentach: - Afryka, Azja Południowa i Północno Wschodnia, Ameryka Łacińska
Niższy przyrost naturalny mają państwa wysoko rozwinięte gospodarczo, znajdujące się w Europie, Ameryce Północnej i Australii.
Ujemny przyrost naturalny - Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Węgry. Bułgaria, Niemcy, Czechy. Białoruś, Wiochy, Litwa, Chorwacja.
Przyczyną mniejszego przyrostu naturalnego w krajach jęst:
* model kulturowy
• kataklizmy /Ukraina, Czarnogóra/
• wojny /Chorwacja/
• większe wykształcenie kobiet (Niemcy, Włochy)
Przyczyny eksplozji demograficznej:
* model kulturowy
• postęp w medycynie /zmniejszenie śmiertelności kobiet po porodzie, dzieci
• zmniejszenie śmiertelności na skutek głodu /wzrost produkcji rolnej/
Konsekwencje:
• przedłużył się średni wiek życia człowieka
• szybki, roczny wzrost liczby ludności
• przyrost naturalny w całości nie nadąża za wzrostem produkcji rolnej i przemysłowej - powoduje to problemy związane z wyżywieniem, uzyskaniem pracy i wykształcenia .pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#38 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06

2.Scharakteryzuj główne kierunki migracji ludności na świecie wskakując na przyczyny oraz konsekwencje ruchów migracyjnych.
MIGRACJA przemieszczanie się ludności, w celu zmiany miejsca zamieszkania,, związane z przekraczaniem granic administracyjnych.
Emigracja - proces odpływu ludności
Imigracja - proces napływu ludności
Reemigracja - proces powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania .
Ze względu na zasięg przestrzenny są migracje:
• zewnętrzne - międzypaństwowe, międzykontynentalne, emigrant przekracza granicę państwa lub kontynentu
• wewnętrzne - na obszarze danego kraju, bez przekraczania jego granic, jest to wieś -miasto, miasto - wieś. Konsekwencją migracji wewnętrznej może być;
1. odpływ młodej ludności ze wsi
2. brak rąk do pracy na wsi
3. upadanie gospodarstw
4. napływ ludności ze wsi może spowodować brak mieszkań w mieście
Przyczyny migracji:
1. Ekonomiczne
• chęć polepszenia sobie warunków bytowych
• wyjazd Polaków do USA
• wyjazd ludności biedniejszej do kraju UE
2. Polityczne
• w celu uniknięcia prześladowań politycznych
• przemieszczanie się ludności byłego ZSRR na teren Rosji
• wyjazd Wietnamczyków do USA
• wyjazd Albańczyków do Włoch itp.
3. Religijne
• prześladowania religijne
• problem tolerancji dla innych ludzi
4. Przyrodnicze
• wzrost intensywności klęsk żywiołowych
• degradacja środowiska przyrodniczego
5.Rodzinne:
• związane z zawieraniem małżeństw lub łączeniem rodzin
Wyróżniamy również migracje: :
* stałe - kiedy imigrant nie planuje powrotu
• okresowe - kiedy imigrant planuje powrót /najczęściej związany pracą zarobkową/
Początki migracji spowodowały odkrycie geograficzne Główny kierunek migracji - Europa. Największa fala migracji nastąpiła po n wojnie światowej spowodowane zmianą zasięgu wpływów. W dzisiejszych czasach kierunki migracji południe - północ meksykanie - USA oraz wschód - zachód gdzie kanałem przerzutowym jest Polska.
Konsekwencje ruchów migracyjnych:
• państwa emigracyjne - utrata młodej ludności często wykształconej, rozbicie rodzin, napływ dewiz
* zmniejszenie się wielkiego bezrobocia
• Państwa migracyjne -pozyskanie tamę) siły robocze), asymilacja ludności napływowej), odrębność kulturowa, zwiększenie bezrobocia - wzrost napięć.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#39 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06


3. Omów rozmieszczenie ludności na świecie podając przyczyny tego zjawiska.
Rozmieszczenie przestrzenne ludności kształtowało się w ciągu wieków, przede wszystkim w zależności od warunków klimatyczno-glebowych i ich przydatności dla rolnictwa. Już w średniowieczu najgęściej zaludniony był pas bardzo starego osadnictwa na żyznych glebach..
Na rozmieszczenie ludności zaczął oddziaływać również przemysł.
Ekumena - obszary zamieszkane przez człowieka
Anekumena - obszary nie zamieszkałe przez człowieka
Obszary anekumeny - pustynie, tereny wiecznej zmarzliny, tereny wysokogórskie
Tereny subekumeny - częściowo /czasowo/ zamieszkane przez człowieka np. tereny półpustynne
Obszary najgęściej zaludnione - Azja Południowa, Południowo Wschodnia, Europa, Ameryka wokół wielkich metropolii, Afryka - Dolina Nilu, rejon zatoki Gwinejskiej, Australia Wschodnia
Przyczyny:
• czynniki naturalne: klimat wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie terenu, warunki glebowe, odległość od morza, bogactwo naturalne
• warunki ekonomiczne: poziom rozwoju gospodarczego, typ gospodarki /rolnictwo czy przemysł/, charakter rolnictwa /jeżeli zmechanizowane to gęstość zaludnienia mniejsza
Mało ludności - Dania, Norwegia
Dużo ludności - Belgia, Luksemburgpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#40 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:06

4. Na czym polega urbanizacja. Jakie są przyczyny tego zjawiska?
URBANIZACJA jest to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby ludności, powiększenie się obszarów miejskich i udziałów ludności miejskiej w całości zaludnienia.
Proces urbanizacji przebiega w czterech zasadniczych płaszczyznach:
• demograficzne - polega na przemieszczaniu się ludności ze skupisk wiejskich do miast, koncentracji ludności w miastach i stałym wzroście odsetka mieszkańców danego obszaru
• przestrzenna - na zwiększeniu się obszaru miast, powiększeniu ich pojemności oraz intensyfikacji zabudowy, powstaniu nowych miast i osiedli nie rolniczych oraz przekształceniu innych ośrodków mieszkalnych na wzór miejski
• ekonomiczne - na stałym wzroście liczby ludności pracujących w zawodach poza rolniczych
• społeczne -wyraża się w przyswojeniu sobie przez przybyszów ze wsi "miejskiego życia", a także w przenikaniu miejskich wzorów.

5. Omów konsekwencje urbanizacji
Dodatnie:
• nagromadzenie dużego potencjału wytwórczego na małym obszarze
• rozwój handlu
• łatwiejsza możliwość kształcenia oraz dostęp do dóbr kultury
• fachowa opieka lekarska
Ujemne:
• napływ ludności wiejskiej do miast - kłopoty adaptacji ludności wiejskiej, nadmierna rozbudowa miast, brak rąk do pracy na wsi
• nadmierny rozwój przemysłu i komunikacji
• przestępczość, narkomania, choroby cywilizacyjne
• powstawanie dzielnic nędzy, brak wodociągówpozdrawiam, zawsze do usług ;)

#41 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:07

6. Omów zróżnicowanie poziomu wyżywienia ludności na świecie i wskaż, na przyczyny występowania stref głodu.
Problemy wyżywienia ludności świata, dzienne zapotrzebowanie człowieka to 2500-3000 kcal.
Wpływ na to mają:
• warunki klimatyczne; większe zapotrzebowanie kalorie będzie w krajach zimniejszych. Eskimosi będą więcej potrzebowali niż Afrykanie.
• rodzaj wykonywanej pracy
Człowiek musi dostarczać organizmowi:
• białko 70 - 80 gramów
• kalorie
• witaminy, mikroelementy, sole mineralne
Stan wyżywienia na świecie:
• 1/3 ludności spożywa mniej pokarmów niż powinna
• 1/10 ludności głoduje
• ok. 30mln ludzi rocznie umiera z głodu
• 1/4 ludności spożywa więcej niż tego wymaga organizm
Spożywanie ponad normę występuje w krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce /Australia, Ameryka, Europa Zachodnia/.
Około 60-80% zbóż stanowi główne pożywienie ludności Azji.
50% zbóż to wyżywienie Afryki
30% Ameryka Łacińska
20% inne rejony świata
Przyczyny głodu:
• niska produkcja rolna w krajach rozwijających się
• wysoki przyrost naturalny - wyższy niż wzrost produkcji rolnej
• brak funduszy na zakup żywności
Skutki głodu:
1. Upośledzenie fizyczne i psychiczne. Dziecko do 4 roku życia musi jeść mięso, bo to wpływa na rozwój kory mózgowej
2. Choroby wywołane brakiem niektórych składników w pożywieniu:
• brak białka - obrzęki, upośledzenie wątroby
• brak wit. A - kurza ślepota /choroba powszechna w Indiach/
• brak wit. C - zanik mięśni, paraliż
• brak wit. D - krzywica
• brak jodu - zakłócenia w pracy tarczycy
• brak żelaza - anemia /szpinak/
Sposoby zapobiegania zjawiska głodu:
1. ograniczenie przyrostu naturalnego
2. powiększenie obszarów gruntów rolnych
3. uprawa nieużytków /osuszanie/
4. nawadnianie gleb
5. zwiększanie plonów
• wzrost nawożenia
• stosowanie środków ochrony roślin
• stosowanie odmian wysokopiennych


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#42 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:08

