Skocz do zawartości
Zdjęcie

Ramowe plany nauczania w szkolach publicznych


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 JoeWeider

JoeWeider

    1

  • Members
  • PipPipPip
  • 3051 postów

Napisano 29 sierpień 2002 - 13:08

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 22 sierpnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 :

a) skreśla się ust. 4,

B) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

"1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie :

"7. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii / etyki nie może przekroczyć łącznie:

1) w klasach I - III szkoły podstawowej - 23 godzin,

2) w klasach IV - VI szkoły podstawowej - 28 godzin,

3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin,

4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin,

5) w każdej klasie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej - 35 godzin,

6) w każdej klasie czteroletniego technikum - 36 godzin.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęć religii / etyki,

3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.";

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Na rok szkolny 2002/2003 w szkolnym planie nauczania należy określić:

1) dla klasy VI szkoły podstawowej taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:

a) z języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki i plastyki - 23 godziny łącznie,

B) z techniki - 1 godzinę,

c) z informatyki - 1 godzinę,

2) dla klasy III gimnazjum taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:

a) z języka polskiego - 13 godzin,

B) z techniki - 1 godzinę.";

4) załączniki nr 4, 5 i 9 -13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 - 7 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 15 do rozporządzenia pod tabelą przypis c) otrzymuje brzmienie:

"c) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo.";

6) w załączniku nr 16 do rozporządzenia pod tabelą przypis d) otrzymuje brzmienie:

"d) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie czwartej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.";

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Krystyna Łybacka

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development