Skocz do zawartości
Zdjęcie

Ingeneza - dowód na istnienie Stwórcy?


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
31 odpowiedzi w tym temacie

#1 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 16:54

INGENEZA jest pierwotną informacją kodowana układami superstrun w jądrach atomów.

Treść INGENEZY stanowi instrukcję-imperatyw nieustannego rozwoju organizmu Wszechświata i życia na Ziemi.


Poniższy tekst przedstawia hipotezę Ingenezy, pierwotnie opublikowaną w 1994 r - "Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna", ISBN 83-229-1106-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.

1.1 Atomy, kwanty i informacja

1. Atomy nie są dziełem przypadku ani doboru naturalnego. Atomy są sprzętem cybernetyczno-wykonawczy o nieprzekraczalnej doskonałości.

2. Struktura i mechanika kwantowa atomów jest stworzona celowo do kodowania informacji, oraz, do przetwarzania, wysyłania i działania kwantami energii.

3. Pierwotna informacja stanowi instrukcję-nakaz (imperatyw) rozwoju Wszechświata.

4. Zjawisko istnienia i dzialania pierwotnej informacji, które nie ma masy, gdyż nie jest energią ani materią, zostało nazwane terminem – INGENEZA.

5. Swoboda („nieokreśloność”) zapisu na nośniku materialnym (np. na papierze lub na fali radiowej) jest niezbędna do tworzenia i przekazu informacji.

6. Swoboda („nieokreśloność” Heisenberga) dynamiki superstrun i mechaniki kwantowej atomów jest niezbędna do kodowania i przekazywania Ingenezy.

7. Ingeneza jest przekazywana kwantami energii h-fotonami z prędkością światła. (Ingenezy).

8. Umysł, działający na bazie materialnego mózgu jest wytworem Ingenezy. Informacje wizualne, słuchowe, zapachowe itd. są przetwarzane w atomach mózgu na logony ingenezy a następnie na informacje słowne.

9. Wtórne informacje, takie jak DNA, kodowane w jego atomach, lub ludzka pamięć i praca umysłu w atomach mózgu, działają na bazie Ingenezy.

10. Działanie ingenezy jest zobligowane Kanonem Piękna. Kwanty energii- węzły pola elektromagnetycznego są wzajemnie zharmonizowane tworzą kwanty piękna struktur materialnych.

1.2. Trochę Historii

1. Ludzkość od tysiącleci stara się poznać Wszechświat i sens naszego istnienia w nim. Filozofowie starożytnego wschodu wskazywali, że nasze istnienie jest cząstką życia wszechświata - Lao-tsy (Chiny, VI wiek p.n.e.) wprowadził pojęcie tao - nieaktywnej próżni oraz te - przyczynę aktywności, określającej sposób istnienia. Filozofia Indii mówi, że wszechświat rozpoczął się od połączenia puruszy (świadomości, inteligencji) z prakriti (nierozumna materia). Heraklit z Efezu (VI wiek p.n.e.), orzekł: „panta rhei” – wszystko płynie. Demokryt z Abdery (V wiek p.n.e.) sformułował pojęcie atomu, jako najmniejszej cząstki materii, z której jesteśmy zbudowani. Platon (V wiek p.n.e.) nauczał o niematerialnej duszy. Arystoteles (IV wiek p.n.e.) wprowadził pojęcie „Entelechii” jako czynnika ponadmaterialnego, warunkującego celowy rozwój organizmu, lecz nie ustalił gdzie on funkcjonuje . Święty Jan ( I wiek n.e.) o stworzeniu świata powiedział: „Na początku było słowo, a słowo było u Boga... wszystko się przez nie stało”.


2. Polski astronom Mikołaj Kopernik odkryciem heliocentryzmu zapoczątkował naukowe badania organizmu kosmosu (De revolutionibus... 1515-1530r). Jędrzej Śniadecki dowodził istnienie „siły sprawczej”, powodującej że „żadne indywiduum nie może być uważane inaczej jak tylko za cząstkę organizacji powszechnej” (1804r).
W XIX i XX wieku nauka poczyniła znaczne postępy. Fizyka teoretyczna potwierdziła istnienie atomów i częściowo poznała też dynamikę ich mechaniki kwantowej. Jednak nie poznano jeszcze celu istnienia tej mechaniki i jej związku z ewolucją, gdyż dominujący w nauce dogmatyzm materialistyczny nie pozwalał formułować takich pytań jak np.:

- w jakim celu zostały stworzone pary proton-neutron i oscylujący między nimi mezon?
- czemu służy „nieokreśloność” ruchu cząstek elementarnych atomu?
- jaki czynnik egzekwuje harmonię „organizacji powszechnej” mikro i makro-kosmosu?

Te pytania pojawiły się, gdy podjąłem próbę zdefiniowania kanonu piękna, któremu podlega cała przyroda. Droga dochodzenia do prawdy prowadziła coraz głębiej, aż do wnętrza atomów.


3. Badania własne, oparte na analizie doświadczeń, jakie nieustannie prezentuje nam przyroda, trwały kilkadziesiąt lat. Wnioski wynikające z tych badań konfrontowałem z wiedzą naukową, akceptowaną przez Fundację Nobla. To pozwoliło mi ujawnić istnienie pierwotnej informacji - czynnika niematerialnego, organizującego materię – czyli INGENEZA.. Działa ona twórczo od wewnątrz atomów i jest istotą wszelkiego życia oraz działania DNA i mózgu.

Ingeneza ^ energia ^ materia = życie

4. Atomy są nośnikami i narzędziami działania Ingenezy. Wewnętrzna struktura i energia atomów oraz dynamika ich cząstek elementarnych, a także wytwarzane przez nie pola elektromagnetyczne są celowo przystosowane do pełnienia tych funkcji.

Wstępny zarys hipotezy Ingenezy został opublikowany w książce p.t. „Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna”, autor Tadeusz Teller, ISBN 83-229-1106-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994 r.

Odkrycie Ingenezy podważa materialistyczny paradygmat współczesnej filozofii, potwierdza doktrynę Śniadeckiego mówiącą o organizacji powszechnej Wszechświata.

2. HIPOTEZY I DOWODY

2.1. Ingeneza i jej pochodne informacje są niematerialne.
Informacja jest informacją a nie energią ani materią(N. Wiener, 1948r.)


We Wszechświecie oprócz materii i energii działa czynnik niematerialny - pierwotna informacja, nazwana Ingenezą. Jej treść stanowi imperatyw rozwoju Wszechświata. Jest ona zakodowana wewnątrz jąder atomów układami superstrun i stamtąd steruje rozwojem. Istnieją też informacje wtórne - pochodne Ingenezy: informacja genetyczna, instynktowa, wizualna, akustyczna, zapachowa, dotykowa oraz werbalna (myśl wyrażana słowami).

[u]Przedstawiam dowody.[/u]
1. Informacja wtórna jest kodowana na różnych nośnikach materialnych i może być wielokrotnie przenoszona z jednego nośnika na inne. Od zmiany nośnika treść informacji nie zmienia się. Treść informacji jaką tu odczytujemy nie jest papierem ani farbą drukarską, którą jest ona zapisana. Materia papieru i farby jest jedynie nośnikiem tej informacji, zakodowanej pismem.
2. Ta informacja przekazana do mikrofonu falą akustyczną, może być przetworzona na sygnał elektryczny i zakodowana oraz przechowana trwale na materii taśm magnetofonowych. Treść tej informacji nie jest falą akustyczną ani materią taśm.
3. Ta informacji może być przekodowana na elektromagnetyczną falę radiową (modulowaną) i z prędkością światła przesłana do radioodbiorników. Tam przetworzona na falę akustyczną może być odebrana przez organ słuchu i zakodowana w atomach mózgu wielu ludzi. Informacja nie jest energią fal które ją przenosiły, nie jest też materią atomów mózgu, które ją przetwarzają.

4. Treść informacji genetycznej, zakodowanej w atomach DNA, nie jest materią ani energią tych atomów które ją przenoszą, gdyż może ona być wielokrotnie przekodowana do innych atomów w nowych taśmach DNA.

5. Treść informacji, przenoszona z prędkością światła - fotonami, odwzorowana fotografią lub odebrana zmysłem wzroku, nie jest energią tych fotonów, jest Ingenezą.

Ingeneza jako czynnik niematerialny nie ma masy, dlatego może być przenoszona z prędkością światła. Mamy tu dowody wskazujące, że treść Ingenezy kodowanej w skali mikro wewnątrz atomów i wtórnych informacji (skala makro) nie jest materią ani energią .

Istnienie ingenezy i jej działanie nie może być pomijane w nauce oraz filozofii i teologii.

Teraz potrzebne nam będą dowody świadczące, że Ingeneza (pierwotna informacja) jest kodowana w najgłębszych warstwach struktury materialnej atomów.

2.2. Cząstki elementarne atomów składają się z kwantów (porcji) superstrun. Treść Ingenezy jest kodowana różnymi układami drgań kwantów superstrun.

Albert Einstein dowiódł, że materia i energia mogą przemieniać się jedna w drugą zgodnie ze wzorem E=mc². Dzięki niemu, oraz de Broglie’owi (laureat nagrody Nobla 1929) i G. Thomsonowi (l. n. Nobla 1937), możemy zrozumieć, że energia i materia są nośnikami ingenezy. Odkryli oni, że zarówno materia jak i energia w skali mikro ma charakter falowy, a taki jest niezbędny do kodowania i przenoszenia Ingenezy. Funkcja falowa fotonu niesie ingenezę, wysyłaną z atomu do atomu, tak jak funkcja falowa fali radiowej niesie informację, wysyłaną z nadajnika do odbiornika (główne dowody zobacz p.6 - 8).
Informacja międzyludzka dokonuje się z prędkością około 3 słów na sekundę, natomiast Ingeneza, może być przekazywana pomiędzy atomami nawet z prędkością 10ª¢ logonów („słów” instrukcji) na sekundę. Przekaz Ingenezy dokonuje się fotonową interakcją elektronów - zjawisko rezonansu EM w sieci krystalicznej. Wyjaśnijmy to szerzej. Elektron jest cząstką elementarną posiadającą masę (J.J. Thomson, l. n. Nobla 1906). Elektron może być też falą (G. Thomson, l.n. Nobla 1937). Elektrony i fotony pełnią funkcje siły sprawczej: Mogą one występować w postaci rozmytych fal wokół jądra atomu lub molekuły, w postaci „chmury” o różnych charakterystycznych kształtach i poziomach energetycznych. Elektrony mogą emitować lub pochłaniać fotony z ingenezą przekazywaną pomiędzy jądrami atomów. (Jądro stanowi zaledwie jedną milionową miliardowej części objętości atomu - E.Rutheford, l. n. Nobla 1908). Doświadczenia wykazały, że funkcja falowa „rozmytego” elektronu może przechodzić jednocześnie przez dwa otwory ( Schrödinger, l. n. Nobla 1933). Przestrzenna chmura elektronu może skupiać się i ponownie tworzyć cząstkę- elektron, gdy wchodzi on w interakcję z innym obiektem i pobiera lub przekazuje fotonami ingenezę.
Te odkrycia, oraz dalsze opisane w p.8 wskazują, że elektrony i kwarki nukleonów oraz inne cząstki elementarne składają się z wielu porcji znacznie mniejszych superstrun. Liczne rozpady różnych cząstek elementarnych (np. mezonów) na kilka nowych cząstek, o sumie mas mniejszej od masy pierwotnej, lub produkcja hadronów w zderzeniach elektrony - pozytony, a także emisja energii promienistej przez atomy uranu, potwierdzają ten wniosek.
Superstruny tworzą zarówno energię jak i materię atomów. Najmniejsze porcje energii superstrun tworzą elementarne kwanty działania – opisane stałą Plancka h (Planck l.n. Nobla 1918). Wewnętrzny układ każdej porcji superstrun jest nośnikiem określonego logonu ingenezy i kwantu jego siły sprawczej. Działanie ingenezy atomu, sterującej pracą elektronów i fotonów, można porównać do działania umysłu człowieka, który steruje pracą jego rąk i palców. Logony są kodowane sensownymi układami harmonicznych drgań superstrun, które inicjują zmienne pole elektromagnetyczne (pEM). Ingeneza, wektorami tego pola, steruje chromodynamiką kwantową, czyli oddziaływaniami silnymi, oraz oddziaływaniem elektronów i fotonów w skali makro, w zewnętrznym EM polu morfogenetycznym (EMpM). Takie pole służy do organizacji atomów w struktury: molekuły, kryształu, płatka śniegu, etc. wirusa, żywej komórki i całego organizmu białkowego, a także organizmu Ziemi itd.
Teraz upewnimy się, że prawom fizyki podlegają tylko nośniki informacji, lecz nie jej niematerialna treść, oraz, że prawa fizyki i matematyki nie obejmują praw łączenia się lub dzielenia życia, gdyż steruje nimi niematerialna informacja. Poniżej, przedstawiam dowody.
W trakcie tworzenia programu nowego organizmu (np. ludzkiego) następuje połączenie dwóch żyć (gamet) : z matematycznego punktu widzenia 1+1= 2, natomiast w rzeczywistości, jedno życie (plemnik z informacją) + jedno życie (jajo żeńskie z informacją) = jedno życie , lub dwa, a nawet pięć
żyć (zygoty).Zakłócenie informacji genetycznej promieniami X sprawia, że 1życie + 1 życie = 0 żyć.