7. Wyjaśnij na czy m polega i gdzie występuje intensywna gospodarka rolna?
GOSPODARKA INTENSYWNA opiera się na dużych nakładach pracy "żywej" /ludzi i zwierząt/ lub kapitału pozwalającego na mechanizację pracy, stosowanie nawożenia i różnych odmian roślin i zwierząt /prowadzenie nawodnień i odwodnień/. Ten system odznacza się wysoką wydajnością na jednostkę powierzchni. Jest to najczęściej gospodarka towarowa. W krajach wysokorozwiniętych gospodarczo, które mają małą powierzchnię i dużą liczbę ludności, gdzie cały czas używana jest woda na małej powierzchni, uzyskuje się dużą wydajność /cała Europa zachodnia/. Jest również w krajach wysoko rozwiniętych w pobliżu wielkich aglomeracji /USA bydło na mleko/
Duży nakład pracy ludzkiej występuje w Chinach. Występuje gospodarka intensywna, oparta na bardzo dużych nakładach pracy przy produkcji ryżu /Indie, Wietnam/. Niemcy mają gospodarkę intensywną, ale mniej niż Holendrzy /mniej nawozów sztucznych/. Jest to gospodarka kapitałochłonna i pracochłonna. Występuje w:
• Europie Zachodniej
• Dolinie Kalifornijskiej
• Nizinie Zatokowej
• Japonii
• Jawie
• Nizina Chińska
• Nizina Gangesu

8. Wyjaśnij na czy m polega i gdzie występuje ekstensywna gospodarka rolna.
GOSPODARKA EKSTENSYWNA odznacza się stosunkowo niską wydajnością. Opiera się na małych nakładach pracy i środków produkcji na jednostkę powierzchni. Ta gospodarka występuje w krajach rozwijających się lub słabo rozwiniętych gospodarczo. Najczęściej jest ona nastawiana na zaspokojenie potrzeb własnych lub na potrzeby rynku wewnętrznego. Są to olbrzymie tereny:
Afryki
Ameryki Środkowej
Ameryki Południowej
Australia
Pampa /wypas bydła/
Stany Zjednoczone
Obszary byłego ZSRR
Bliski Wschód
Polska /małe miasta/
Zdarza się również, że gospodarka ekstensywna jest prowadzona w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, bo kraje te nie mają potrzeby produkowania większej ilości produkcji, np. USA, gdzie hodowla bydła w pobliżu wielkich aglomeracji prowadzona jest intensywnie /na mleko/, natomiast hodowla bydła na mięso jest ekstensywna

Do pytania 7 i 8
Zróżnicowanie typów gospodarki rolnej zależy od wielu czynników natury społecznej własnościowej i ekonomicznej. Istotną rolę odgrywa również presja demograficzna. Duża gęstość zaludnienia i dalszy szybki wzrost liczby ludności zmusza do stosowania najefektywniejszych sposobów wykorzystania każdego skrawka ziemi, co startowi dodatkowy czynnik pozwalający na rozróżnienie gospodarki intensywnej i ekstensywnej


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#43 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:08

9. Przedstaw rejonizację upraw pszenicy oraz zróżnicowanie jej plonów na świecie, które kraje są eksporterami tego zboża?
Rozmieszczenie obszarów uprawy zbóż jest zależne od warunków klimatycznych. Istotne znaczenie ma długość okresy wegetacyjnego, o temperaturach odpowiadających wymaganiom poszczególnych rodzajów zbóż oraz od odpowiedniego rozkładu opadów w ciągu roku.
PSZENICA to 1/4 produkowanych zbóż. Jest to główne zboże uprawne na świecie. Występuje we wszystkich strefach klimatycznych oprócz okołobiegunowej i równikowej. Jest to zboże z długim okresem wegetacyjnym. Główni producenci:
1. Chiny 18,3% - Nizina Chińska - dobre gleby
2. Stany Zjednoczone
3. Indie
4. Rosja
5. Francja
6. Kanada
Główne rejony występowania pszenicy:
• Zachodnia Europa
• Pogórze Kazackie
• Zachodnia Nizina Gangesu
• dorzecze rzeki Indus
• Nizina Chińska
• Nizina Mandżurska
• Ameryka Północna - Kanada, USA
• Ameryka Południowa - Nizina Lamp laty, Południowo Wschodnia Brazylia
• Australia Południowo Wschodnia
• Afryka - Delta Nilu, RPA
Eksporterzy:
1. USA - 30%
2. Kanada
3. Francja
4. Australia
5. Argentyna

10. Przedstaw rejonizację upraw ryżu oraz podaj zróżnicowanie jej plonów na świecie które kraje są eksporterami tego zboża?
RYŻ jest niezwykle pszennym zbożem, wysokopiennym o stosunkowo krótkim okresie wegetacyjnym- plony 2-3 razy na rok. Ryż wymaga klimatu zwrotnikowego /monsunowy/ i podzwrotnikowego, bardzo wilgotnego, ale jednocześnie ciepłego i gorącego. Produkcja ryżu jest mniejsza niż pszenicy, jednak ryż jest o wiele wydajniejszym zbożem, ponieważ można trzykrotnie zbierać plony. Do produkcji ryżu potrzebne są olbrzymie ilości wody i ciepła. Ryż jest uprawą pracochłonną /pracuje duża liczba ludności/.
Główni producenci to Chiny - 34%. Indie- 22% i Indonezja. Są to dwa kraje, które stanowią połowę produkcji
Rejony:
• Azja Południowa i Południowo Wschodnia
* Delta Gangesu
* Dolina Jangcy
* Europa - bardzo małe obszary
* Ameryka Północna - Nizina Zatokowa
* Południowa Brazylia
* Australia Północno wschodnia
Średnie plony to 36q/h. Największe plony ma Egipt 78q/h, USA 68q/h, Japonia 62q/h, a najmniejsze Kambodża i Tajlandia.
Eksporterzy:
* Tajlandia 32% (5mln ton)
* USA 13%(2,7mln ton)
* Wietnam (1,7mln ton)
* Pakistan (1mln ton)
* Chiny
* Włochy
* Hiszpania

11. Przedstaw rejonizację upraw roślin cukrodajnych oraz podaj największych producentów.
TRZCINA CUKROWA to 60% całej produkcji. Wymaga ona urodzajnych gleb, dużej wilgoci, ciepłego klimatu, wysokiej temperatury. Jest to trawa dochodząca do wysokości 12 metrów, jest ona rośliną wieloletnią. Najwięcej trzciny cukrowej uprawia się w Ameryce Środkowej i Południowej.
Główni producenci:
1. Brazylia 25% - zachodnie wybrzeże
2. Indie 22% - Dolina Gangesu, Wybrzeże Półwyspu Indyjskiego
3. Chiny 7%
4. Tajlandia 4%
5. Kuba 4% - kraje wilgotne i ciepłe - warunki dogodne do uprawy
6. Meksyk 4%
BURAK CUKROWY wymaga dobrych gleb, słońca w okresie dojrzewania, klimat umiarkowany i ciepły.
Główni producenci:
1. Francja (12%)
2. Niemcy (10%)
3. Ukraina (9%)
4. USA (9%)
5. Polska
6. Rosja
Przetwórstwo trzciny cukrowej i buraka cukrowego odbywa się blisko miejsc, gdzie się produkuje. Jest to spowodowane tym, że w przeciągu 24h wyrabia się dużą ilość cukru tj. Nawet 50% sacharozy

12. Omów rejonizację upraw roślin oleistych na świecie
SOJA daje nie tylko olej, ale także białko: l kg soi = 3kg mięsa pod względem białka wolowego. Jest łatwiejsza w hodowli niż zwierzęta. Jest rośliną ciepłolubną - klimat umiarkowany ciepły, podzwrotnikowy gorący, dobre gleby. Wśród roślin oleistych najwięcej uprawia się soi. Uprawia ją się przemiennie z kukurydzą i jęczmieniem.
Producenci:
• USA - 46,5%
• Brazylia - 20,3%
• Chiny- 10.7%
• Argentyna - 9,6%
Te państwa dają ponad 85% światowej produkcji. Jest to roślina motylkowata i wzbogaca glebę w azot, a to polepsza strukturę gleby.
RZEPAK klimat umiarkowany, zwrotnikowy, dobre gleby, nie lubi przymrozków.
Producenci:
• Chiny 30%
• Kanada 16,5%
• Indie 9,5%
* Francja 9,5%
Polska jest na 7 miejscu.
ORZESZK1 ZIEMNE klimat ciepły, zwrotnikowy tropikalny suchy /niewiele wilgoci/, podrównikowy. Producenci:
• Chiny 36,9%
• Indie 25,4%
• USA 5.6%
• Nigeria 5,4%
Te państwa dają ponad 70% światowej produkcji.
SŁONECZNIK - klimat umiarkowany ciepły, dobre gleby.
Producenci:
* Argentyna /Pampa/ 21,1%
* Rosja 16%
* Ukraina 10,9%
* Francja 7,6%
* USA 6,9%
OLIWKI strefa śródziemnomorska - ciepły, łagodny, gleby wapienne. Producenci:.
* Włochy 32.4%
• Grecja 17,3%
* Hiszpania 17,5%
* Turcja 6,8%
Owoce palmy kokosowej i owoce kopry - Malezja 53,8%, Indonezja 22%, Nigeria

13. Omów rozmieszczenie upraw używek i podaj głównych producentów i eksporterów.
UŻYWKI rośliny nie mające specjalnych wartości odżywczych. Działają na system nerwowy.
• kawa - klimat ciepły, o umiarkowanych opadach, żyzne gleby. Są to krzewy.
PRODUCENCI: Brazylia 20%. Kolumbia, Indonezja, Meksyk, Ugandy
EKSPORTERZY: Brazylia, Kolumbia, Meksyk, Uganda, Gwatemala
• Herbata - niezbyt żyzne gleby, klimat ciepły, równomierne opady, tereny wyżynne. Z ziaren herbaty można otrzymać olej techniczny. Są to krzewy.
PRODUCENCI: Indie, Chiny, Sri Lanka, Kenia, Indonezja
EKSPORTERZY: Indie. Sri Lanka, Chiny, Kenia, Indonezja
• kakao - klimat równikowy - ciepły, duże opady. Jest to drzewo.
PRODUCENCI: wschodnie rejony Wyżyny Brazylijskiej, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja, Malezja EKSPORTERZY:
• tytoń - równe wymagania glebowa - klimatyczne np. w USA klimat ciepły, zwrotnikowy lub podzwrotnikowy a nawet umiarkowany. Jest to roślina jednoroczna. Liście zawierają nikotynę, którą używa się do papierosów, cygar i tabaki. Ale im chłodniejszy klimat tym , gorszy tytoń. 50% Polaków pali.
PRODUCENCI: Chiny 40%, USA, Indie, Brazylia
EKSPORTERZY:

