Skocz do zawartości
Zdjęcie

Ksztalcenie zawodowe


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 kablacznik

kablacznik

    1

  • Members
  • PipPipPip
  • 150 postów

Napisano 31 sierpień 2002 - 16:59

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uprzejmie informuje.

1. W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi uwzględniania w szkolnych planach nauczania, przygotowywanych dla 4-letnich techników i zasadniczych szkół zawodowych, zajęć edukacyjnych Zarys wiedzy o gospodarce, ponownie wyjaśniamy, że zgodnie z § 3 ust. 9 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142), szkolny plan nauczania czteroletniego technikum i zasadniczej szkoły zawodowej powinien zawierać, w zakresie kształcenia zawodowego, wszystkie zajęcia edukacyjne określone programem nauczania dla danego zawodu. Wśród tych zajęć w wielu programach nauczania znajduje się przedmiot Zarys wiedzy o gospodarce w wymiarze 2 godzin w okresie nauczania. Ponieważ treści tego przedmiotu zostały w całości uwzględnione w przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości (przedmiot w obrębie kształcenia ogólnego) - dopuszcza się, w takich przypadkach, rezygnację z realizacji tego przedmiotu i nie uwzględnianie go w szkolnym planie nauczania. Natomiast w tych programach nauczania, gdzie ze względu na specyfikę zawodu, treści zostały znacznie poszerzone (inna nazwa przedmiotu i liczba godzin) - należy, zachowując ustaloną w programie nauczania nazwę przedmiotu, dokonać wyłączenia treści, które zawarte są w Podstawach przedsiębiorczości wraz z odpowiednim zmniejszeniem liczby godzin w szkolnym planie nauczania.

2. W czteroletnich technikach, które będą realizować kształcenie w zawodach: technik leśnik i technik ochrony środowiska, na podstawie programów nauczania tych zawodów, zamieszczone w wykazie programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w publicznych szkołach zasadniczych i średnich zawodowych w roku szkolnym 2002/2003, zbędne jest uwzględnianie w szkolnych planach nauczania, w zakresie kształcenia zawodowego, zajęć edukacyjnych (odpowiednio): Biologia i Biologia i ekologia. Programy nauczania wymienionych zawodów opracowywane były w okresie, gdy projektowana reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego zakładała, że kształcenie w zawodach na poziomie kwalifikacji technika będzie realizowane wyłącznie w szkołach policealnych, w których słuchacze - absolwenci różnego typu szkół średnich, niekoniecznie mieli w tych szkołach zajęcia edukacyjne z biologii lub ochrony środowiska.

3. W przywołanym wykazie programów nauczania, dla 22 zawodów:

1) koszykarz - plecionkarz

2) lakiernik

3) elektromechanik

4) kamieniarz

5) cieśla

6) monter konstrukcji budowlanych

7) zdun

8) monter systemów rurociągowych

9) monter instalacji gazowych

10) monter izolacji budowlanych

11) kominiarz

12) blacharz samochodowy

13) modelarz odlewniczy

14) kowal

15) mechanik precyzyjny

16) zegarmistrz

17) złotnik - jubiler

18) fotograf

19) optyk - mechanik

20) drukarz

21) introligator

22) garbarz skór

zostały dopuszczone do użytku szkolnego wyłącznie programy modułowe, których struktura w ujęciu zadaniowym, nierozłącznie integrująca wiedzę i umiejętności praktyczne, uniemożliwia kształcenie uczniów - młodocianych pracowników. Do 15 sierpnia br. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej opracuje dla tych zawodów programy nauczania o tradycyjnej strukturze przedmiotowej.

4. Programy nauczania zawodów, o tradycyjnej strukturze przedmiotowej, są programami uniwersalnymi, umożliwiającymi kształcenie w każdym typie szkoły, przewidzianym do realizacji kształcenia w danym zawodzie i w każdej formie kształcenia, stacjonarnej bądź zaocznej, również w przypadku, gdy uczniami są młodociani pracownicy. Bardzo istotnym zagadnieniem jest właściwe opracowanie szkolnego planu nauczania, który dopasowuje sposób realizacji programu nauczania zawodu do uwarunkowań w konkretnej szkole.

5. Dyrektorzy szkół opracowują szkolne plany nauczania zawodów dla nowych typów szkół zawodowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142). W załączniku nr 15 wymienionego rozporządzenia, pod ramowym planem nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w literze B), zawarta jest informacja dotycząca podziału godzin na przedmioty zawodowe teoretyczne i zajęcia praktyczne, będące formą praktycznej nauki zawodu na poziomie kwalifikacji robotniczych. Praktyczna nauka zawodu, niezależnie od tego, czy jest realizowana całkowicie czy częściowo w szkole, czy częściowo lub całkowicie u pracodawców, ma za zadanie nabycie przez uczniów wszystkich umiejętności praktycznych właściwych dla zawodu. W przypadku szkoły, w której kształcą się uczniowie - młodociani pracownicy, obowiązek ukształtowania wszystkich zawodowych umiejętności praktycznych spoczywa na pracodawcy. W związku z powyższym, w odniesieniu do uczniów - młodocianych pracowników, przez zajęcia praktyczne w danym zawodzie należy rozumieć łącznie wszystkie te przedmioty, ujęte w programie nauczania zawodu (niekoniecznie tylko przedmiot noszący nazwę Zajęcia praktyczne - jeśli przedmiot o takiej nazwie w ogóle występuje w programie nauczania zawodu), w których szczegółowe cele kształcenia dotyczą kształtowania zawodowych umiejętności praktycznych.

6. Nie istnieją przeszkody formalno-prawne, które uniemożliwiałyby kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich w 3-letnim technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, zawód: fryzjer, według programu nauczania zawodu technik usług fryzjerskich - symbol zawodu 514 [02]; Nr programu 514 [02]/SP/MENiS/2001.12.29. Wymieniony program nauczania został opracowany dla zawodu, a nie dla typu szkoły - jak wszystkie pozostałe programy nauczania zamieszczone w wykazie programów dopuszczonych do użytku szkolnego. Ponieważ program ten był opracowywany w okresie, gdy założenia reformy nie przewidywały w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego techników, nie został w nim zamieszczony szkolny plan nauczania dla 3-letniego technikum. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, na uruchomienie kształcenia w tym zawodzie w 3-letnim technikum, dyrektor szkoły opracowuje szkolny plan nauczania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142, załącznik 24). Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zlecił autorom programu nauczania zawodu technik usług fryzjerskich opracowanie instrukcji programowej, która ułatwi realizację tego programu w 3-letnim technikum. Przewidujemy upowszechnienie instrukcji programowej dla tego zawodu pod koniec sierpnia br.Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development