Inny przykład - biologowie znają takie zjawisko, gdy setki tysięcy mikroorganizmów śluzowców (Myxomycophyta), zagrożonych suszą, skokowo przebudowują swoje organizmy w jeden żywy, wyższy organizm, zdolny wytworzyć spory - rodzaj nasion, (zobacz rys. )
Z matematycznego punktu widzenia powstaje absurd, kiedy 120 000 żyć = 1 życie.
Po wydaniu milionów nasion, ten organizm umiera w całości, wówczas dla praw fizyki i matematyki oznacza to następny absurd, kiedy 120 000 żyć = 0 lub miliony żyć.
Widzimy że matematyka i fizyka nie obejmują treści informacji genetycznej, która celowo organizuje materię do postaci żywych organizmów. Ich średnia długość życia, instynkty, płeć, inteligencja i świadomość zależą od praw ingenezy a nie fizyki i matematyki.

CDN.

#2 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 16:58

Wnioski:
1. Cząstki elementarne atomów oraz kwanty energii składają się z superstrun.
2. Treść informacji jest niezależna od praw fizyki. Odkryte prawa fizyki i matematyki dotyczą wyłącznie materii i energii, dlatego nie mogą służyć do badań treści niematerialnej ingenezy i informacji pochodnych np. informacji międzyludzkiej.
3. Fizyka nie odróżnia treści informacji genetycznej od materii DNA. Działanie informacji genetycznej nie może być wyjaśnione prawami chemii, fizyki lub matematyki, lecz celowym działaniem niematerialnej Ingenezy, sterującej rozwojem życia od wnętrza atomów DNA.
4. Zmiany fizyczne nośnika mogą powodować utratę przenoszonej wtórnej informacji. Ingeneza nie może być utracona, gdyż do rozbicia jej nośników - kwarków potrzebna była by siła o nieskończonej wielkości.

2. 3. Informacja (ingeneza) może celowo oddziaływać na procesy biofizyczne i fizyczne.

Oto kilka dowodów.
1. Rozkaz (informacja - program) „marsz !” lub „stój !”, jeżeli zostanie zrozumiany, może poruszyć lub zatrzymać kolumnę wojska.
2. Widok drapieżnika (informacja dostarczona fotonami, uświadomiona!) może uruchomić procesy biologiczne (fizykochemiczne) niezbędne do ucieczki stada owiec.
3. Widok lecącego ku nam kamienia (informacja) wywołuje odruch, pozwalający uniknąć skutków zadziałania praw fizyki.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków, wtórna informacja jest dostarczona do poszczególnych atomów mózgu, tam przetworzona na pierwotną ingenezę, a ta kwantami energii stymuluje celowe reakcje fizyczne w skali makro.
Przetwarzanie i fizyczne oddziaływanie informacji zachodzi nie tylko w atomach mózgu: Informacja genetyczna zakodowana w atomach DNA może uruchomić procesy biochemiczne i fizyczne, i realizować program budowy organizmu, lub jego obrony przed antygenami i alergenami.

Wniosek: Informacja (ingeneza) może celowo sterować zjawiskami fizycznymi.

Poniżej, przeanalizujemy jak są kodowane Ingeneza i jej pochodne.

2.4. Kodowanie informacji na dowolnym nośniku (np. na papierze lub na fali radiowej lub w atomach DNA), wymaga sensownego, lecz matematycznie nieokreślonego rozrzutu (∆f) sygnałów elementarnych, wokół uśrednionej wartości (fśr.) częstotliwości ich występowania.

Zrozumienie tego prawa jest łatwe. Aby zapisać informację nie możemy użyć liter (sygnałów elementarnych) w porządku alfabetycznym (a, b, c, d, e, ... itd.), gdyż nie powstanie żadna treść. Nie możemy też użyć liter zgodnie z parametrem średniej częstotliwości f (frekwencji) w jakim one są używane, (najczęściej w języku polskim występuje litera „i”, statystycznie co 14 liter, litera „a” występuje średnio co 20 liter, natomiast litera „d” występuje średnio co 42 inne litery, itd.). Jednak w rzeczywistości, aby za pomocą liter przekazać określoną treść informacji, musimy stosować sensowny, matematycznie nieokreślony rozrzut (∆f) wokół tej statystycznie obliczonej f (frekwencji) występowania liter. Ten pozorny chaos rozrzutu poszczególnych liter zależy od treści informacji, lecz nie od praw fizyki lub matematyki.
Matematyczna nieokreśloność, lecz sensowność rozrzutu (∆f) wokół uśrednionych wartości parametrów nośnika sygnałów elementarnych, jest fundamentalną zasadą kodowania treści informacji. Ta zasada obowiązuje wszystkie rodzaje nośników w trakcie kodowania lub przekazywania informacji. Przykładem może być matematyczna nieokreśloność ∆f uśrednionych parametrów elektromagnetycznej fali radiowej, jaka występuje w trakcie przekazywania informacji za jej pośrednictwem - w celu kodowania informacji na elektromagnetyczną falę nośną o określonej częstotliwości f nakłada się inną falę, przetworzoną z fali akustycznej, dającą pozorny chaos, czyli „nieokreślony” rozrzut ∆f parametrów fśr częstotliwości i amplitudy tej złożonej fali. Sensowna modulacja parametrów tej fali nie zależy od wykorzystanych do tego praw fizyki, lecz od treści informacji jaką ona niesie.

Ludzie stosują „nieokreśloność” parametrów fizycznych nośnika sygnałów do kodowania informacji. Ingeneza robi to w sposób doskonały, stanowi prawa przyczynowe, steruje od wewnątrz atomów wektorami sił, nadaje sens „nieokreśloności” ruchu ich cząstek elementarnych i ich funkcji falowej tak, że zdarzenia w skali mikro nie są losowe lecz celowe, służą ewolucji w skali makro.

Wnioski:

1. Kodowanie informacji, na dowolnym nośniku, wymaga sensownego acz matematycznie nieokreślonego rozrzutu (∆f) uśrednionych parametrów nośnika sygnałów podstawowych.
2. Bez sensownego rozrzutu parametrów nośnika informacja nie może być przekazana.
3. „Nieokreśloność” ∆f parametrów drgań fali elektromagnetycznej (radiowej), świadczy o kodowaniu elementarnych sygnałów informacji.

2.5. Matematyczna nieokreśloność Ingenezy.

Kodowanie ingenezy na poziomie subkwantowym i jej oddziaływania na poziomie kwantowym charakteryzuje się matematyczną nieokreślonością ∆f współzależnych parametrów dynamiki cząstek elementarnych jądra atomu i jego elektronów.
Tę matematyczną nieokreśloność parametrów, m.in. położenia i pędu elektronu ∆f , która jest miarą rozrzutu wartości f wokół ich wartości średniej fśr., gdzie ∆f = √[(f- fśr)²]śr. po raz pierwszy odkrył w 1927r fizyk niemiecki W. Heisenberg (l.n. Nobla 1932r).

Do niedawna nie rozumiano sensu, tego pozornie chaotycznego ruchu („wolnej woli elektronu”). Ruch elektronu w przestrzeni atomu lub cząsteczki nie jest przypadkowy. Jest on ściśle określony wektorami pola EM jądra atomu. Wektory tego pola są sterowane celowymi układami drgań superstrun kodujących program Ingenezy w kwarkach hadronów tego atomu. Elektrony sensownym działaniem realizują program Ingenezy w skali makro, dowodem są programy budowy kryształów płatków śnieżnych lub organizmów (zob. dowody p 7-11).

Wnioski:

1. Sensowny rozrzut ∆f parametrów nośnika sygnałów informacji jest fundamentalną zasadą kodowania zarówno ingenezy jak też informacji pochodnych.
2. Programy ingenezy organizują materię we wszystkich skalach wielkości.
3. Oddziaływania ingenezy w skali makro, są inicjowane w skali mikro, wewnątrz atomów.

4. Aby rozwój był możliwy musi u samych podstaw struktur materii istnieć zjawisko nieokreśloności - otwartości na zmiany, którym można sterować. Takie zjawiska istnieją, steruje nimi ingeneza.

2.6. Każdy atom zawiera Ingenezę - imperatyw rozwoju - zakodowaną układami superstrun w kwarkach hadronów. Budowa atomu jest równie celowa jak budowa nasion.