14. Wymień rośliny włókniste i podaj głównych producentów.
BAWEŁNA klimat ciepły, suchy, nie lubi nadmiernej wilgoci, klimat o długiej wegetacji, bez opadów w okresie dojrzewania, bez przymrozków.(Chiny, USA- Indie)= 60%, Pakistan, Uzbekistan, Kazachstan
LEN klimat umiarkowany, chłodny, wilgotny. Mogą być słabe gleby. (Rosja, Chiny. Francja) = 70%, Rumunia
KONOPIE wysokie wymagania glebowe i klimatyczne, wysokie temperatury, klimat ciepły. Gleby muszą być wilgotne. Chiny, Indie, Rumunia = 70%, Rosja
JUTA klimat gorący /dużo wilgoci w glebie/. (Indie, Bangladesz, Chiny) = 90%, Tajlandiapozdrawiam, zawsze do usług ;)

#44 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:09

15. Omów rejonizację hodowli bydła na Świecie.
Przedmiotem chowu zwierząt na dużą skalę jest zaledwie kilka gatunków zwierząt. Największą rolę odgrywa chów bydła. Chów bydła może być nastawiony na produkcję mleka, uzyskanie mięsa lub może łączyć te dwa cele,
• Kierunek mleczny - rozwija się głównie w pobliżu dużych obszarów zurbanizowanych, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mleko i jego potrzeby. Ponieważ transport mleka na duże odległości nie opłaca się, istnieje potrzeba produkcji w pobliżu rynku zbytu. Niemcy, Holandia, Dania
• Kierunek mięsny - rozwija się na rozległych naturalnych pastwiskach stanów USA, w Argentynie, Kazachstanie, Brazylii, Australia /hodowla intensywna/
• Kierunek mleczno - mięsny - najbardziej rozpowszechniony kierunek, rozwinął się w Europie i na obszarach o Europejskim typie gospodarki. Polska, Chiny, Rosja
Obraz rozwoju hodowli mierzony pogłowiem bydła jest bardzo uproszczony. Dla uzyskania bardziej wnikliwego obrazu bierze się pod uwagę Ilość mleka uzyskiwaną z jednej sztuki w ciągu roku, nakłady kosztów poniesione na jednostkę produktu, wartość lub ilość produktów gospodarki hodowlanej na jednego zatrudnionego. W ostatnim okresie nastąpił spadek produkcji mięsa wołowego z powodu choroby wściekłych krów. Chów nie występuje w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym, z powodu wilgoci i muchy tse tse.
Rozmieszczenie:
* Pampa (tereny, gdzie są dobre gleby)
* preria
* step
* Europa (bujne łąki i pastwiska)
Hodowcy bydła:
* Indie (obiekt kultu - święte krowy) - 15% światowego pogłowia
* Brazylia
* Chiny
* USA
* Argentyna
* Rosja
* Etiopia
Eksporterzy wyrobów mlecznych:
* Nowa Zelandia
* Holandia
* Dania
Eksporterzy wyrobów mięsnych:
* Brazylia
* Nowa Zelandia
* USA

16. Omów rejonizację trzody chlewnej i owiec na świecie.
CHÓW OWIEC jest szeroko rozpowszechniony w świecie. Zwierzęta te chowa się przede wszystkim dla wełny skór i futer, a dodatkowo uzyskuje się mięso i pewne ilości mleka. Na największą skalę chów owiec rozwinął się w krajach dysponujących rozległymi, niezbyt wydajnymi, suchymi pastwiskami, na których pasza jest zbyt skąpa dla bydła. Największe pogłowie owiec posiadają: Australia 126mln szt., WNP 134mln, Chiny 127mln, Nowa Zelandia 49mln. Mało zużywają wody. Najlepszą wełnę dają owce w klimacie o zmiennych temperaturach. Największa produkcja wełny jest w Australii.
Producenci:
* Australia 12%
* Chiny
* Iran
* Nowa Zelandia
Hodowla owiec przeżywa regres ponieważ wełna jest wypierana przez tkaniny sztuczne. Eksporterzy owiec nie odgrywają dużej roli.
CHÓW TRZODY CHLEWNEJ. W 1991 roku pogłowie trzody chlewnej wynosiło 859mln szt., a bydła 1296mln szt. Mimo, iż chów trzody chlewnej jest mniej rozpowszechniony niż chów bydła, dostarcza on około 37% światowej produkcji mięsa, podczas gdy wołowina stanowi około 29%. Jednakże mięso wieprzowe ze względu na dużą zawartość tłuszczu jest na rynkach światowych jest mniej cenione niż mięso wołowe. Jest ona hodowana na mięso, kości, skórę. Hodowla jest uwarunkowana paszą. Rozwinięta jest w rejonach, gdzie są duże uprawy ziemniaków, jęczmienia, kukurydzy i gdzie jest duża ilość opadów. Jest to łatwa hodowla.
Chów trzody chlewnej odznacza się bardzo wysokim stopniem koncentracji: w samych ^ Chinach skupia się prawie 41% światowego pogłowia świń. Ponadto dobrze rozwinięty ten rodzaj hodowli jest we Wspólnocie Niepodległych Państw - 9.5% pogłowia światowego/Stany Zjednoczone 5,2%, Brazylii 4%. Do dużych producentów wieprzowiny należą również: Polska, Niemcy. Hiszpania, Meksyk i Rumunia. Niektóre nakazy religijne nie pozwalają spożywać mięsa wieprzowego.
Producenci:
Chiny
USA
Brazylia
Niemcy
Rosja
Polska - 8 miejsce
Eksporterzy:
• Chiny
• Brazylia
• USA
• Polska


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:09:42

#45 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:10

17. Omów znaczenie lasów dla przyrody i gospodarki czlowieka. Podaj główne kompleksy leśne na świecie
27% powierzchni Polski
62,2% powierzchni Szwecji
69,2% powierzchni Finlandii
28,3% powierzchni USA
Znaczenie lasów:
• lasy asymilują na drodze fotosyntezy dziesiątki miliardów ton C02. Wiążąc węgiel z masą organiczną. Oddają wolny tlen do atmosfery. Wydajność lasu zależy od gatunków drzew i krzewów w danym ekosystemie, np. dziesięcioletni Buk zaspakaja w porze wiosenno-letniej dobowe zapotrzebowanie tlenu dla dziesięciu osób. korony drzew w okresie wegetacyjnym spełniają rolę naturalnych filtrów redukujących inne zanieczyszczenia atmosfery, np. l ha lasu liściastego zatrzymuje blisko 70 ton, a iglastego 35 ton pyłów przemysłowych;
• lasy są ważnym czynnikiem regulującym warunki wodne. Lasy magazynując wody opadowe zapobiegają niebezpieczeństwu powodzi, obniżeniu zwierciadła wód płytowych i zapewniają utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleb. Zapobiegają rozwojowi procesów erozji gleby, modyfikacja gleb
• las jako czynnik glebo-twórczy - gleba leśna zawiera wszystkie skały mineralne niezbędne dla odżywienia roślin
• lasy zawarte i wysokopienne redukują prędkość wiatrów i jego ujemne oddziaływanie na kultury rolne po stronie zawietrznej - pasy "wiatrochronne", niweluje różnice temperatur
• znaczenie rekreacyjne lasów, dotlenienie organizmów, bakteriobójcze oddziaływanie przez rośliny leśne lotnych cząstek antybiotyków, wyciszenie hałasu
• las stanowi swoistego rodzaju laboratorium badawcze
• lasy stanowią siedlisko zwierzyny, roślin leczniczych, jagód, grzybów, a przede wszystkim cennego surowca w postaci drewna, dostarczają funduszy z turystyki i rekreacji
Na czym polega zróżnicowanie gospodarki leśnej:
• następuje stopniowe zubożenie składu gatunku roślinnego i zwierząt tworzących biocenozy leśne /państwa wysoko rozwinięte
• w przyrodzie wszystkie organizmy występują w każdym biotypie, są wzajemnie ze sobą sprężone; zanik z niektórych z nich wywołuje załamanie się procesów łańcuchowych itp.
• maleją możliwości wytwarzania różnych preparatów roślinnych, mających w zastosowanie w kosmetyce, medycynie;
• lasy tropikalne i ich rola w oczyszczaniu środowiska; zanik lasów grozi przekształceniu ich w nieużytki, a nawet w pustynie; w konsekwencji prowadzi to do nieodwracalnych strat żywicielskich /niszczenie gleb/
Główne kompleksy leśne i ich charakterystyka:
• Lasy liściaste /lasy mieszane/ - las klimatu umiarkowanego o dużej wilgotności. Tworzą go liczne gatunki drzew liściastych /dąb, grab, lipa, klon, wiąz, jesion/ i zwykle drobna domieszka świerka i sosny, sięgające 30-35 m. wysokości, zarzucające liście na zimę. Poniżej przepuszczających światło koron rośnie podszyt /krzewy: jarzębina, leszczyna, trzmielina/, a przy ziemi runo leśne /drobne rośliny zielne: zawilce, przylaszczki, szczawik zajęczy, złoć. Śledziennica/. Bardzo liczne gatunki zwierząt: z ssaków dzikich, sarny, jelenie, łosie, żubry, wilki, rysie.
• Las monsunowy - las na obszarach o wysokiej temperaturze i bardzo dużych opadach sezonowych.
W porze deszczowej przypomina puszczę tropikalną, a w porze suchej najwyższa warstwa drzew zrzuca liście, niższe organizmy zachowują je- przez cały rok.
• puszcza tropikalna /tropikalny las deszczowy; wilgotny las równikowy/ -formacja roślinna strefy okołorównikowej, stanowiąca największe i najbogatsze lasy świata. Rośnie tu ogromna liczba gatunków roślin: drzew sięgających 50m wysokości, lian, paproci, porostów, mchów, storczyków. Brak pór roku powoduje, że w tym samym czasie rośliny są w różnych stadiach rozwoju, a drzewa nie mają słojów rocznych. Wielkim problemem współczesnego świata jest wycinanie puszcz tropikalnych w celu uzyskania cennego drewna oraz terenów rolnych.
* Tajga - lasy iglaste w chłodnej kontynentalnej odmianie klimatu umiarkowanego, na południu od tundry a na północy od stepów i lasów liściastych oraz mieszanych, składających się z niewysokich /do l Om/ świerków, jodeł, sosen i modrzewi. W tajdze żyją roślinożerne myszy, norniki, wiewiórki, łosie i niedźwiedzie; drapieżnikami są lisy, wilki rosomaki, rysie. Tajga stanowi po puszczy tropikalnej drugi pod względem wielkości i znaczenia kompleks leśny na ziemi.
* tundra - bezleśna formacja roślinna obszarów podbiegunowych w strefie wiecznej zmarzliny, składająca się z traw, turzyc, krzewinek, mchów w miejscach wilgotnych i porostów w miejscach suchych. Rośliny są niskie, by móc przetrwać zimę pod śniegiem. Bardzo krótki sezon wegetacyjny powoduje, że u wielu roślin rozwój kwiatów i owoców trwa kilka sezonów. Niska temperatura i duża ilość wody w lecie bardzo utrudniają działalność organizmów glebowych, co powoduje powstaniu torfu. Zwierzęta roślinożerne to: leming, zające, renifery; drapieżnikami są lis polarny, gronostaj, wilk i sowa polarna.
• lasy górskie - swoim bogactwem i dynamiką wzrostu upodabniają się do lasów równikowych w niskich szerokościach. Lesistość krajów leżących w tej strefie jest na ogół bardzo duża.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#46 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:11

18. Omów rozmieszczenie wydobycia zlot węgla kamiennego na świecie, jakie problemy powstają na skutek wydobycia i ubytkowania tego surowca?
Jednym z najważniejszych źródeł energii, z których korzysta człowiek jest węgiel kamienny znajdujący również zastosowanie jako surowiec w hutnictwie i przemyśle chemicznym w tzw. karbochemii. Węgiel powstał z drzew kopalnych w różnych okresach geologicznych. Wysokiej jakości gatunki węgla pochodzą z okresu zwanego węglowym lub karbońskim, inne gatunki z okresów późniejszych, głównie trzeciorzędu. Światowe zasoby węgla kamiennego ocenia się na około 10 tysięcy miliardów ton. Szczególnie duże są w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji. Rozmieszczenie:
• Zagłębie Angielskie
• Zagłębie Rury
• Zagłębie Górnośląskie
• Zagłębie Peczorskie
• Zagłębie Donieckie
• Zagłębie Kuźnieckie
• Zagłębie Chińskie
• Zagłębie Damada
• Zagłębię Australijskie
• Zagłębie Appalaskie
Eksporterzy węgla kamiennego:
• Australia 30%
• USA 15%
• RPA 10%
•Kanada 7%
• Polska około 6 miejsca
Wydobycie węgla kamiennego:
Chiny 35%
USA 24%
Indie
RPA
Rosja
Australia
Polska 4%
Państwa które mają największe wydobycie (głównie chodzi o Chiny)nie są eksporterami. Węgiel ten jest wydobywany wówczas na zapotrzebowanie rynku wewnętrznego.
Węgiel kamienny jest wykorzystywany do przemysłu energetycznego i chemicznego.
Skutki wydobywania węgla kamiennego:
• wyczerpywanie złóż
* przesuszanie terenu na skutek odwadniania kopalń
• zapadanie się korytarzy
• powstawanie hałd na skutek składania skały płonnej (skała, której nie można spalić)
* pogarszanie się warunków pracy
* spadek rentowności wydobycia np. w Polsce jest problem z zamykaniem nierentownych kopalń.
Koszty produkcji energii z węgla są wyższe niż koszty energii uzyskanej z ropy naftowej i gazu ziemnego. Na. skutek spalania węgla następuje degradacja środowiska. Występuje problem ze składaniem popiołów, zanieczyszczenie gazowe i płytowe do atmosfery.

19. Omów rozmieszczenie wydobycia zlot ropy naftowej. Podaj głównych eksporterów oraz przedstaw główne szlaki transportu tego surowca.
Ponad 60% spośród dotychczas znanych zasobów ropy naftowej znajduje się w rejonie Zatoki Perskiej, przy czym największymi dysponuje Arabia Saudyjska. Duże złoża roponośne posiada Rosja, z czego najbardziej zasobne występują w Syberii Zachodniej. Obfitują w niej także tereny położone w rejonie Zatoki Meksykańskiej i południowej części morza Kaspijskiego. Do dużych należą również złoża północno wschodniej części Sahary i delty Nigru w Afryce, wysp Azji Południowo-Wschodniej, niedawno odkryte w szelfie Morza Północnego oraz na terenie Chin. Prowadzone badania geologiczne wskazują, że obfituje w nie również dolina Amazonki.
Sytuacja wydobycia ropy naftowej od 1973r w związku z kryzysem państw bliskiego wschodu:
* Zmniejszenie zapotrzebowania na ropę naftową w wyniku intensyfikacji przedsięwzięć zmierzających do oszczędnej gospodarki paliwami
• stopniowe zastępowanie ropy naftowej innymi paliwami, zwłaszcza gazem ziemnym
• rozbudowa elektroenergetyki jądrowej;
Wydobycie ropy naftowej w świecie odznacza się dużym stopniem koncentracji, w 1991 r bowiem ponad 3/4 wydobycia skupiło się w 14 państwach, w tym że na były ZSRR, Arabię Saudyjską i Stany Zjednoczone przypadło ponad 45%.
Na liście światowych producentów tego surowca znajdują się kraje, które uprzednio charakteryzowały się niewielką produkcją lub niemal zupełnie nie wydobywające ropy naftowej; należą do nich: Meksyk, Chiny, Wielka Brytania, Norwegia.
• W Stanach Zjednoczonych górnictwo naftowe rozwinęło się głównie na południu kraju, w stanach: Teksas i Luizjana, a także Oklahoma, nowy Meksyk i Kansas. Następny o istotnym znaczeniu stosunkowo niedawno zagospodarowany rejon roponośny znajduje się w północnej części Alaski, w pobliżu przylądka Barrow. Wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych od wielu lat nie zaspakaja zapotrzebowania krajowego, a rozwój jego na większą skalę wyczerpałby szybko zasoby. Dlatego też kraj ten jest dużym importerem ropy, sprowadzanej z Wenezueli, Meksyku oraz krajów Bliskiego Wschodu.
• Bardzo dużym wydobyciem ropy naftowej odznacza się Rosja. Największe doża roponośne występują w Syberii Zachodniej na rzeką Ob, w pobliżu ujścia Irtyszu i na północ od miasta Tiumeń. Bardzo duże znaczenie ma również tzw. drugie Baku rozciągające się między rzekami Wołga i Karna a górami Uralu. Z tego właśnie rejonu z okolic Samry biegnie rurociąg "Przyjaźń", którym transportowana jest ropa naftowa do Polski, Niemiec, Węgier, Słowacji i Czech. Duże tradycje ma górnictwo ropy naftowej w rejonie Baku w Azerbejdżanie, gdzie wydobycie jest także prowadzone z dna Morza Kaspijskiego. Kazachstan i Turkmenia również eksploatują złoża położone w rejonie Morza Kaspijskiego.
• Kraje Bliskiego Wschodu oraz afrykańskie - Nigeria, Libia, Algieria są dostawcami ropy do państw Europy. Same ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego zużywają niewielkie ilości tego surowca.
• Największe złoża w sektorze brytyjskim znajdują się na północny wschód od Szetlandów oraz na wschód od wybrzeża Szkocji. Wśród państw Europy szczególnie dużymi importerami ropy naftowej są Włochy, Francja, Niemcy, duże ilości sprowadza również Holandia. Silniej rozbudowany przemysł rafineryjny mają Stany Zjednoczone, Rosja i Japonia.
Rozmieszczenie złóż ropy naftowej jest nierównomierne.
Największe zasoby tego surowca posiada:
* Bliski Wschód - Arabia Saudyjska, Irak i Kuwejt
• Ameryka Północna i Południowa około 17%
• Afryka i Azja około 15%
• Europa około 8%
Lokalizacja ropy naftowej:
• wokół Zatoki Perskiej
• wokół Zatoki Meksykańskiej
•Alaska
•Morze Karaibskie
•Afryka Północna - Egipt, Nigeria
•Zachodnia część Syberii
•nad Morzem Kaspijskim
•północna część Chin
•Indonezja
•Morze Północne
•Zagłębie Uralskie
•Wydobycie:
•Arabia Saudyjska
•USA
•Rosja
•Iran
•Chiny
Eksporterzy:
• Arabia Saudyjska
• Iran
• Rosja
• Norwegia
• Kuwejt
Importerzy:
• USA
•Japonia
• Francja
• Niemcy
• Włochy
Główne szlaki przewozu ropy naftowej:
Zatoka Perska - Europa Zachodnia
Zatoka Perska - Japonia
Zatoka Perska - USA
Zatoka Perska - Australia
Indonezja - Australia
Wenezuela - Brazylia
Wenezuela - USA
Wenezuela - Kanada
Wenezuela - Europa Zachodnia
Nigeria - Europa
Nigeria - Ameryka Północna
Bak - Europa
Zachodnia Syberia - Europa Zachodniapozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:12:39