Wnioski z p.5 potwierdzone dowodami opisanymi w p.8 pozwalają na postawienie tez, opisanych poniżej.
Narodziny pierwszych atomów były powodowane przez niematerialną ingenezę - imperatyw rozwoju - zakodowaną w kwantach superstrun. Z kwantów energii powstały cząstki elementarne atomów, a z nich powtarzalne atomy wodoru. Wielkie skupiska tych atomów wytworzyły powtarzalne supermasywne „czarne dziury”, niezbędne do tworzenia wokół nich powtarzalnych galaktyk i ich gwiazd. W gwiazdach w procesie nukleogenezy rodziły się powtarzalne atomy wszystkich innych pierwiastków. Atomy z ich mechaniką kwantową i zakodowaną ingenezą stanowią doskonale sprzęgające się układy cybernetyczne, służące do sterowania rozwojem wszystkich organów organizmu Wszechświata, w tym Ziemi. Również, dzięki programom ingenezy, zakodowanym w atomach, obecnie tu na Ziemi powstają żywe organizmy.
Dziś, w dobie powszechnego użytkowania programów komputerowych, ta teza jest łatwa do zrozumienia. Jednak każdy atom jest czymś znacznie więcej niż komputerem strunowo-kwantowym, jest on zarówno nośnikiem programów rozwoju (software), jak i sprzętem (hardware), a jednocześnie materią i energią służącą do realizacji tych programów. Każdy wzbudzony termodynamicznie atom może emitować i pochłaniać fotony, które z prędkością światła przenoszą ingenezę wraz z kwantami energii działania niezbędnymi do koordynacji rozwoju zaprogramowanych przez nią struktur (zob. p. 7 dowody).
Wszystkie cząstki jądra oraz elektrony i fotony składają się z kwantów superstrun, które tworzą logiczne układy wzajemnie zharmonizowanych konfiguracji. Podobnie jak litery i nuty są symbolami dźwięków, a cyfry symbolami liczb, tak poszczególne układy superstrun nazwane logonami są symbolami logicznego działania. Wiemy, że graficzne symbole litery, nuty i cyfry oraz słowa nie mają siły działania, natomiast logony, kodowane układami superstrun dysponują kwantami ich siły sprawczej. Wzbudzony atom tworzy elektromagnetyczne pole (EMp). Przyciągnięte tym polem kolejne atomy, powiązane w cząsteczki i kryształy np. białka lub DNA, jako spleciona cybernetyczna całość mogą logicznie oddziaływać na otoczenie elektromagnetycznym polem morfogenetycznym (EMpM) i fotonami (kwantami energii superstrun). Logony programu są kodowane w neutronach, stąd do protonów przenoszą je mezony. W protonach logony, jako operatory EMpM, sterują kwantami energii działania elektronów i fotonów (krotności elementarnego kwantu działania, stałej Plancka h,) Przekaz programu z protonu do elektronu następuje w trakcie każdego okrążania rozmytej fali superstrun elektronu po jego orbicie. Wielokrotność długości fali elektronu mieści się w długości jego orbity bez ułamków. Na fali nośnej elektronu, podobnie jak na fali radiowej, zostaje układem superstun zapisany kwant informacji (logon ingenezy). Każdy kwant informacji dysponuje kwantem energii pola EM fotonu. Każdy foton jest węzłem pola EM.
Połączenie funkcji, informacyjnej i wykonawczej atomu, utrudnia ich odróżnienie. Są to jednak dwa różne składniki: jeden niematerialny - logon („słowo”) ingenezy, kodowany w neutronach oraz drugi, współzależny kwant energii działania fotonów. Treść logonu ingenezy, jako czynnik niematerialny, nie podlega prawom fizyki i matematyki. Drugi czynnik - fizyczny kwant energii działania - może być badany z użyciem formalizmu matematycznego, zwanego przestrzenią Hilberta, z jej wektorami stanów układów kwantowych i działających na nie operatorów. Ta abstrakcyjna przestrzeń, jest namiastką rzeczywistego elektromagnetycznego pola morfogenetycznego z jego wektorami i ingenezą, której logony- rozkazy działania są rzeczywistymi operatorami.
EMpM makro, o zmiennym zasięgu, jest wytwarzane przez cząsteczki, kryształy, białka, DNA, i cały organizm. EMpM organizmu rozwija się, wraz z rozwojem organizmu. Kolejno dołączane atomy biorą w nim udział jako podukłady. Stany podukładów w tym spiny (wewnętrzne momenty pędu mikrocząstek) są ze sobą harmonicznie splecione. Takie pole (EMpM) jest oscylatorem o nieskończonej liczbie swobody, niezbędnej ingenezie do programowania i sterowania rozwojem zarówno kryształu jak i żywego organizmu.
Badanie procesu rozwoju organizmu białkowego jest bardzo trudne, dlatego postanowiłem zbadać proces organizacji krystalicznej materii płatków śniegu. Wnikliwa analiza ich struktury i niepowtarzalnych, lecz funkcjonalnych kształtów, dała nadspodziewane wyniki. Uzyskałem główne dowody działania ingenezy. Skorzystajmy z nieograniczonej ilości powtarzalnych doświadczeń, jakie nam prezentuje przyroda w procesie tworzenia i regeneracji płatków. Pozwalają one zrozumieć jak niematerialna ingeneza steruje procesami organizacji materii. Będzie to, jak sądzę, znaczący krok w poznaniu przyczyny rozwoju Wszechświata i człowieka, a także działania DNA i mózgu.

2.7. Ingeneza układem superstrun tworzy projekt kształtu płatka śniegu, zobligowany kanonem piękna, a następnie steruje procesem jego materialnej realizacji.

Kryształy H2O mogą mieć postać dendrytów, kolumienek, płatków, iglic, itp., w zależności od funkcji jaką pełnią one w przyrodzie. Nas będą interesowały płatki, które powstają w umiarkowanych strefach klimatycznych, przy temperaturach ujemnych, około 0 -16° C.
Płatki mają niepowtarzalne kształty (zob. foto 3). Przeanalizujmy je tak uważnie jak byśmy musieli je wykonać, a przynajmniej narysować. Trzeba w myśli zaprogramować kształty „naszego” płatka, a następnie je narysować. Wymaga to przetwarzania w umyśle wielu informacji. Czas rysowania jest tysiące razy dłuższy od ułamków sekundy, w których powstają naturalne płatki śniegu. Zauważmy, że dowolnie zaprogramowane przez człowieka kształty płatka są niezależne od praw fizyki, natomiast sam proces wykonania rysunku tuszem, wymaga sterowania prawami fizyki, tak aby powstał zamierzony wzór. To spostrzeżenie pomoże nam odróżnić proces tworzenia przez Ingenezę programu kształtu, od procesu jego realizacji, za pośrednictwem fizycznych sił sprawczych, którymi ona steruje.
Rysownik może narysować płatek, w którym każde jego skrzydełko będzie odwzorowane z innego egzemplarza płatka naturalnego:

Rys. 1. Fałszywy płatek śniegu.


W przyrodzie taka dysharmonia nie występuje. Dzieła przyrody są zobligowane kanonem piękna. Powstaje pytanie - skąd poszczególne skrzydełka płatka wiedzą w jakiej konwencji mają się ukształtować? Doświadczenia z modelami płatków (prezentowałem je w programach TV3 Wrocław, 1994r) wykazały, że płatki niesymetryczne opadały szybko koziołkując, zaś te z symetrycznie wyciętymi skrzydełkami opadały spokojnie. Jednolita konwencja kształtów obowiązuje również rośliny, możemy odróżnić gałązki świerka, jodły, sosny itd. Wiemy że morfogenezą roślin sterują ich DNA, a kto steruje morfogenezą płatka? Nad odpowiedzią na to pytanie pracowałem kilka lat. Oto wyniki badań. Większość płatków śniegu ma funkcjonalny kształt „spadochronu” (inne pełnią inne funkcje). Ich powierzchnie są proporcjonalne do wagi, dlatego opadają one z jednakową prędkością i tworzą puszystą, jak puch pisklęcia, funkcjonalną pokrywę śnieżną. Chroni ona glebę z mikroorganizmami przed przemarzaniem. Bez pokrywy śnieżnej lasy borealne Eurazji i Kanady nie mogły by przetrwać mrozów. Puszysty śnieg zalegający w górach topi się powoli, zasila strumienie i rzeki, stabilizuje ekosystem organizmu Ziemi.
Różnorodność wzorów płatków, opadających obok siebie jest praktycznie nieograniczona (zob. rys 3). To dowodzi, że istnieje jakiś czynnik, niezależny od praw fizyki, który programuje ich funkcjonalne kształty, zgodne z kanonem piękna. Ten sam czynnik steruje prawami fizyki tak, aby zamierzony kształt został zrealizowany. Przyroda prezentuje nam nieograniczoną ilość doświadczeń. Z nich, jak z księgi, możemy odczytać przebieg tych procesów i znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie rodzi się ów program oraz gdzie jest aparat cybernetyczny sterujący procesem jego realizacji? Ponieważ płatki powstają z cząsteczek H2O, możemy sądzić, że program kształtu płatka powstaje ... wewnątrz atomów cząsteczki, zapoczątkowującej ich krystaliczną strukturę.

Rys. 2. Liczba falowa V.

Drgania występujące w cząsteczce wody - bogactwo ich kierunków, częstotliwości i siły drgań jest narzędziem ekspresji ingenezy na otaczającą materię.

Rys. 3. Platki sniegu (wg. W. A. Bentley and W/ J. Humpreys, Dower Publications, Inc. 1962).

Rys. 4. Kolorami oznaczono kolejne algorytmy kształtów programowanych przez ingenezę.

Każdy płatek rozwija się koncentrycznie, poczynając od pierwszej cząsteczki H2O. Jej atom tlenu jest ulokowany w punkcie przecięcia osi symetrii ( zob. rys 5-8), to dowodzi, że program kształtu powstaje w tym atomie tlenu. Widzimy, że kolejne etapy (oznaczone kolorami) są sterowane odmiennymi algorytmami. Niepowtarzalność kształtów i skokowe zmiany algorytmów dowodzą, że ingeneza ma nieograniczone lecz skończone możliwości programowania płatków, gdyż całą przyrodę obowiązuje kanon piękna - funkcjonalność i harmonia kształtów.
Płatki powstają z wielu cząsteczek H2O w ułamkach sekundy (zależnie od ich wielkości -średnica od mikronów do kilkunastu cm). Każdą cząsteczką trzeba pokierować tak aby zajęła pozycję zgodną z zaprogramowaną, niepowtarzalną, ażurową strukturą przestrzenną. Niezbędną do tego jest synchronizacja kierunku i częstotliwości drgań tych cząsteczek, które łączą się w strukturę kryształu oraz ich dysonans i odpychanie tam, gdzie funkcjonalne puszyste kształty wymagają ~80% wolnej przestrzeni ażurów).
Zmiany kierunku drgań w różnych cząsteczkach (Rys. 2) zachodzą w czasie krótszym niż 10-12 s, (R.Markus, l.n. Nobla’92, kinetyka procesów chemicznych). Płatek średniej wielkości ma tryliony cząsteczek H2O. (obliczenia - K. Morawiecki). Zatem, potrzeba więcej niż tryliony logonów na sekundę aby pokierować algorytmami drgań każdej z cząsteczek H2O, które są kolejno dołączane do sześciu rosnących w ułamku sekundy skrzydełek płatka.
Z taką szybkością działa aparat cybernetyczny jądra atomu tlenu-inicjatora, tam zmiany konfiguracji wzajemnych oddziaływań cząstek elementarnych i współzależne zmiany stanów rezonansowych tych cząstek, mogą zachodzić nawet w czasie 10-24 sekundy.


Nieograniczone ilości niepowtarzalnych, lecz funkcjonalnych kształtów płatków stanowią dowody na to, że nie są one przypadkowe lecz wynikają z celowo użytych praw fizyki
Oprogramowania atomu pozwalają wykonywać niezbędne obliczenia matematyczne. Można to porównać do obliczeń niezbędnych przy dzierganiu koronkowych serwetek, podobnych do płatków
Teraz możemy uściślić gdzie i jak w cząsteczce H2O powstaje program kształtu płatka.