#47 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:13

20. W których krajach i dlaczego rozwinęła się szczególnie silnie produkcja energii elektrycznej.
Produkcja energii elektrycznej jest kosztowna, dlatego też na jej rozbudowę bardzo duży wpływ wywiera poziom rozwoju ekonomicznego krajów. Dobitnie świadczy o tym fakt, że 58% światowej produkcji energii elektrycznej przypada na grupę krajów najwyżej rozwiniętych, 18,3% na państwa powstałe po rozpadzie ZSRR i kraje Europy Środkowo- wschodniej, a tylko 23% na kraje rozwijające się. W ZSRR jest rozwinięty przemysł ciężki i energochłonny.
Poziom rozwoju produkcji elektrycznej w poszczególnych krajach najlepiej odzwierciedla wielkość jej produkcji na jednego mieszkańca. Szczególnie dużą produkcję osiągnęły:
• Norwegia /ponad 26 tyś. Kwh/
• Kanada /19 tyś. Kwh/
• Szwecja /16.3 tyś. Kwh/ ze względu na wyjątkowo korzystne warunki rozwoju hydroenergetyki i w związku z tym małe koszty wytwarzania energii elektrycznej Do produkcji energii elektrycznej zużywane są paliwa stale, produkty rafinacji ropy naftowej, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze oraz energia wód. Największe znaczenie mają elektrownie cieplne, które dostarczają 64% światowej produkcji energii elektrycznej, kolejne miejsce zajmują hydroelektrownie z 18% udziałem, a 17% przypada na elektrownie jądrowe. W Kanadzie, Szwecji. Szwajcarii, Austrii, a więc w krajach obfitujących w liczne górskie rzeki na hydroelektrownie przypada 50-70% produkcji-energii elektrycznej, w Norwegii (hydroenergetyka) niemal 100%, Stanach Zjednoczonych kilkanaście procent, a np. Niemczech, Holandii, na Węgrzech udział jest znikomy. W Rosji i Stanach Zjednoczonych znajdują się największe w świecie hydroelektrownie o mocy kilku tysięcy megawatów, np. elektrownie ....................................................................................Elektrownie cieplne, które mają dominujący udział w światowej produkcji energii elektrycznej, mimo że korzystają z różnych paliw, bazują głównie na węglu. Spalają one około 2/3 wydobywanego w świecie węgla kamiennego i ponad 95% wydobywanego węgla brunatnego. Stosunkowo nieduży udział w światowej produkcji energii elektrycznej mają dotychczas elektrownie jądrowe, lecz w niektórych krajach odgrywają już dużą rolę. Dotyczy to szczególnie Francji, w której przypada na nie ponad 70% wytworzonej energii elektrycznej i Belgii z nieco mniejszym udziałem, a także np. Szwecji, Szwajcarii /ponad 50%/. Złoża rudy uranowej /gdyż jako paliwo stosuje się uran/ występują w świecie w niewielkich ilościach, a koszty ich eksploatacji są wysokie. Wydobywa się je min. w Kanadzie nad Wielkim Jeziorem Niedźwiedzim, w Stanach Zjednoczonych w stanach Kolorado i Utah, w Rosji w środkowej Syberii, w RPA, Nigrze, w Australii na Ziemi Arnhaema.
Najwięcej energii elektrycznej wytwarzają:
• USA
• Chiny (wyroby na rynek wewnętrzny)
• Japonia
• Rosja
• Kanada
• Niemcy
• Francja
• Indie
Największa produkcja na jednego mieszkańca przypada w:
• Norwegii - 26247 kwh .
• Kanada- 18940 kwh
Najmniejsza produkcja na jednego mieszkańca:
• Etiopia - 20 kwh
Energia elektryczna szybko rośnie:
• w 1960 - 2338
• w 1970 - 5053
• w 1990 - 8346
• w 1995 - 12681

21. Scharakteryzuj główne rodzaje elektrowni. Podaj surowce wykorzystane s problemy związane z uzyskaniem energii oraz głównych producentów.
Główne rodzaje elektrowni:
1.Elektrownia cieplna - elektrownia, w której energię elektryczną uzyskuje się przez przetwarzanie energii chemicznej paliw - węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego itp. /elektrownia cieplna paliwowa/
Ponadto wyróżniamy elektrownie cieplne:
• elektrownia cieplna geotermiczna, wykorzystujące energię cieplną wnętrza Ziemi. Wykorzystywana jest przy niej gorąca woda i gorące źródła (wulkanizmy). Występuje w Islandii, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii i Włoszech
• elektrownia cieplna maretermiczna, wykorzystująca różnice temperatur różnych warstw wody morskiej.W następstwie zwiększającej się masy spalonego węgla rośnie zawartość C02. Procesowi spalania paliw towarzyszy emisja do atmosfery różnego, rodzaju pyłów.
Problemy:
• zanieczyszczenie środowiska pyłami oraz gazami
• wyczerpywalność złóż
Występowanie energii cieplnej:
Białoruś - 99,9%
polska - 97,2%
RPA-94.3%
Chiny
Indie
Jest stosunkowo niska rentowność energii opalanych węglem, tylko około 40%.
2.Elektrownia jądrowa - elektrownia, w której ciepło zamieniająca wodę w parę dostarczane Jest przez reaktor jądrowy, czyli urządzenie do wyzwalania energii w wyniku kontrolowanej, łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych substancji rozszczepialnych, np. uranu lub plutonu, zawartej w paliwie jądrowej. Po katastrofie w Czarnobylu zapanowało przekonanie, że ryzyko związane z użytkowaniem energii jądrowej jest dość duże.
3.Elektrownia wiatrowa - dzięki specjalnym urządzeniom zamienia energię wiatru w energię elektryczną, która może być produkowana już przy prędkości ok. 2,5m/s.(Na 1/3 terytorium Polski wieją wiatry czynne elektrycznie o prędkości 4-16m/s. Zasięg tych terenów pokrywa się z rejonami rolniczych potrzeb energetycznych. Występowanie:
• USA
• Francja
• Holandia
• Kuwejt
Występują tu problemy z magazynowaniem. Jest w tej chwili w fazie eksperymentu i są duże koszty.
4.Elektrownia wodna /hydroelektrownia/ - elektrownia, w której prądnice napędzane są turbinami wodnymi. Wykorzystuje potencjał energetyczny bystrych rzek górskich lub spiętrzonych wód zbiorników zaporowych.
Zalety występowanie elektrowni wodnych:
• są czyste dla środowiska
• są łatwe dla eksploatacji
• wykorzystują surowiec naturalny - wodę
Wady:
• zmiana środowiska
• wysoki koszt hydroelektrowni
Największe elektrownie:
• Itaipu - Ameryka południowa
• Brazylia
• Kolumbia
• Wenezuela
Najlepsze elektrownie wodne:
• Norwegia
• Kanada
• Szwajcaria
• Nowa Zelandia
Energia pływów morskich:
• rzeka Rance
• półwysep Bretoński
• półwysep Kolskipozdrawiam, zawsze do usług ;)

Zmieniony przez - agucia w dniu 2003-05-11 02:14:10

#48 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:15

22. Wymień główne okręgi przemysłowe na świecie. Scharakteryzuj jeden z nich
OKRĘG PRZEMYSŁOWY to jednostka terytorialna przemysłu w skład, którego wchodzi kilka miejscowości z dobrze rozwiniętym przemysłem. Czynniki lokalizacji przemysłu:
zasoby siły roboczej
baza surowcowa
baza energetyczna
rynek zbytu
infrastruktura techniczna
zasoby wody
korzyści aglomeracji
Istotną rolę w powstaniu okręgów przemysłowych w świecie odegrało, a w części krajów odgrywa nadal występowanie surowców mineralnych. Dotyczy to w szczególności dużych zagłębi węgla kamiennego. Szczególna rola zagłębi węgla kamiennego wiąże się z tym, że węgiel ten przez długi czas był najważniejszym surowcem energetycznym na świecie, a jego jednostkowe zużycie w energochłonnych gałęziach przemysłu było znaczenie większe niż obecnie, w związku z czym ich lokalizacja z dala od miejsc wydobycia węgla była nieopłacalna. Przykładami dużych okręgów powstałych na bazie węgla kamiennego są:
Okręg Doniecki
Reńsko - westfalski /Zagłębię Ruhry/
Górnośląski
Pomocny we Francji
Okręg w USA
Okręg Przyjezierny - ?
Okręg Johanesburski
Chiny - Fuszin Anschain
Indie - Danadara
Podział przemysłu:
• ciężka chemia
• produkcja stali
• produkcja maszyn
• budowlany
• różnorodnych środków transportu
W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo odchodzi się od przemysłu ciężkiego na rzecz produkcji samochodów i przemysłu elektronicznego. Drobne zapotrzebowanie w energię stały się podstawą lokalizacji hut metali niezależnych. W ślad za hutnictwem rozwinęła się produkcja odlewów, ciężkich maszyn i urządzeń taboru kolejowego, zarówno ze względu na dogodne warunki zaopatrzenia w surowce dostarczane z hut, jak też znaczny popyt na niektóre z tych wyrobów na lokalnym rynku. Węgiel kamienny stał się podstawą rozwoju elektroenergetyki, a węgiel koksujący - przemysłu koksochemicznego, na bazie którego rozwinęła się produkcja nawozów azotowych i tworzyw oraz włókien syntetycznych. W zaniku jest wydobycie węgla w zagłębiu Nord - Pas de Calais, straciła na znaczeniu koksochemia wyparta przez petrochemię, dużemu zmniejszeniu uległa produkcja hutnictwa żelaza, część elektrowni węglowych została zastąpiona elektrowniami jądrowymi, rozbudowany został przemysł elektromaszynowy, zmalała rola tradycyjnych jego branż. Duże zmiany także nastąpiły w Okręgu Reńsko - Westfalskim w Niemczech. I tam również znacznie zmalało górnictwo węgla kamiennego, hutnictwa żelaza, przemysłu koksochemicznego. Rozwinął się natomiast na. dużą skalę przemysł elektromaszynowy/skupia on ok. 40% zatrudnionych/, w tym różnorodnych maszyn i urządzeń dla przemysłu, samochodowy i elektroniczny, aczkolwiek nadal dużą rolę odgrywają przemysły ciężkie maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych, metalowy mających dogodne warunki zaopatrzenia w energię oraz surowce pochodzące z hut. Rozwinął się także przemysł rafineryjny i chemiczny. Zmniejszyła się natomiast rola przemysłu włókienniczego o starych tradycjach /podobnie jak w Okręgu Północnym we Francji/.
Zmiany w obydwu omawianych okręgach są odzwierciedleniem przekształceń zachodzących w strukturze produkcji przemysłowej Francji i Niemiec, zmniejszenia się roli węgla w ich gospodarce, wzrostu roli ropy naftowej, ograniczenia udziału hutnictwa w całokształcie produkcji przemysłowej, szybkiego wzrostu gałęzi cechującej się wyższym stopniem przetworzenia surowców.
W krajach o niskim poziomie rozwoju ekonomicznego największe znaczenie mają w nich nadal górnictwo, hutnictwo, przemysł ciężkich maszyn i urządzeń, metalowy, elektroenergetyczny (produkcja energii elektrycznej).
Jednym z nielicznych przykładów powstania dużego okręgu przemysłowego na bazie rud żelaza jest Okręg Uralski w Rosji. Wraz z rozwojem Hutnictwa, które zaopatrywane jest w węgiel koksujący dostarczany z Zagłębia Karagandy i Zagłębia Kuźnieckiego, powstały tam dogodne warunki rozwoju przemysłu metalowego i maszynowego, głównie odlewów, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz hutnictwa. Obok okręgów powstających dzięki dogodnym warunkom surowcowym i paliwowym rozwinęły się inne o odmiennej jednak strukturze produkcji, np. Okręgi Paryski, Londyński, Mediolanu, Turynu, Warszawski czy Centralny (Moskiewski) w Rosji. Koncentracji przemysłu w tych okręgach sprzyjają zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, rozwój placówek naukowo-badawczych, rynek zbytu. Dominują w nich przemysły o dużym udziale myśli technicznej i wysokim stopniu przetwarzania surowców. Ze względu na duże rynki zbytu, a także w związku z tym, że wielkie miasta są ośrodkami powstawania i wyrobów konsumpcyjnych. Duże z reguły znaczenie w skali kraju ma zlokalizowany w nich przemysł poligraficzny, chociaż jego udział w całokształcie produkcji przemysłowej tych okręgów jest niewielki. Koncentracja przestrzenne przemysłu kształtują się w ośrodkach portowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Jako przykład mogą posłużyć Rotterdam, Marsylia, wielkie portowe miasta Japonii, Stanów Zjednoczonych, Bombaju w Indiach. Struktura produkcji w tego typu okręgach i ośrodkach jest uzależniona w dużym stopniu od tego, jakie surowce się w nich przeładowuje.
Okręgi związane z bazą surowcową powstałe w pełnieniu roli administracyjnej, sile roboczej, rękach zbytu. Jest to przemysł energooszczędny, materiałooszczędny. Są to obrabiarki, sprzęt optyczny, samochody, tworzyw sztucznych, włókien, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy. Jest to przemyśl skoncentrowany w wielkich aglomeracjach:
Tokio
Japonia
Londyn
Paryż
Moskwa
Madryt
Mediolan
Monachium
Los Angeles
San Francisco
Rio De Janeiro
Kair
Bombaj
Dżakarta (Indonezja)