Ponieważ atomy wodoru (H) mają tylko po jednym protonie, należy sądzić, że inicjującym program i wiodącym proces sterowania budową płatka jest atom tlenu. Jego jądro jest statyczne, nie ma spinu. Posiada ono bogate wyposażenie. Pomiędzy jego ośmiu protonami i ośmiu neutronami oscylują mezony, robią to nie dla zabawy - przenoszą logony projektu.
Prawa statyki wymagają aby wektory sił, przyciągających cząsteczki H2O jednocześnie z trzech stron znosiły się w tym punkcie, przez który przebiegają trzy lub sześć osi symetrii płatka (Rys. 5-8). Mamy tu pierwszy dowód, że kształty płatka są zaprogramowane układami superstrun wewnątrz cząstek elementarnych jądra atomu tlenu-atraktora (inicjatora).

Powstaje pytanie - gdzie powstają programy, w protonach, czy też w neutronach tego atomu?

Należy sądzić, że rolę projektodawców programów pełnią neutrony atomu, natomiast protony realizują ten program. Protony wytwarzają zmienne EMpM niezbędne do sterowania budową i oddziałują z elektronami, które emitują fotony z ingenezą i kwantami energii działania. Mają one tym działaniem zajętą swoją mechanikę kwantową; natomiast neutrony muszą z wyprzedzeniem, o jeden krok (kwant) działania protonów, wysyłać kolejne, niepowtarzalne algorytmy programu rozwoju płatka. W każdym kolejnym ułamku sekundy jest on na kolejnym, wyższym etapie procesu budowy. Podobnie niepowtarzalnych logonów wymaga proces rozwoju organizmów białkowych. Logony programu od neutronu do protonu przenoszą oscylujące między nimi mezony. Logony sterują działaniem wnętrza protonów oraz ich elektronów i fotonów, tak aby powstawał zamierzony kształt śnieżynki (zob. p. 8).

Ingeneza wiodącego atom tlenu pełni jednocześnie rolę ambitnego projektanta kształtu i dyrygenta budowy płatka z tryliardów cząsteczek H2O. Kolejne cząsteczki H2O dołączane w punktach rozwidlenia gałązek współpracują jako podukłady, czego dowodem są symetryczne kształty rozgałęzień. Czy możemy zrozumieć złożoność tych działań? Wyobraźmy sobie, że jakiś nauczyciel zechce ustawić wokół siebie tysiące biegających po polu uczniów w układ naśladujący jeden ze wzorów płatka. Musi on najpierw zaprojektować taki wzór, następnie dobrać sobie sześciu pomocników i ich gońców, którzy wyznaczą osie i każdemu uczniowi wyznaczą inne, niepowtarzalne miejsce na każdej z sześciu „gałęzi”. W każdym punkcie rozwidlenia gałęzi na trzy kierunki musi być wyznaczony pomocnik rozprowadzający, poinformowany o kształcie gałązek. Każdy z poinformowanych uczniów musi użyć „siły sprawczej” swoich nóg, sterowanych umysłem, aby zająć wskazane miejsce. Ten przykład uzmysławia nam jak precyzyjne i szybkie jest działanie ingenezy. Ustawia ona w kartezjańskim układzie tryliardy cząsteczek H2O w ażurowy wzór płatka śniegu, w przeciągu ułamka sekundy.

CDN.

#3 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 17:03

2.8. GŁÓWNY DOWÓD DZIAŁANIA INGENEZY WEWNĄTRZ ATOMU TLENU

Odkrycie zjawiska szybszego przyrostu struktury płatka na półosiach X, Y, Z, od przyrostu zaistniałego w tym samym czasie na przeciwległych półosiach X1, Y1, Z1 dowodzi istnienia ingenezy.
Atom tlenu - atraktor do sterowania akcją organizuje wokół siebie "aparaturę cybernetyczną", zdolną wysyłać program do każdej gałęzi płatka. Jest nią krystaliczna sieć cząsteczek H2O zlozina z sześciu heksagonów, lub czasami z trzech, do obsługi sześciu (lub trzech) osi gałęzi płatka (Rys. 5 i 6).
Rys. 5. Trygonalny zarys płatka - trzy osie6. Hexagonalny zarys płatka - sześć osi symetrii.
Rys. 7. Sprzęt Cybernetyczny złożony z trzech heksagonów (układ atomów).Rys. 8. Sprzęt Cybernetyczny złożony z sześciu heksagonów.atom tlenu alfa - "projektant"


atomy tlenu początkujące budowę gałązek

Gałązki na osiach X, Y, i Z rosną szybciej niż gałązki na osiach X1, Y1 i Z1, gdyż szybciej otrzymują instrukcje budowy (sterowane przez ingeneze), przesyłane krótszymi drogami, po 3 odcinki (oznaczone kolorem czerwonym ), natomiast do początków osi X1, Y1 i Z1 po 4 odcinki drogi (oznaczone kolorem zielonym). W centrum każdego płatka znajduje się centralny atom - A - "atraktor".
Rys. 9. Krystaliczny Przestrzenny Sprzęt Cybernetyczny.
Rys. 10. Przykład zarodka płatka śniegu.


Ponieważ energia kryształu jest mniejsza od sumy energii luźnych cząsteczek H2O zaistniały nadmiar energii wzbudza w układzie krystalicznym rezonans elektronowy, ze wzajemną wymianą emitowanych i pochłanianych fotonów. Atom tlenu - atraktor wysyła tymi fotonami program każdej gałęzi płatka do atomów tlenu początkujących ich budowę, gdyż każda ma być pod innym kątem ułożona w przestrzeni. Program do przeciwległych gałęzi dociera w różnym czasie. Wynika to z różnej ilości odcinków drogi, wiązań kowalencyjnych i wodorowych, po których muszą wewnątrz sprzętu cybernetycznego przebyć fotony niosące logony. Są one wysyłane z atomu tlenu-atraktora do atomów tlenu początkujących półosie. Na osiach X, Y, Z po 3 odcinki, a do początków półosi X1, Y1, Z1 po 4 odcinki drogi, dlatego budowa tych ostatnich zaczyna się i kończy z określonym opóźnieniem. (Rys. 5, 6, 7, 8, 10).
Dołączenie każdej z trylionów cząsteczek H2O następuje przyczynowo, wyłącznie na rozkaz ingenezy, wskazujący jej lokalizację w przestrzeni kartezjańskiej. W tym samym czasie gdy na półosiach X, Y i Z przybywa po 4 cząsteczki H2O, na półosiach X1, Y1i Z1 przybywa ich tylko po 3. Pierwsze trzy gałęzie rosną szybciej, naprzeciwległe rosną wolniej, w proporcjach jak 4 do 3 (4/3 = 1,33...) (wykazuje to pomiar na osiach, Rys 11).
Rys. 11. Różnica wzrostu gałęzi płatka śniegu.

Pomiary długości gałązek płatka, mierzone od punktu przecięcia osi symetrii XYZ na adekwatnych odcinkach A + B, oraz A1 +B1 wskazują, że różnią się one proporcjonalnie jak
8 : 6 = 1,333…
W tych samych proporcjach - 8: 6 - różnią się ilości atomów pośredniczących w przekazie instrukcji, na drodze wewnątrz sprzętu cybernetycznego - Rys 7. i Rys 8. Ta różnica wynika stąd, że kwanty instrukcji budowy są wysyłane wzdłuż drogi wiązań chemicznych od atomu do atomu. Aby je tam przekodować i wysłać dalej, a kwanty energii zwrócić, muszą w każdym z nich zaistnieć fizyczne przetasowania cząstek elementarnych posiadających masę, a to jest czasochłonne. Wyjaśniam to na przykładzie. Jeżeli każda z sześciu gałązek płatka składa się np. z 1 333 000 000 cząsteczek H2O i do każdej musi być przesłana informacja o jej lokalizacji w przestrzeni, to gdy krótszymi drogami, do trzech gałązek, napłyną instrukcje dotyczące 1 333 000 000 cząsteczek i będą one tam wbudowane, to w tym samym czasie, do trzech naprzeciwległych gałązek, dłuższymi drogami, napłynie ich tylko po 1 000 000 000. Sprzęt złożony z wielu pierścieni - Rys.10 - minimalizuje różnice tempa wzrostu gałązek.
Zauważmy też, że ingeneza wykorzystuje możliwości szybszego zakończenia budowy całości płatka nakazując szybciej rosnącym gałązkom współdziałanie na skrawkach terytoriów, formalnie należących do gałązek rosnących z opóźnieniem (Rys. 11). Świadczy to, że Ingeneza w pełni panuje nad funkcjonowaniem mechaniki kwantowej atomów.


Każdą z sześciu dróg (półosi) obsługuje inny z protonów atomu tlenu. Fotony doręczają kolejne logony instrukcji i wracają z wiadomością o wykonaniu zadania. W momencie kiedy na głównej gałęzi mają być zbudowane boczne gałązki, wówczas atom tlenu, położony na przecięciu ich osi, dostaje pełną informację o ich kształtach i pełni rolę kierownika ich budowy. Taka procedura powtarza się na każdym kolejnym rozwidleniu. Budowa na każdym etapie jest czasochłonna, gdyż wymaga przemieszczania cząsteczek posiadających masę.
Czasami, aby przyspieszyć budowę całości, szybciej rosnące gałązki wykonują dostępną z ich osi część zadania przeznaczonego gałązkom rosnącym wolniej (zob. Rys. kolor 11).

Mamy więc dużo dowodów działania ingenezy sterującej rozwojem płatka

1. Kontynuacja wzoru z opóźnieniem o biliardy kroków działania na trzech z pośród sześciu półosi dowodzi, że projekt płatka był zawczasu zaprogramowany i zapamiętany układami superstrun w neutronach atomu tlenu projektanta (atraktora). Realizacja, identycznych szczegółów gałązek na przeciwległych osiach mogła się odbywać w różnym czasie gdyż atomy mają pamięć! To odkrycie wyjaśnia też, że pamięć ludzka jest zapisana układami superstrun w neutronach atomów mózgu.

2. Fotony mogą pobierać i przekazywać informacje pomiędzy atomami różnych pierwiastków - tu z atomu tlenu do atomu wodoru i dalej do następnego atomu tlenu, itd.
Ponieważ średniej wielkości płatki są zbudowane z trylionów cząsteczek H2O, dlatego do zakodowania obrazu (projektu) szczegółów ich koronkowych wzorów niezbędne są trylionyy superstrun, działających w kwarkach neutronów atomu programującego wzór. Zatem, kwarki składają się z co najmniej trylionów superstrun (mikrokosmos wnętrza atomu).

3. Superstruny w fotonach nie występują pojedynczo, lecz w porcjach (kwantach) kodujących logony logicznego działania kwantami energii. Logony łączą się jak słowa rozkazów i pasują wzajemnie jak klucze do zamków. Nieograniczone ilości wzorów płatków dowodzą, że logony mają możliwości tworzenia zharmonizowanych układów wzajemnych w granicach kanonu piękna obowiązującego całą przyrodę. Ten warunek sprawia, że zarówno każdy płatek śniegu jak i każde inne indywiduum, stanowią części zharmonizowanej organizacji powszechnej.

Logony są podmiotem kolejnych szczebli wewnętrznego systemu cybernetycznego atomu. Składa się on z kwantów superstrun, kwarków, gluonów, neutronów, mezonów, protonów, oraz elektronów i fotonów przenoszących logony po za ten system- od atomu do atomu.

Ingeneza programuje oddziaływanie fotonów na otoczenie ich zróżnicowanym polem EM.