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#49 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:15

23. Omów organizacje integracji gospodarczej na Świecie
Warunkiem rozwoju gospodarczego każdego państwa jest szeroka współpraca międzynarodowa. Są nią zainteresowane wszystkie kraje na świecie. Sprzyja to powstaniu różnorodnych międzynarodowych organizacji gospodarczych. Spośród różnych organizacji gospodarczych na świecie największą rolę odgrywa UNIA EUROPEJSKA. Powstała l XI 1951 r EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ /EWG/. Unia zrzesza obecnie 15 państw Europy Zachodniej: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Szwecję. Wielką Brytanię i Włochy. Jest to organizacja powstała na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego w 1957 roku. Celem Unii jest stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego państw członkowskich o wspólnej polityce ekonomicznej, monetarnej, zagranicznej, prawnej i policyjnej, wzrost stopy życiowej i zacieśnienie współpracy między krajami wspólnoty. Przyczyny powstania:
* procesy łączące państwa rozwój turystyki
* rozwój stosunków gospodarczych
* rozwój handlu swobodny przepływ
* towarów Zadania:
• swobodny przepływ kapitału
• siły roboczej
• specjalizacja produkcji tzw. podział pracy
• wspólna waluta EURO
• wspólna polityka handlowa i rolna
• przeciwstawienie się gospodarce Stanów Zjednoczonych i Japonii
Organami Unii są:
• Rada Europejska - zbiera się dwa razy do roku dla ustalenia wytycznych polityki Unii
• Komisja Unii Europejskiej - komisja zajmuje się bieżącym kierowaniem Unii
• Rada Ministra
• Zgromadzenie Parlamentarne Unii, zwane także Parlamentem Europejskim - w pewnych
sprawach Rada lub Komisja Unii mają obowiązek zasięgnąć opinii Parlamentu Komitet Ekonomiczno-Społeczny - reprezentują organizacje ekonomiczne i społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i konsumentów państw Unii Europejski Trybunał Sprawiedliwości - rozstrzyga sprawy między członkami Unii. Koncentracja potencjału gospodarczego umożliwia państwom Unii skuteczną konkurencję na rynkach światowych ze Stanami Zjednoczonymi i z Japonią. Państwa stowarzyszone z Unią mogą:
• korzystać z handlu z krajami Unii z ulg lub zwolnień z opłat celnych na niektóre, bądź na wszystkie towary w ustalonych ilościach
* korzystać z funduszy Unii, jeśli jej władze przyznają im pomoc
• być - na specjalne zaproszenie - obserwatorami podczas posiedzeń-organów Unii. Polska z Czechami i Węgrami rozpoczęła w 1990 r starania w ówczesnym EWG o przyjęcie na członka stowarzyszonego. Stowarzyszenie Polski z Unią jest traktowane jako wstęp do pełnego członkostwa naszego kraju w przyszłości w Unii. Konieczne będą zmiany gospodarcze, a także dostosowanie się do zachodnioeuropejskich standardów w dziedzinie prawa, standardów w dziedzinie ochrony kultury i środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu czy sportu. Planami Unii jest zjednoczenie Europy.


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#50 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:16

24. Wymień trzy szlaki żeglugi morskiej na świecie. Scharakteryzuj przyczyny dużych przewozów na nich.
Transport morski jest najtańszy. Żegluga morska obsługuje około 70% obrotów handlowych. Duże znaczenie ma w państwach wyspiarskich i handlowych dostęp do morza np. w Japonii
Dzięki zagospodarowaniu przez człowieka sieci rzecznej i uzupełnieniu jej sztucznymi drogami wodnymi (kanały, zbiorniki wodne, śluzy, pochylnie), w wielu państwach nastąpił rozwój transportu wodnego śródlądowego, który stał się w przewozach ładunków masowych konkurencyjnych dla innych gałęzi transportowych. Najszybszy rozwój żeglugi śródlądowej nastąpił w Europie na Renie i jego dopływach, w Ameryce Północnej w dorzeczu Missisipi oraz w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. W Europie głównym szlakiem morskim jest Ren który podobnie jak Dunaj uzyskał status rzeki międzynarodowej - dostępnej dla wszystkich krajów. Szlak wodny rzeki Ren łączy duże okręgi przemysłowe - Zagłębie Ruhry, Okręg Miluzy (Francja) i Bazylei (Szwajcaria) z dużymi portami nad Morzem Północnym. W Europie Południowej rzeką o największym znaczeniu dla transportu jest Dunai. W Rosji, na Białorusi i Ukrainie najważniejsze drogi wodne to połączone kanałami Wołga, Karna, Dniepr i Don. Wołga dzięki kanałom Wołga -Don i Białomorskiemu zapewnia dostęp do Morza Kaspijskiego, Bałtyckiego, Białego, Akowskiego i Czarnego. Połączenie Okręgu Centralnego (Moskiewskiego) z Wołgą zapewnia Kanał Moskiewski. Najważniejszą drogą morską Stanów Zjednoczonych jest system Wielkich Jezior, na wybrzeżu którego powstało kilkaset portów. Duże znaczenie mają ponadto rzeki Missisipi i Missouri oraz Ohio. Główne rzeki żaglowe Chin to: Jangcy, Huang-Ho i Sinciang, z odgrywającym ogromną, rolę Wielkim Kanałem Chińskim. Spośród rzek azjatyckich należy Wyróżnić: Mekong, Irawadi, Tygrys, Ganges, Brahmaputrę. W Afryce żegluga śródlądowa na dużą skalę rozwija się na rzekach: Nil, Kongo, Niger i Zambi. W Ameryce Południowej największą rolę odgrywa Amazonka, a także ujście Parany (La Plata) i Paragwaj.
Na świecie możemy wyróżnić trzy grupy liczących się portów morskich. Porty Północno-Zachodniej Europy, z których najważniejsze to: Rotterdam, Londyn, Hamburg. Porty Północno-Wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Filadelfia, Boston) oraz porty Dalekiego Wschodu - Jokohama, Osaka,Szanghaj Singapur, Honkong. Ogromną rolę odgrywają wielkie kanały - Sueski, Panamski i Kiloński Nie tylko pozwalają na wydatne skrócenie długich rejsów, ale także pozwalają ominąć najbardziej niebezpieczne dla żeglugi akweny.
Główne szlaki:
• Atlantyk - Europa
• Atlantyk - Ameryka Północna
* Europa - Afryka
• Ameryka Północna - Ameryka Południowa
• Zachodnia część USA - Azja Wschodnia i Południowa
• Wschodnie USA - Zachodnie USA przez kanał Panamski
• Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa przez kanał Panamski z Azją
Największe porty:
* Duisburg w Niemczech
• Moskwa
• Paryż
Duże przewozy to:
• ropa naftowa 45%
• rudy żelaza 10%
• węgiel kamienny 10%
Żegluga morska jest potrzebna, ponieważ są nierównomierne rozłożenie minerałów i dzięki ł temu jest duża wymiana towarowa.