Wnioski:

1. Atomy są sprzętem cybernetyczno-wykonawczym, stworzonym z absolutną doskonałością. Ich ingeneza steruje „nieokreślonością” ruchu ich cząstek elementarnych w sposób ściśle określony. Zauważmy, że wewnętrzne systemy cybernetyczne atomow, uzywajac kwantów energii organizują materię w niepowtarzalne lecz funkcjonalne kształty płatków, bez udziału „doboru naturalnego”.
2. Systemy cybernetyczne funkcjonują zarówno w atomach, cząsteczkach, kryształach jak i w żywych komórkach. Układy sprzętu cybernetycznego obsługującego ingenezę są doskonale sprzężone w skali mikro i makro, dlatego może ona kierować rozwojem zarówno płatków śniegu, organizmów białkowych jak i organizmów Ziemi oraz Wszechświata.
3. Program kształtu płatka powstaje wewnątrz atomu tlenu-atraktora, tworzy on wokół siebie układ cybernetyczny niezbędny do realizacji programu
4. Każdy rosnący płatek, poczynając od pierwszej cząsteczki H2O, możemy traktować jako organizm, który sam siebie projektuje i buduje.
5. Ingeneza cząsteczki H2O pełni tu rolę genu-organizuje materię, nadaje jej trzeciorzędową strukturę skrzydełek płatka.
6. Niepowtarzalne kształty płatków nie są zdeterminowane prawami fizyki i nie powstają w wyniku ewolucji, lecz są programowane przez ingenezę i tworzone skokowo.
7. Skokowy rozwój całej ziemskiej przyrody wynika z działania programów ingenezy, kodowanych w atomach uczestniczących w jej życiu.
8. Badanie rozwoju płatka zbudowanego z cząsteczek H2O, bez udziału DNA, pozwoliło odkryć najistotniejsze, dotąd nie znane zjawisko twórczego działania ingenezy. Steruje ona od wewnątrz atomów rozwojem struktur materialnych w skali makro. To odkrycie radykalnie zmienia dotychczasowy pogląd na działanie DNA. Zrozumieliśmy, że informacja genetyczna jest zakodowana (zapamiętana) logonami ingenezy wewnątrz atomów DNA i stamtąd wysyłana fotonami wzdłuż wiązań chemicznych atomów DNA steruje rozwojem organizmów.
9. Ingeneza wiodącego atomu tlenu może w EMpM, wytworzonym przez krystaliczny układ cybernetyczny, nadać funkcjonalny kształt materii płatka śniegu. Ten wniosek jest wskazówką dla biologów, parających się nierozwiązanym dotąd problemem - jak działa trzeciorzędowa krystaliczna struktura DNA, współdziałająca z polarnymi cząsteczkami wody. Działa tam ingeneza zakodowana m.in. w atomach węgla (ich jądra, podobnie jak atomów tlenu, są statyczne, nie mają spinu).
DNA jest sprzętem cybernetycznym dla Ingeneza. Sprzęt cybernetyczny jest sterowany przez Ingenezę i kodowany układami superstrun w jądrach atomów DNA.

2.9. Elektromagnetyczne pole morfogenetyczne (EMpM) - narzędzie działania ingenezy.

Elektromagnetyczne pola o różnym zasięgu powstają zarówno wokół pojedynczych fotonów, kwarków, hadronów lub atomów, jak i wokół cząsteczek, a także wewnątrz i wokół wielkich ciał makroskopowych. Każde takie pole wytwarza przestrzeń działania określonego poziomu siły sprawczej sterowanej przez ingenezę. Pole EM nie ma masy, ale jest rzeczywistym zjawiskiem fizycznym. Fale EM pola przenoszą z prędkością światła zróżnicowane oddziaływania. Takie pole może być wzbudzone wokół atomu tlenu tej cząsteczki H2O, która zapoczątkowuje tworzenie układu cybernetycznego i jego EMpM, niezbędnego do budowy płatka śniegu (Rys 7 i 8). Ingeneza wykorzystuje je do kształtowania struktury przestrzennej w skali makro, na trzech lub sześciu osiach symetrii płatka.
W każdym punkcie przestrzeni tego EMpM siły elektromagnetyczne działają na ładunki elektryczne i bieguny magnetyczne cząsteczek H2O, z których jest budowany płatek. Cząsteczki oddziałują z energią wektorów pola i przemieszczają się na wyznaczone miejsca.
Istnieje pięć wektorów pola morfogenetycznego, które mają charakter elektromagnetyczny:
- natężenia pola elektrycznego,
- indukcja elektryczna,
- indukcja magnetyczna,
- natężenie pola magnetycznego.
- wektor grawitacji.
Programy ingenezy uwzględniają wektor grawitacji anizotropowo, tak, że płaszczyzna płatka („spadochronu”) jest prostopadła do kierunku jego działania. Istnieje też wektor czasu, któremu podporządkowane są kolejne zmiany niepowtarzalnych algorytmów działania wektorów pola EM. Pole EM płatka ma ograniczony zasięg, rośnie ono wyprzedzając jego wzrost.
Również w komórkach organizmów białkowych, krystaliczna substancja DNA wytwarza EM pole morfogenetyczne. Czynią to również białka-enzymy sterujące procesem biosyntezy trzeciorzędowej struktury organów organizmów.

Spójrzmy na płatki „A” i „B” na rysunku 12 (poniżej) - ich naprzeciwległe gałązki są niesymetryczne.

Rys. 12. Niesymetria na półosiach.

Widzimy, że jednakowe atomy tlenu mogą inicjować układy trzech lub sześciu osi symetrii płatka i stosować na nich niepowtarzalne, symetryczne lub asymetryczne wzory. Aby ulokować każdą z tryliardów cząsteczek H2O, w tak asymetrycznie zaprogramowanych naprzeciwległych gałązkach, potrzebne były w ułamku sekundy co najmniej tryliardy niepowtarzalnych algorytmów działania.
Taka prędkość i precyzja działania Ingenezy wskazuje, że program zawczasu zawierał szczegółowe instrukcje, dotyczące lokalizacji każdej cząsteczki H2O. To z kolei wskazuje, że wewnątrz kwarków neutronów działają więcej niż tryliardy superstrun, kodujących kształt.
Układy superstrun mają się do kształtów płatka podobnie, jak się ma rysunek architektoniczny do powstającej budowli. Kolejne algorytmy programu (wzoru) rosnącego płatka są z neutronów przesyłane mezonami do wnętrza protonów. Stąd za pośrednictwem elektronów są one wysyłane fotonami drogą wiązań chemicznych na przestrzeń EMpM, Ukierunkowana energia fotonów –węzłów pola EM oddziałuje z przyciąganymi lub odpychanymi cząsteczkami. Masa tych cząsteczek H2O warunkuje prędkość ich przemieszczania i limituje czas budowy.

Wnioski:

1. Atomy tlenu są zdolne przetwarzać różne złożone informacje.
2. Najpierw Ingeneza tworzy w neutronach program (pełny projekt kształtów), następnie protony ten program realizują, kolejnymi kwantami energii siły sprawczej.
3. Realizacja trzech lub sześciu gałązek płatka jest sterowana z atomu tlenu-atraktora.
4. Zmiany algorytmów kolejnych faz rozwoju (metamorfozy kształtów płatka, na rys.4 zaznaczone kolorami), mają charakter skokowy, nie liniowy, podobnie jak skokowe są metamorfozy owadów i zwierząt zmieniających środowisko, np. gąsienica-poczwarka- motyl.
5. Skończona lecz nieograniczona ilość niepowtarzalnych kształtów płatków śniegu wskazuje, że EM pole morfogenetyczne jest oscylatorem o nieskończonej liczbie swobody tworzenia algorytmów działania. Niepowtarzalność wzorów płatków wymaga swobody („nieokreśloności”) ruchu cząstek elementarnych, początkujących proces sterowania rozwojem.
6. Bogactwo wzorów płatków jest odwzorowaniem bogactwa wzorów układów superstrun jakie mogą powstać w kwarkach atomu tlenu - atraktora.
7. Jednakowe cząsteczki H2O mogą pełnić rolę genu i organizować materię płatka śniegu, o różnych kształtach, podobnie jak jednakowe cząsteczki białka RNA mogą organizować różne kształty różnych organów organizmów białkowych.

2.11. Ingeneza stanowi imperatyw rozwoju organizmu wszechświata i życia na Ziemi. Atomy stanowią „aparaturę” celowo przystosowaną do kodowania ingenezy.

Działanie programów ingenezy w atomach można, w dalekim uproszczeniu, porównać do działania programów w komputerach. Jednak działanie aparatury komputera, stworzonego przez człowieka, jest nieporównywalnie wolniejsze od działania „aparatury” atomu- „komputera strunowo-kwantowego”. Doskonałość programów ingenezy jest absolutna, dowodem tego jest nieustanny, zharmonizowany rozwój Wszechświata.
Zarówno nasze życie, jak i życie naszej planety oraz galaktyki, stanowią współzależne fragmenty życia organizmu Wszechświata. Imperatyw jego rozwoju jest zakodowany w jego atomach. Logony ingenezy („rozkazy kierunku, miejsca i czasu działania”), kodowane w kwarkach są niepodzielne, wynika to ze znanej fizykom zasady „uwięzienia kwarków”: Są one tak silnie związane polem gluonowym (Yanga-Millsa), że nigdy nie występują oddzielnie, zawsze kodują pełne algorytmy logonów. Seria różnych logonów wyznacza kroki algorytmów działania kwantami energii. Ingeneza z wyprzedzeniem warunkuje (ustala) następstwa kolejnych zdarzeń w wektorze czasu. Ingeneza wymusza celowe zharmonizowanie kroków rozwoju, współzależnych organów każdego organizmu, również organizmu Ziemi.

2.12. Atomy są nośnikami programów wszystkich form życia organizmu Wszechświata i narzędziami realizacji tych programów.

Rozwój naszego Wszechświata, z jego niewyobrażalną wielkością, mierzoną kilkunastoma miliardami lat świetlnych, jest ściśle związany z tym co się dzieje wewnątrz jąder jego atomów. Mogą one wzajemnie przekazywać ingenezę, nawet na odległości kosmiczne (fotonami, z prędkością światła), dzięki temu proces rozwoju różnych organów organizmu Wszechświata jest nieustannie koordynowany. Podobne powiązania w biologii nazywamy symbiozą. Przykładem może być życie białkowe powiązane z życiem organizmu kuli ziemskiej, a tej ze słońcem i naszą galaktyką.
Programy ingenezy kodowane w jądrach atomów są imperatywem rozwoju wszystkich materialnych struktur organizmu Wszechświata.

2.13. Ingeneza jest pierwotną informacją, z jej logonów powstają wtórne informacje. Specyficzny zbiór logonów ingenezy, kodowanych w atomach mózgu, tworzy umysł.

Czegoś nie można zrobić z niczego. Bez pierwotnych atomów nie może być zbudowana żadna materialna struktura wszechświata, a bez logonów ingenezy nie może powstać żaden program (instrukcja) celowego rozwoju tych struktur. Dotyczy to również życia białkowego na Ziemi i jego specyficznej informacji genetycznej, zakodowanej całymi zbiorami algorytmów ingenezy, w atomach DN. Dzięki takim geniuszom jak J.D. Watson, F. Crick i M. Wilkins (Nobliści 1962) wiemy, że DNA zawiera instrukcję całego procesu rozwoju wszystkich organów człowieka. Jego rozwój płodowy trwa 9 miesięcy. W każdej sekundzie w każdej komórce każdego organu zachodzą miliony reakcji chemicznych sterowanych informacją DNA. Łańcuch DNA składa się z atomów jedynie pięciu pierwiastków: węgla, azotu, tlenu, wodoru i fosforu. Zakodowana w nich informacja może dotyczyć programu procesu rozwoju tak różnych organów organizmów, jak np. kwiat rośliny lub oko człowieka, podobnie jak w jednakowych atomach tlenu informacja, zakodowana logonami, dotyczy programu zupełnie różnych kształtów płatka.
Również z logonów ingenezy powstaje taka wtórna informacja, jaką tworzy nasz umysł.. Są one zakodowane na poziomie subkwantowym, w atomach mózgu. Atomy mózgu są trwale połączone w cząsteczki, kryształy, białka, RNA, DNA, neurony oraz różne, specyficzne struktury związane z odbiorem informacji organami wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, smaku, wyczucia równowagi, rytmu itd. Na tej materialnej bazie, ingeneza tworzy niematerialną psychikę i rozum zdolny do abstrakcyjnego myślenia. Myśl jest tworzona w mózgu wszystkich kręgowców, jednak tylko u człowieka, w określonej części mózgu (lewa półkula), może ona być z ingenezy przekształcona w informację zwerbalizowaną.

CDN.

Zmieniony przez - Mandarynki w dniu 2008-06-09 18:20:33

#4 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 17:22

2.14. Cały Wszechświat i cała przyroda ziemska są zobligowane kanonem piękna.

Patrząc na niepowtarzalny majestat wschodów i zachodów słońca lub na rozgwieżdżone niebo, w pogodną noc, doznajemy odczucia piękna. Podobnych wrażeń doznajemy obserwując funkcjonalne kształty i barwy kwiatów lub symetrię skrzydeł motyla, harmonię kształtów drzew, ich liści i owoców. Teleskopy pozwalają dostrzec harmonię i symetrię kształtów galaktyk. Świat, widziany pod mikroskopem, zadziwia nas harmonią barw i pięknem kształtów mikroskopijnych organizmów, podobnie jak pięknem i symetrią niepowtarzalnych kształtów płatków śniegu. Intuicyjnie wyczuwamy, że istnieje jakiś wspólny czynnik, który kształtuje harmonię i piękno wszechświata. Teraz już wiemy, że tym czynnikiem jest ingeneza, kodowana kwantami (porcjami) superstrun w atomach. Wszystkie logony ingenezy są wzajemnie zharmonizowane, w wyniku ich działania powstają struktury materialne wzajemnie zharmonizowane. Fizyka kwantowa ujawnia funkcjonalność i harmonię działania wnętrza atomu. Atom ma dużą symetrię, jego cząstki elementarne mogą zmieniać miejsce i tworzyć różne układy symetrii. Każda odmiana symetrii pozwala na inne zachowania i działania. Człowiek aby działać, np. chodzić musi dynamizować symetrię układu ciała i energii potencjalnej mięśni . Atom aby działać też musi łamać symetrię swej energii i może to robić pięknie, na bardzo wiele sposobów, gdyż ma dużą symetrię. Ingeneza wykorzystuje te możliwości. Jej programy są złożone ze wzajemnie zharmonizowanych logonów, które wymuszają piękno każdego kwantu działania w procesie tworzenia kolejnych struktur Wszechświata. Proces rozwoju poszczególnych organów organizmu wszechświata, podobnie jak proces rozwoju organów zwierzęcia lub rośliny, jest celowo zsynchronizowany w czasie. Piękno jest skwantowane, każdy foton przekazuje ingenezę falą której długość mieści się w fali odbierającej wielokrotnie, bez ułamków.
Funkcjonalność i wzajemne zharmonizowanie kolejno, skokowo powstających struktur materialnych Wszechświata jest fundamentalną zasadą kanonu piękna programów ingenezy.

2.15. Dowody działania ingenezy, zaczerpnięte z dziedziny biologii molekularnej.

Teraz zdobytą przez nas wiedzę o tym, że ingeneza kodowana w atomie tlenu może programować nieograniczone ilości kształtów płatków śniegu, połączmy z wiedzą uzyskaną w wyniku wielkich odkryć w dziedzinie biologii i chemii:

1. Erwin Chargaff badając skład chemiczny DNA (1943r), odkrył, że stosunek ilościowy zasad adeniny i tyminy oraz guaniny i cytozyny, pozostaje zawsze taki sam dla każdego DNA pobranego od tak różnych gatunków organizmów jak roślina i człowiek. To odkrycie wskazuje, że identyczne pod względem chemicznym zestawy atomów mogą mieć zakodowane różne informacje.

2. Gobin Khorana wraz z Marshallem Nirenbergiem i Robertem Hollym w 1968r otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Dla naszego rozumowania istotne jest dokonane przez nich m.in. odkrycie, że określone odcinki DNA (wycięte enzymami) mogą zachować swoje funkcje biologiczne. To dowodzi, że atomy tych małych odcinków DNA mają zapisaną instrukcję procesu budowy poszczególnego organu , który rozwija się przez kilka lat. Postarajmy się to zrozumieć: Wiemy, że niektóre biologiczne procesy fotochemiczne zachodzą w czasie bilionowych części sekundy (J.Deisenhofer, R. Huber i H. Michel. Nagroda Nobla 1998). W każdym takim kolejnym odcinku czasu, proces rozwoju struktur biologicznych toczy się na innym etapie, wymagającym innego algorytmu działania.

Cały proces rozwoju organizmu, trwający latami, musi być pod absolutną kontrolą, gdyż w każdym bilionowym ułamku sekundy kolejny etap reakcji biochemicznej może się potoczyć w niepożądanym kierunku. W każdym takim ułamku sekundy ingeneza musi wybierać pośród wielu strukturalnych opcji, na jakie pozwala nieokreśloność ruchu cząstek elementarnych atomu początkujących różne reakcje chemiczne. Ingeneza z wyprzedzeniem o jeden krok determinuje algorytm działania elektrodynamiki kwantowej cząstek , tak aby powstawała struktura zamierzona programem genetycznym, a nie przypadkowy produkt chemiczny.

Jednak nikt dotąd nie wyjaśnił jak ta informacja jest zapisana i odczytywana z niezbędną prędkością, gdyż nikt nie znał działania ingenezy . W podręcznikach biologii spotykamy określenia takie jak „dzieje się to spontanicznie w sposób naturalny”, lub „łączenie się gotowych główek i ogonków bakteriofaga jest spontaniczne”(wg Wooda i Edgara, 1967), albo „życie powstało w sposób naturalny, narodziło się w wyniku spontanicznego procesu.” (wg Christian R. de Duve 1995). Mam nadzieję, że obecnie, po odkryciu ingenezy określenia takie jak „przypadkowy, spontaniczny proces biologiczny” lub „naturalna samo-organizacja materii” będą wykluczone z języka naukowego. Materię organizuje ingeneza.ąą

Ujawniona prędkość działania ingenezy pozwala zrozumieć w jaki sposób mogą powstać struktury tak skomplikowane jak żywe organizmy białkowe. Wielcy odkrywcy, którzy w ubiegłym wieku odkryli DNA wiedzą, że dotychczas ujawniona została tylko mała cząstka tajemnicy jego działania. Mianowicie odkryto tylko taką jego funkcję która polega na przekodowaniu informacji z około 2% taśmy DNA na taśmę RNA i za jej pośrednictwem syntezy białka potrzebnego do budowy organizmu. Można to porównać do odkrycia procesu produkcji cegły. Budową domu z cegieł kieruje człowiek, a kto kieruje budową organizmu?

Jaki czynnik steruje milionami reakcji chemicznych zachodzących w ułamkach sekundy w każdej komórce organizmu? Wiemy, że nawet u najprostszych organizmów, jak np. bakterii purpurowej, etapy reakcji fotosyntezy zachodzą w femtosekundach (10ˉ15 s). U roślin, przepływ elektronów pomiędzy cząsteczkami chlorofilu trwa 21 pikosekund (21 milionowe milionowych s.) i uruchamia proces utleniania wody, a następnie redukcję dwutlenku węgla (George Porter. Nagroda Nobla 1967r). Tak szybkimi reakcjami może sterować czynnik posługujący się zjawiskami fizycznymi zachodzącymi z jeszcze większą prędkością. Jest nim ingeneza, posługująca się mechaniką kwantową atomów DNA.

Przybliżmy obraz jej działania: Wszystkie związki organiczne są cząsteczkami zawierającymi węgiel. Atomy węgla mają cztery elektrony na zewnętrznej, drugiej powłoce atomu. To pozwala tworzyć jednocześnie cztery mocne wiązania. W układach pierścieni węglowych, jakie występują w strukturze białek, występuje zjawisko rezonansu (interakcja elektronów), działające z prędkością 10ª¢ impulsów na sekundę. W tym odcinku czasu 10 \ª¢ sekundy, elektrony atomów wysyłają wzajemnie fotony z ingenezą. Każdy pojedynczy foton może wytworzyć własne pole EM, co pozwala ingenezie z tą prędkością koordynować programy rozwoju organów, nawet tak złożonych jakim jest mózg człowieka.

Nasz mózg jest układem fizycznym, około biliona komórek. W tym około sto miliardów neuronów, które mają po około 10000 połączeń. Mózg płodu rozwija się wraz z rozwojem zmysłów. Aby sterować działaniem tylko jednej z miliardów komórek powstającego zmysłu wzroku, potrzeba w każdej sekundzie tryliony odpowiednio zróżnicowanych algorytmów działania. To dowodzi, że istotą pracy ingenezy jest działanie od wewnątrz atomów DNA, z prędkością działania ich mechaniki kwantowej.

Nasz umysł stanowi zbiór ingenezy w postaci gotowych całych instrukcji, zakodowanych w atomach DNA i atomach białek pamięci. W zdecydowanej większości służą one do sterowania organizmem. Tylko część z nich jest przetwarzana na wtórne informacje (powstające znacznie wolniej), które może odebrać nasza świadomość. Część z nich możemy słowami przekazać innym. Jest to możliwe, ponieważ ingeneza może być w atomach mózgu (najnowszej jego warstwy, w lewej półkuli) przetworzona na pochodną- wtórną informację, zwerbalizowaną, jaką posługuje się człowiek.

3. Nasze ciało składa się z około stu bilionów komórek, w każdej komórce działa dwa metry DNA . James Dewej Watson (l.n. Nobla 1962), jeden z odkrywców struktury DNA, podaje, że łańcuch DNA zawiera około trzech miliardów nukleotydów, które kodują kilkadziesiąt tysięcy genów, działających współzależnie! Złożoność i prędkość działania ingenezy, w procesie koordynacji rozwoju i regeneracji różnych naszych organów, przekracza granice wyobraźni ludzkiej. Zajmijmy się więc prostszym organizmem, jakim jest wirus.

4. Na pograniczu materii „ożywionej” i „nieożywionej” funkcjonują wirusy, możliwe do uzyskania w postaci krystalicznej. Wirusy- fagi nie posiadają budowy komórkowej i nie mają własnych układów enzymatycznych; powielają się one w obcych żywych komórkach, wykorzystując szlaki metaboliczne gospodarza (np. bakterii). Proces łączenia się części bakteriofaga w całość można wywołać i śledzić in vitro: Łączenie się gotowych główek i ogonków jest spontaniczne, nie wymaga materiału genetycznego(Claude A. Villee). Owa rzekoma „spontaniczność” wskazuje, że krystaliczne białka tych cząsteczek wytwarzają EM pola morfogenetyczne, tak jak tworzą je krystaliczne płatki śniegu. W tym polu impulsy energii kwantowej, sterowane ingenezą, celowo kierują ogonki i włókienka ogonków tak, że trafiają one odpowiednimi końcami w odpowiednie miejsca, podobnie jak cząsteczki H2O trafiają do odpowiedniego miejsca budowanej lub regenerowanej gałązki płatka śniegu.