25. Scharakteryzuj międzynarodową wymianę handlową - podając czynniki, które powodują wymianę towarową, strukturę towarową eksportu, największych światowych eksporterów.
Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów systematycznie wzrasta. Obroty bieżące w handlu zagranicznym są wyznaczane przez eksport i import towarów i usług oraz kwoty przekazów. Obroty bieżące poszczególnych krajów, w tym zwłaszcza wymiany towarów i usług, polegają w przeważającej mierze na kontaktach z sąsiadami, tudzież krajami leżącymi w pobliżu, o ile oczywiście mogą one być równorzędnymi partnerami w tejże wymianie. Wiąże się to nie tylko z niższymi kosztami wymiany blisko i średnio - dystansowej oraz zorientowaniem specjalizacji produkcji pod kątem potrzeb rynku sąsiada, ale również z daleka zaawansowaną komplementarnością charakteru gospodarki krajów leżących w jednym rejonie geograficznym, utrzymujących niejednokrotnie wielowiekowe więzi różnego typu. I tak:
• Chiny importują 39% towarów z Hongkongu i Japonii, lokując równocześnie na rynkach tych krajów prawie 58% swego eksportu
• głównymi partnerami Belgii w handlu zagranicznym są: Niemcy, Francja, Holandia. Z krajów tych pochodzi prawie 57% belgijskiego importu, wchłaniają one też dokładnie tyle samo eksportu Belgii
• głównym partnerem Japonii, tak po stronie importu, jak i eksportu są Stany Zjednoczone. Na dalszych miejscach znajdują się jednak kraje Azji Południowo-Wschodniej i dopiero za nimi kraje Europy Zachodniej
• głównymi partnerami Stanów Zjednoczonych są: Japonia, Kanada i Meksyk
• głównymi partnerami Niemiec są: Francja, Włochy, Holandia i Wielka Brytania
Większość handlu zagranicznego Polski przypada na kraje europejskie. Spoza Europy poważniejszą rolę odgrywają w imporcie - Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone oraz Irak, a w eksporcie - Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja, Brazylia i Libia
Czynniki, od których zależy wymiana towarowa:
• przyrodnicze - klimat, gleba
• rozwój komunikacji
• międzynarodowy podział pracy
• Struktura towarowa eksportu:
• Paliwo- 11%
• Żywność -9%
• Wyroby przemysłu chemicznego - 8%
• Artykuły tekstylne - 6%
Wybory przemysłowe stanowią około 90% wartości światowej wymiany towarowej. W strukturze towarowej w krajach wysoko rozwiniętych dominują wyroby przemysłu chemicznego i elektromaszynowego. Państwa rozwinięte gospodarczo eksportują surowce i pół produkty. Eksporterzy:
• USA - 13% światowego eksportu
• Japonia
• Francja
• Wielka Brytania
• Włochy
Wartość eksportu na jednego mieszkańca: - ?
• Singapur
• Indonezja
• Korea Południowa
Znaczenie:
• przyspieszenie dynamiki rozwoju państw
• podnosi efektywność
• rozwija komunikację
• jest zagrożeniem dla krajów biednych

26. Omów rozmieszczenie wydobycia rud żelaza na Świecie. Wymień głównych producentów stali -podaj przyczyny.
Hutnictwo żelaza jest przemysłem energochłonnym i materiałochłonnym. Jednak w ostatnich latach nastąpił spadek produkcji stali. Nastąpił wzrost konkurencji ze strony bardziej atrakcyjnych metali, wzrost znaczenia stali upowszechnionych (długotrwałych),zmiany struktury przemysłu, zmiana modernizacji.
Najwięksi producenci stali:
Japonia
USA
Chiny
Rosja
Niemcy
Rozmieszczenie rud żelaza:
Rosja - Ural, Krzywy Róg
Brazylia - wyżyna Brazylijska
Australia - zachodnia część
USA - Jezioro Górne
Indie - na zachód od Kalkuty i na wybrzeżu Dekany
Kanada - Labrador
Wydobycie rud żelaza:
były ZSRR
Chiny
Brazylia
Australia
USA
Rudy żelaza występują na świecie w dużej ilości odmian różniących się procentową zawartością czystego metalu. Największe znaczenie przemysłowe mają magnetyty i hematyty. Eksploatacja rud ubogich jest mało opłacalna, ponieważ muszą być poddawane procesowi wzbogacania. Huty żelaza lokalizowane są w rejonach wydobycia zarówno rud żelaza, jak i węgla. Do tradycyjnych ośrodków hutnictwa żelaza należy zaliczyć Okręg Uralski w Rosji, Zagłębie Donieckie na Ukrainie, Zagłębie Ruhry w Niemczech i GOP w Polsce. Ciekawym przykładem może być Okręg Moskiewski, gdzie mimo wyczerpania się miejscowych złóż hutnictwo nadal odgrywa znaczącą rolę. Obecnie jednak dominują zakłady o tzw. niepełnym cyklu produkcyjnym. Podstawą ich egzystencji jest bogaty rynek zbytu i dobre zaopatrzenie w niezbędny do produkcji złom. Większość hut powstających w krajach wysoko rozwiniętych lokalizowane są w miastach portowych - gdzie drogą morską dostarczane są niezbędne surowce. Lata 70-te przyniosły kryzys hutnictwa żelaza i stali, spowodowany podwyżką cen paliw i spadkiem popytu na stal.pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#51 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 01:16

27. Omów rozmieszczenie wydobycia boksytów na świecie oraz hutnictwa aluminium. Wyjaśnij jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie hutnictwa aluminium.
Spośród wielu metali niezależnych największą rolę we współczesnej gospodarce świata odgrywają aluminium, miedź, cynk, ołów, nikiel, cyna.
Surowcem, z którego wytwarza się aluminium jest boksyt. Hutnictwo aluminium jest przemysłem energochłonnym, stąd też skoncentrowane jest w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, np. Norwegia nie ma boksytów, ale ma energię wodną i jest jednym z największych producentów aluminium. W Brazylii rozwojowi tego przemysłu sprzyjają nie tylko duże zasoby boksytów, lecz także małe koszty produkcji energii elektrycznej, bowiem 3/4 jej dostarczają hydroelektrownie. Większość hut aluminium jest lokalizowana w pobliżu elektrowni, co zmniejsza koszty ich zaopatrzenia w energię elektryczną. I tak, np. we Francji koncentrują się w rejonie Grenoble, gdzie znajdują się liczne hydroelektrownie (boksyty dostarczane były z Prowansji, ale obecnie są importowane), w Stanach Zjednoczonych w północno-zachodniej części kraju w pobliżu licznych hydroelektrowni na rzece Kolumbii i jej dopływach. Aluminium używa się do produkcji samolotów, nowoczesnego hutnictwa, samochodów, energetyki, budownictwa. Aluminium uzyskuje się z wytopu boksytów lub wykorzystania złomu aluminiowego (złom wtórny). Aluminium występuje w klimacie gorącym i wilgotnym. Wiąże się to z wietrzeniem chemicznym skał osadowych.
Wydobycie aluminium:
USA
Niemcy
Kanada
Norwegia
Rosja
Brazylia
Chiny
Australia
Wydobycie boksytów:
• Australia
• Jamajka
* Gwinea
* Chorwacja
• Brazylia
• Chiny
Czynniki wpływające na rozmieszczenie hutnictwa aluminium
• zapotrzebowanie - kraje wysoko rozwinięte
• posiadanie energii

28. Omów strukturę użytkowania ziem na świecie. Wyjaśnij jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie odsetka gruntów rolnych.
W statystykach wyróżnia się następujące formy użytkowania powierzchni ziemi:
• grunty orne - pola uprawne, ogrody, sady, winnice, ugory i odłogi
• łąki i pastwiska - tzw. trwałe użytki zielone
• lasy
• nieużytki - tereny zabudowane, przemysłowe, zajęte przez szlaki komunikacyjne, pustynie, wody śródlądowe, bagna, lodowce i obszary wiecznej zmarzliny oraz wysokie pasma górskie
W skali światowej użytki rolne stanowią zaledwie 36% powierzchni kontynentów, z czego ponad 33% stanowią łąki i pastwiska. Na lasy przypada około 30% powierzchni, a pozostałą część stanowią nieużytki. Zmiany w strukturze użytkowania ziemi idą w kierunku zwiększania powierzchni gruntów rolnych kosztem lasów i nieużytków.
Struktura użytkowania ziemi wskazuje silne zróżnicowanie zarówno w skali kontynentów, jak i poszczególnych państw. Wysoki odsetek użytków rolnych charakteryzuje kraje europejskie i Australię. Niewielki odsetek użytków rolnych charakteryzuje obszary obu , Ameryk, gdzie występują znaczne obszary leśne oraz Afrykę z rozległymi terenami leśnymi i pasami pustyń. Kontynentem niezwykle zróżnicowanym jest Azja, gdzie obok rozległych i nieprzydatnych dla rolnictwa obszarów tajgi i tundry użytki rolne stanowią zaledwie 12% ogólnej powierzchni. W ostatnich latach nasiliły się tendencje zagospodarowania nieużytków. Czynniki wpływające na zróżnicowanie odsetka gruntów rolnych:
• ukształtowanie terenu - nizinne lub starych wyżyn o małych różnicach wysokości
• gleba - najlepsze gleby to czarnoziemy, mady, gleby brunatne, a po nawodnieniu gleby
kasztanowe klimat - umiarkowany i podzwrotnikowy, ale morski
• stosunki wodne - wody opadowe oraz powierzchniowe, które służą do nawadniania
• poziom rozwoju gospodarczego - im wyższy to można odpowiednio pielęgnować gleby Obszary o najlepszych ziemiach:
• Nizina Padańska - rzeka Pad (Włochy)
• rów Rodanu (Francja)
• wyżyna Starej Kastylii (Hiszpania)
• nizina Francuska
• wyżyna Bawarska (Niemcy)
• wyżyna Czesko-Morawska
• nizina Śląska
• nizina Węgierska
• nizina Rumuńska
• Ukraina
• Południowo-Zachodnia Rosja
• Mezopotamia (Azja)
• Północny Kazachstan
• nizina Gangesu (Azja)
• nizina Chińska
• nizina Mandżurska (Azja)
• delta Mekongu
• Wielkie Równiny (Ameryka Północna)
• nizina Centralna (USA)
• dolina Kalifornijska
• Pampa (Ameryka Południowa)
• południowa część niziny Laplata
• południowo-wschodnia. część wyżyny Brazylijskiej
• delta Nilu (Afryka)
• Kraj Przylądku RPA
• południowo-wschodnia część Australii