Mamy tu dowód, że nie tylko DNA ale również cząsteczki białka kodują i przetwarzają złożone informacje. Odkrycie ingenezy działającej we wszystkich atomach, wskazuje, że introny, uważane dotychczas za odcinki DNA nie kodujące, w rzeczywistości kierują rozwojem organizmów, natomiast eksony są zaledwie narzędziem wykonawczym.

Dowód: DNA wirusów, wykorzystuje eksony bakterii jako narzędzi do reprodukcji wirusa.

5. Dalszych dowodów wskazujących, że atomy są nośnikami ingenezy, dostarcza połączenie wiedzy o chromodynamice kwantowej jądra atomu, z odkryciem dokonanym przez E. Nehera i B Sakmana (l. n. Nobla 1991). Dotyczy ono istnienia kanałów jonowych w błonach komórkowych, służących do przekazywania informacji koordynujących działanie komórek, (złożoność procesów zachodzących w komórce i w dużej fabryce jest porównywalna). Odkryli oni, że komórki komunikują się za pomocą strumienia jonów sodu i potasu. Jak wielką ilość informacji muszą te jony przenosić, w każdym miliardowym ułamku sekundy, w trakcie powstawania zawiązków poszczególnych organów, przedstawiłem powyżej. Taką ilość informacji w ułamku sekundy może przetwarzać tylko „aparatura” działająca z prędkością mechaniki kwantowej w jądrach owych jonów sodu i potasu.

Wniosek:

Procesy sterowania rozwojem organizmów białkowych zachodzą z udziałem mechaniki kwantowej atomów, wchodzących w skład ich DNA. Celowość i funkcjonalność oraz piękno kształtów organizmów, podobnie jak piękno płatków śniegu, nie wynika z praw fizyki, lecz z działania ingenezy, celowo sterującej prawami fizyki od wewnątrz atomów.Reszta materiału oraz brakujące rozdziały pod linkiem!

http://www.ingeneza.com/pl_ingeneza.html

Pierwotna publikacja w 1994 r :

"Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna", ISBN 83-229-1106-8,

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.

Człowiek, Kosmos i Kanon Piękna

Recenzenci książki:

Doc. Dr Krystyna Harmata, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Dr hab. Wincenty Harmata, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doc. Dr inż. Teofil Mikulski, Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Dr Tadeusz Lachowicz, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski

Doc. Dr hab. Hanna Krefft, Akademia Medyczna, Wrocław

Doc. Dr Marek Wolf, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Dr hab. Arkadiusz Jadczyk, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Zmieniony przez - Mandarynki w dniu 2008-06-09 18:35:46

#5 zuniaa

zuniaa

  1

 • Members
 • PipPip
 • 23 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 18:58

Nie przeczytalam jeszcze wszystkiego (zaraz to zrobie;)) ale sog sie nalezy :) ciekawe to wszystko

#6 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 20:25

bełkot :)

Zmieniony przez - Gregor_ w dniu 2008-06-09 21:25:29

#7 zuniaa

zuniaa

  1

 • Members
 • PipPip
 • 23 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 20:34

Jesli ktos nie zna podstaw fizyki czy genetyki to na pewno ;)
Bardzo ciekawy artykul :)

#8 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 21:11

Nio ciekawy. Co nie zmienia faktu, ze belkot :)

Masz racje autor artykulu nie ma bladego pojecia o podstawach fizyki :)

#9 masti

masti

  1

 • Members
 • PipPip
 • 10 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 21:12

sama idea ingenezy-bardzo ciekawa,gorzej z udowodnieniem,ze takie zjawisko istnieje......

#10 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 21:50

Gregor. Jeśli bełkot to pokaż gdzie i dlaczego. W przeciwnym wypadku proszę zaznaczyć opcję: Czytanie ze zrozumieniem, bądź Zgubiłem oczy Prosze mi nie zaśmiecać tematu krótkimi nic nie wnoszącymi wypowiedziami.

Zmieniony przez - Mandarynki w dniu 2008-06-09 23:23:33

#11 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 09 czerwiec 2008 - 22:55

Tekst Mandarynko zawiera kompletny belkot i pomieszanie pojec fizycznych. Autor stara sie cos udowodnic poslugujac sie mechanika kwantowa, teoria wzglednosci i fizyka czastek, tylko, ze ma o nich pojecie najwyzej studenta pierwszego roku fizyki. Nie wiem jak tam jego wiedza biologiczna, bo na tym sie nie znam i nie wypowiadam. Tekst co najwyzej ciekawy z filozoficznego punktu widzenia...

#12 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 02:01

Albo wskazujesz gdzie się myli albo Ty się mylisz. Pusto słowie jak na razie uprawiasz. Wskaż konkrety. Inaczej Twoja opinia jest nic nie warta.

#13 infinity73

infinity73

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 287 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 02:07

chcesz soga??

aaaa dam ci...

Zmieniony przez - infinity73 w dniu 2008-06-10 03:07:55

#14 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 14:26

Ku**a gdzie te SOG'i?

PS. Jaja sobie robie :) Jak będzie miał ktoś coś konstruktywnego do powiedzenia to zapraszam.

Zmieniony przez - Mandarynki w dniu 2008-06-10 15:27:08

#15 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 14:35

Dwa razy zabieralem sie do szerszego skomentowania powyzszego tekstu... i wybacz Mandarynko... ale to jest taki belkot, ze nie ma od czego zaczac... wiesz co to jest bialy szum? Ten tekst od strony fizycznej to taki bialy szum... Nic z niego nie wynika, ani niczego on nie dowodzi, ot taka zabawa jezykiem z powolywaniem sie na nagrody Nobla :)

#16 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 14:39

To wybierz trzy najważniejsze i przedstaw. Szkoda by ludzie po przeczytaniu byli w błędzie. Lepiej wyjaśnić dlaczego to jest nieprawdziwe. Nie uważasz? :)

#17 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 22:39

Nie wybiore trzech, ale wezme pierwsze z serii wnioskow:

------------------------------------------
> 1. Cząstki elementarne atomów oraz kwanty energii składają się z superstrun.

To zalozenie nie wniosek. Superstruny dzialaja poki co jedynie matematycznie. Autor lapie sie za nie bo ladnie sie nazywaja? Rownie dobrze moze uzyc zamiast "superstruny" slowa "psionek" i wyjdzie na to samo. Zero tresci.

> 2. Treść informacji jest niezależna od praw fizyki. Odkryte prawa fizyki i matematyki dotyczą wyłącznie materii i energii, dlatego nie mogą służyć do badań treści niematerialnej ingenezy i informacji pochodnych np. informacji międzyludzkiej.

To oczywiscie nie prawda, ze tresc informacji jest niezalezna od praw fizyki. Zarowno dekodowanie informacji jak i jej przesylanie zaleza od tych praw. A informacja uzyteczna nie moze sie obyc bez tych dwu czynnikow. Matematyka i fizyka mowia calkiem sporo o wlasnosciach informacji. Poswiecaja temu nie jeden dzial zreszta.

> 3. Fizyka nie odróżnia treści informacji genetycznej od materii DNA. Działanie informacji genetycznej nie może być wyjaśnione prawami chemii, fizyki lub matematyki, lecz celowym działaniem niematerialnej Ingenezy, sterującej rozwojem życia od wnętrza atomów DNA.

Kolejne zalozenie. Brak dowodu. Wiec to nie jest wniosek.

> 4. Zmiany fizyczne nośnika mogą powodować utratę przenoszonej wtórnej informacji. Ingeneza nie może być utracona, gdyż do rozbicia jej nośników - kwarków potrzebna była by siła o nieskończonej wielkości.

Oczywiscie zmiany fizyczne nosnika nie powoduja utraty informacji na najbardziej fundamentalnym poziomie. Informacja na poziomie mechaniki kwantowej nie ginie w przyrodzie. Tak jak prawa fizyki Newtona do XIX zdawaly sie opisywac ewolucje dowolnego ukladu w tyl. Kolejne zalozenie to stwierdzenie, ze do rozbicia kwarkow potrzebna jest sila o nieskonczonej wielkosci. To zalozenie, nie wniosek, ani tez znana prawda...
Zmieniony przez - Gregor_ w dniu 2008-06-10 23:50:08

#18 ylk

ylk

  1

 • Members
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 22:51

Witam! Nie jestem żadnym ekspertem. Moje pojęcie na temat fizyki chemii i biologii jest raczej na poziomie podstawowym(nie mylić z poziomem szkoły podstawowej ) i wg mnie teoria ta wyadje się być calkiem sensowna. Książka autorstwa T. Tellera wyszła w 1994 roku ciekawe na jakim poziomie są badania w 2008. Myśle że do tej pory hipoteza ta została obalona albo komuś zależy żeby nie była ona zbyt popularna. Tak czy inaczej ciekaw jestem tych badań. http://pl.youtube.co...h?v=gcuEwPvhq28 . Pozdro

#19 ylk

ylk

  1

 • Members
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 22:54

----pl.youtube.com/watch?v=gcuEwPvhq28---- to 1 częśc, jest ich 13, oglądając ostatnie 3 przyszła mi od razu na myśl ingeneza.

#20 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 22:58

Fajnie, ale już był temat o Esoteric Agenda

Oto link
http://www.niewyjasnione.pl/Esoteric_Agenda_%2D_PL-t10697.html

#21 Cioś

Cioś

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 69 postów

Napisano 10 czerwiec 2008 - 23:32

Mandaryn? Nie odniesiesz się do tego co napisał Gregor?

#22 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 00:12

Cioś, a co mam się odnosić? :) Nie jestem twórcą Ingenezy, żeby jej specjalnie bronić. Ale skoro prosisz

Gregor napisał:

To zalozenie nie wniosek. Superstruny dzialaja poki co jedynie matematycznie. Autor lapie sie za nie bo ladnie sie nazywaja? Rownie dobrze moze uzyc zamiast "superstruny" slowa "psionek" i wyjdzie na to samo. Zero tresci.

Trudno się z tym kłócić.

To oczywiscie nie prawda, ze tresc informacji jest niezalezna od praw fizyki. Zarowno dekodowanie informacji jak i jej przesylanie zaleza od tych praw. A informacja uzyteczna nie moze sie obyc bez tych dwu czynnikow. Matematyka i fizyka mowia calkiem sporo o wlasnosciach informacji. Poswiecaja temu nie jeden dzial zreszta.

Tak? I co mówią? Informacja jest niematerialna. Np. ja teraz sobie piszę. Ty sobie czytasz. Czy możesz dotknąć informację, którą teraz odbierasz? Nie. Możesz dotknąć ekran, papier czy cokolwiek innego. Jednak to nie jest informacja. Tu się raczej zgodzę z autorem. Skoro informacja jest niematerialna to nie podlega prawom fizyki. Jednak sposób przekazywania informacji to już coś innego

Kolejne zalozenie. Brak dowodu. Wiec to nie jest wniosek.

To jest troche jak z teorią Einsteina. Tyle, że potrzeba trochę wiecej czasu by odkryć, że to tak właśnie jest lub podobnie.

#23 Multipro

Multipro

  1

 • Members
 • Pip
 • 0 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 06:42

Cioś, a czy warto się odnosić do pseudoopinii Gregora?
Poniżej fizyka twierdzi, że to wielce obiecująca teoria, a Gregor
jak zwykle bzdeci nie podając źródeł. Miałem z nim podobne
problemy.

„Superstruny po polsku
W latach 1999-2000 Piękno Wszechświata przez długi czas pozostawało na listach bestsellerów "The New York Timesa" i księgarni Amazon.com. Podobne sukcesy święci niemieckojęzyczne wydanie książki. Otrzymała ona przy tym bardzo dobre oceny od fizyków za wysoki poziom popularyzacji trudnych problemów fizyki współczesnej.

Na całym świecie fizycy i matematycy pracują dziś intensywnie nad jedną z najambitniejszych teorii, jakie kiedykolwiek zaproponowano - teorią strun. Nauka pragnie w końcu pokonać ziejącą od niemal stulecia przepaść między prawami opisującymi to, co wielkie - ogólną teorią względności Einsteina - a prawami rządzącymi tym, co małe - mechaniką kwantową. Teoria strun zręcznie łączy te dwa filary współczesnej fizyki w jedną, harmonijną całość. I proponuje niezwykłą wizję: wszelkie zdarzenia we Wszechświecie mają źródło w drgających maleńkich pętlach energii, które tworzą podstawy materii.”
http://www.wiw.pl/nowinki/fizyka/200103/20010306-001.asp

Może szczególna aktywność Gregora bierze się ze znaczenia teorii superstrun
w kwestii wyjaśnienia ( być może opanowania) zjawiska grawitacji.

‘Teoria superstrun mieści w sobie wszystkie symetrie Modelu Standardowego i teorii GUT. Jest to także najbardziej obiecująca kwantowa teoria grawitacji, ponieważ jako pierwsza w historii fizyki poddaje się renormalizacji (czyli ma skończone poprawki kwantowe). Tego kryterium nie spełniały wszystkie znane wcześniej teorie pokroju GUT łącznie z pierwotną teorią strun i supergrawitacją....”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_superstrunZmieniony przez - multipro w dniu 2008-06-11 07:50:31

#24 widokzgory

widokzgory

  1

 • Members
 • Pip
 • 7 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 07:14

Nie szukam Boga, bo wiem ze jest nim człowiek, ludzie jesteście mądrzy i wspaniali. Moje motto: nie krytykuj-zrób to lepiej. Człowiek krytykowany zamyka sie w sobie i świat traci jakąś cząstke siebie. Wszyscy coś wnosimy w obraz tego świata.

#25 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 12:12

Tak?I co mówią? Informacja jest niematerialna. Np. ja teraz sobie piszę. Ty sobie czytasz. Czy możesz dotknąć informację, którą teraz odbierasz? Nie. Możesz dotknąć ekran, papier czy cokolwiek innego. Jednak to nie jest informacja. Tu się raczej zgodzę z autorem. Skoro informacja jest niematerialna to nie podlega prawom fizyki. Jednak sposób przekazywania informacji to już coś innego

Chce zdefiniowac polozenie - podaje trzy liczby, nie dwie, bo do dyspozycji mam trzy wymiary. Zapisuje wiec informacje o polozeniu (1,3,12). Nastepnie podaje meta informacje "powyzsze liczby okreslaja polozenie". Daje Ci karkte z ta informacja i wszystko jest dla Ciebie jasne. Podrzucam ta sama informacje plaszczakom zyjacym w dwu wymiarowym swiecie. No i pelna konsternacja. Musze uzupelnic informacje o wskazowke "wezcie tylko dwie pierwsze liczby, bo trzecia jest dla was bez sensu i nie niesie w sobie informacji". A zmienily sie tylko prawa fizyki... Informacja to nie tylko ciag bitow, ale rowniez sens tych bitow.

Mozesz dobrze zdefiniowac minimalna ilosc bitow wymagana do przekazania jakiejs informacji. Zmieniajac prawa fizyki, czy matematyki (logiki chocby) nie tylko zmieni sie ilosc tych bitow, ale informacja z sensownej moze zamienic sie w plaski szum.


To jest troche jak z teorią Einsteina. Tyle, że potrzeba trochę wiecej czasu by odkryć, że to tak właśnie jest lub podobnie.


No i dobrze mozna sobie zalozyc dowolna rzecz. Ale robi sie to w dziale zalozenia, a nie wnioski... :)


Zmieniony przez - Gregor_ w dniu 2008-06-11 13:14:52

#26 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 12:27

Ja wiem Multipro, ze mnnie nie lubisz, bo jestem agentem koncernow paliwowych na uslugach NASA i Szatana (nie wiadomo co gorsze). Mozna sie przyzwyczaic... :)

Niewatpliwie teoria superstrun jest interesujaca i obiecujaca. Ale jest tylko teoria (nie daje jednego konkretnego, sprawdzalnego w skonczonym czasie przewidywania). Wiec jesli autor pisze we wnioskach odwolujac sie do tej teorii, to jest to zabawne. W zalozeniach prosze bardzo.

#27 Multipro

Multipro

  1

 • Members
 • Pip
 • 0 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 14:11

Gregor, nie istnieją ludzie których nie lubię. Czasem nie lubię tego co robią.


Gregor – „Wiec jesli autor pisze we wnioskach odwolujac sie do tej teorii, to jest to zabawne. W zalozeniach prosze bardzo.”

Indeneza sama w sobie jest teorią więc domyślnie takie odwoływanie się właśnie jest założeniem, zwiększającym prawdopodobieństwo prawdziwości indenezy.#28 Mandarynki

Mandarynki

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 2528 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 15:18

Ingenezy?

#29 Gregor_

Gregor_

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 1261 postów

Napisano 11 czerwiec 2008 - 16:12

:)

Zalozenia -> Teoria -> Wnioski plynace z teorii

W powyzszym przypadku mamy:

istnieja superstruny, z ktorych sklada sie mikroswiat
-> teoria ingenezy
-> cząstki elementarne atomów oraz kwanty energii składają się z superstrun.

Maslo maslane :)

#30 chmurka-12

chmurka-12

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 56 postów

Napisano 06 grudzień 2008 - 20:24

Wielkie odkrycie. Zawsze mówilam że czlowiek odkryje Boga.

#31 NoGod

NoGod

  1

 • Members
 • PipPipPip
 • 243 postów

Napisano 06 grudzień 2008 - 22:08

Taka mała dekonstrukcja. Tekst znany nie od dziś. Nie od dziś, poddawany konstruktywnej krytyce. Autor tych quasi-filozoficznych wypocin, zgrabnie posługuje się nomenklaturą nauk przyrodniczych. Szkoda tylko, że nie bardzo się w nich odnajduje. Zresztą cóż spodziewać się po kimś bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Jak czytam o ingenezie zakodowanej układami superstrun w kwarkach hadronów, czy innych logonach, to zastanawiam się czy mam się roześmiać czy zapłakać.
Czy teoria ta jest obiecująca? Rozumiem, że autor opublikował ją np. w Science? Facet wyszukał kilka niedookreślonych obszarów nauki, stworzył pseudonaukowy bełkot i promuje swój "imperatywizm". A ja zapytam się, czy do wniosków doszedł poprzez żmudne wyliczenia teoretyczne, czy może doświadczalnie, np. korzystając z wielkiego zderzacza hadronów? Gdzie te dowody? Odstawić na półkę obok Daenikena.

Zmieniony przez - NoGod w dniu 2008-12-06 22:10:18

#32 Ekuu

Ekuu

  1

 • Members
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 07 grudzień 2008 - 09:16

Nie przeczytałem całości.
Wystarczyło mi kilka fragmentów i rzut oka na "dowody". Znajduje się tam lista pięciu punktów, z których żaden nie stanowi dowodu. Autor ma małe pojęcie o jakichkolwiek badaniach skoro nie wie co to dowód, ani jak wyciągnąć wnioski.
Super struny, pole morfogenetyczne to tylko teorie, autor wybiera z nich co mu się podoba, żeby tylko stworzyć własną teorię.

Posługuje się naukowym żargonem z różnych dziedzin, ale taki pseudonaukowy bełkot tylko dla tych, którzy go nie rozumieją wydaje się sensowny.

Oto kilka dowodów.
1. Rozkaz (informacja - program) "marsz !" lub "stój !", jeżeli zostanie zrozumiany, może poruszyć lub zatrzymać kolumnę wojska.
2. Widok drapieżnika (informacja dostarczona fotonami, uświadomiona!) może uruchomić procesy biologiczne (fizykochemiczne) niezbędne do ucieczki stada owiec.
3. Widok lecącego ku nam kamienia (informacja) wywołuje odruch, pozwalający uniknąć skutków zadziałania praw fizyki.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków, wtórna informacja jest dostarczona do poszczególnych atomów mózgu, tam przetworzona na pierwotną ingenezę, a ta kwantami energii stymuluje celowe reakcje fizyczne w skali makro.
Przetwarzanie i fizyczne oddziaływanie informacji zachodzi nie tylko w atomach mózgu: Informacja genetyczna zakodowana w atomach DNA może uruchomić procesy biochemiczne i fizyczne, i realizować program budowy organizmu, lub jego obrony przed antygenami i alergenami.

Wniosek: Informacja (ingeneza) może celowo sterować zjawiskami fizycznymi.


Po co mnożyć byty i wciskać ingenezę na siłę do procesów, które są dobrze poznane. Szczególnie podobają mi się te biologicznofizykochemiczne skutki działania fotonów w mechanizmie łuku odruchowego
Problem w tym, że dowody te dowodu nie stanowią. Nie dowodzą istnienia ingenezy. Fizjologia odruchu radzi sobie bez niej całkiem nieźle...

W trakcie tworzenia programu nowego organizmu (np. ludzkiego) następuje połączenie dwóch żyć (gamet) : z matematycznego punktu widzenia 1+1= 2, natomiast w rzeczywistości, jedno życie (plemnik z informacją) + jedno życie (jajo żeńskie z informacją) = jedno życie , lub dwa, a nawet pięć
żyć (zygoty).Zakłócenie informacji genetycznej promieniami X sprawia, że 1życie + 1 życie = 0 żyć.


Ciekawie wyglądają rozważania o biologii kogoś kto ma tak elementarne braki wiedzy... (z tego samego błędu wynika cała wrzawa wokół środków antykoncepcyjnych). Wynika to z braku zrozumienia pojęć takich jak haploidia i diploidia. Uczą o tym w szkole podstawowej, ale autor sobie tego nie przyswoił.

Inny przykład - biologowie znają takie zjawisko, gdy setki tysięcy mikroorganizmów śluzowców (Myxomycophyta), zagrożonych suszą, skokowo przebudowują swoje organizmy w jeden żywy, wyższy organizm, zdolny wytworzyć spory - rodzaj nasion,

Coś czytał, ale nie zrozumiał... Nie jeden żywy, wyższy organizm, ale raczej kolonię. Nie nasiono, a zarodnik i nie Myxomycophyta, a Myxomycota. Cykl rozwojowy jest poniżej - jest dobrze poznany, nie trzeba tam wciskać ingenezy.
Zmieniony przez - Ekuu w dniu 2008-12-07 09:16:44
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Pozycjonowanie strony: Virtual Development