29. Przedstaw czynniki warunkujące rozwój gospodarki rolnej
Rolnictwo jest jedną z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka i jest najbardziej uzależnione od wpływów środowiska geograficznego. Zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności niektórych surowców organicznych. Podstawowym warunkiem rozwoju rolnictwa jest gleba odgrywająca rolę pośrednika w wymianie energii i materii pomiędzy abiotycznymi i biologicznymi elementami środowiska. Prawidłowy przebieg procesów glebowych umożliwiający produkcję roślinną zależy od cech klimatyczno-wodnych danego środowiska. Czynnikiem wspomagającym produkcję rolną jest przemysł dostarczający środowisku zwiększających naturalną żyzność gleb służących ochronie roślin uprawnych oraz maszyn i urządzeń technicznych umożliwiających intensyfikację umiejętności właściwego doboru środków produkcji i stosowanie metod technicznych i biologicznych odpowiadających
danym warunkom przyrodniczym. Współczesne rolnictwo stanowi jeden z działów gospodarki narodowej każdego kraju, a jego funkcjonowanie sprzężone jest nierozerwalnie z pozostałymi jej działami. Optymalne efekty w rolnictwie uzyskuje się wówczas, gdy polityka ekonomiczna potrafi wytworzyć zwarty system wzajemnych powiązań działowo-gałęziowych.
Podstawowym warunkiem produkcji rolnej w każdym kraju stanowią wielkie powierzchnie użytków rolnych oraz ich przydatność.
I z pytania poprzedniego czynniki wpływające na zróżnicowanie odsetka gruntowego i obszary o najlepszych glebach.

30. Terytorialny podział świata.
Jeszcze w XIX wieku terytoria nie należące do żadnego państwa były bardzo rozległe. Jednak państwa kolonialne podjęły zdecydowane kroki mające na celu rozszerzenie ich suwerenności na jak największe obszary i to nie tylko ze względów politycznych. Rozwój przemysłu wskazywał na ogromne znaczenie bogactw naturalnych dla gospodarki kraju, przewidywano, że nieprzydatne z pozoru terytoria mogą w istocie ukrywać cenne surowce.
Na początku XX wieku praktycznie wszystkie obszary lądowe (bez Antarktydy) podlegały suwerenności poszczególnych państw. Proces terytorialnego podziału świata, nie ominął, obszaru mórz i oceanów. W XIX wieku szerokość pasa wód terytorialnych ustalono na trzy mile morskie. Takie ustalenie bardzo szybko okazało się nierealne. Poszczególne kraje włączyły do swych wód terytorialnych pas o szerokości od 12 do 200 mil morskich lub domagały się przyznania im pełnej kontroli nad szelfem morskim. Spory te nasiliły się, kiedy możliwa stała się eksploatacja bogactw naturalnych zalegających pod dnem mórz i oceanów. Ostatecznie w 1982 roku podpisano Konwencję Prawa Morza, zgodnie z którą każdy kraj ma prawo do wytyczenia 12 milowego pasa wód terytorialnych (z wyjątkiem cieśnin morskich) i 200 milowego pasa ograniczonej suwerenności ekonomicznej. Oczywiście podpisaniem konwencji nie skończyło się wszystkich sporów, nasiliły się konflikty pomiędzy sąsiadującymi państwami, a w szczególności uprzywilejowanej sytuacji znalazły się państwa wyspiarskie. Obszar mórz i oceanów zgodnie z konwencją znajdujące się poza 200 milowym pasem państw mają podlegać kontroli międzynarodowej.

31. Omów cechy gospodarki krajów wysoko i słabo ekonomicznie rozwiniętych
Kraje wysoko rozwinięte to: Europa Zachodnia (bez Portugalii). Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Kanada, Japonia, Singapur, Korea Południowa. Obejmują one 24% zamieszkanej powierzchni świata i 17% ludności. Przypada na nie ponad 50% światowej produkcji przemysłowej oraz około 70% światowego produktu krajowego brutto. Jest to grupa krajów niejednorodnych tak pod względem geograficznym jak i ekonomicznym.
Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo:
1. Przemysł - wysoko rozwinięty, głównie z nastawieniem na przemysł elektromaszynowy z zastosowaniem najnowszych technologii, mało energochłonny. Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, energetyka. Mniej rozwinięty jest przemysł wydobywczy, hutniczy. mineralny, spożywczy, lekki
2. Rolnictwo - nowoczesne, zmechanizowane o wysokim nakładzie kapitału, w dużej mierze jest to rolnictwo dotowane (40%), wysoka wydajność, zatrudnia małą ilość ludzi
3. Transport - występowanie autostrad, rozwinięty transport lotniczy, kolejowy, uważany jest
za nerw całej gospodarki
4. Handel zagraniczny - kraje te posiadają dużą wymianę towarową (70%), dużą rolę odgrywa przepływ kapitału (Japonia lokuje w Stany Zjednoczone), często eksport towarów jest dotowany, mniejsze kraje specjalizują się w pewnych dziedzinach.
5. Turystyka - bardzo rozwinięte rejony turystyczne, które ściągają turystów
Cechy krajów wysoko rozwiniętych:
* stagnacja rozwoju demograficznego
* proces starzenia ludności
* zaawansowanie procesu urbanizacji
* absolutna dominacja sektora usług, takich jak komunikacji, handlu, oświaty, służby zdrowia, rekreacji, kultury, bankowości, w tworzeniu produktu krajowego brutto
* wszechstronnie rozwinięta struktura techniczna - energetyka, komunikacja, gospodarka wodna oraz infrastruktura społeczna - oświata, kultura, służba zdrowia oraz instytucje z branży usług naukowo-bankowych, banków Kraje słabo rozwinięte ekonomicznie:
1.Przemysł - głównie rozwinięty przemysł wydobywczy, lekki i spożywczy. Mały nakład kapitału i pracowników wysoko wykwalifikowanych
2.Rolnictwo - słabo rozwinięte, zatrudniające ponad 50% ludności, słabo zmechanizowane, mało wydajne, gospodarka na potrzeby własne; jedynie Brazylia i Kolumbia wyspecjalizowały się w produkcji kawy, intensywne przy dużym nakładzie pracy ludzkiej (w Azji przy uprawie ryżu), duża liczba ludzi zatrudnionych w rolnictwie.
3.Transport - brak autostrad, przewozy towarów są mniejsze niż w krajach wysoko rozwiniętych.
4.Handel zagraniczny - przede wszystkim eksportują towary albo surowce słabo przetworzone, importują maszyny, urządzenia, bilans handlu zagranicznego jest ujemny
5.Turystyka - słabo rozwinięta


pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#52 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 11 maj 2003 - 19:39

mam nadzieje, ze komuś to się przyda, namęczyłam sie potwornie, robiłam to do drugiej w nocy

pozdrawiam, zawsze do usług ;)

#53 ARNII

ARNII

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 375 postów

Napisano 11 maj 2003 - 21:02

mi się przyda za dokładnie rok zdaje gegrę na 90%
sama pisałaś??? wielki sog zato!

PoZdrawiam

JEŚLI UZYSKAŁEŚ POMOC ODPŁAĆ SIĘ TYM SAMYM!!!!!

ModeratOr UFD w Języku polskim


#54 JoeWeider

JoeWeider

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 3051 postów

Napisano 11 maj 2003 - 23:39

Gratuluje wytrwalosci!

Porzadnie opracowalas te pytania!#55 kmc

kmc

  1

 • Members
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 16 maj 2003 - 21:24

Zdaje mature w tym roku i czytam to co tu napisalas, ale z czyms takim to sie nie moge zgodzic: "rozmieszczenie głównych wyżowych i niżowych ośrodków barycznych - rzutuje na
kierunek wiatru, który zawsze wieje z niżu do wyżu" ----- kompletna bzdura, jest na odwrot--- np. pasaty- na zwrotnikach wyze, na rowniku niz,a kierunek tych stalych wiatrow jest znany- wieja od zwrotnika
ale sporo pracy w to wlozywas wie SOG 4 you.

#56 deadmike

deadmike

  1

 • Members
 • Pip
 • 8 postów

Napisano 26 grudzień 2004 - 17:01

tak tylko odswiezam mam nadzieje ze zagadnienia sa jeszcze dobre

#57 aisunia

aisunia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 5370 postów

Napisano 16 luty 2005 - 18:23

zbliza sie matura i trzeba odswiezyc ten temat

#58 puryczko

puryczko

  1

 • Members
 • PipPip
 • 17 postów

Napisano 13 maj 2005 - 16:32

tak tak, maturka z geografii już za 3 dni :)

#59 agucia

agucia

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1141 postów

Napisano 14 maj 2005 - 13:58

życzę powodzenia :)

#60 suchutki00

suchutki00

  1

 • Members
 • PipPip
 • 18 postów

Napisano 23 maj 2005 - 11:00

Witam, masz moze cos na temat:
pytan 51,52,53,56,57,59,60,62,63 to chyba jest z probnej matury ale nie wiem, ale pytanko 51 zaczyna sie: W tabeli zamieszczono dane dotyczace ludnosci wojewodztwa malopolskiego w roku 2003...Similar Topics Collapse

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Inne serwisy: IFD, BrandSpy